Wednesday, 24 July, 2024

Растеж чрез активиране на местния потенциал


9. Глопен

Планинска панорама с отражението на планината Егенипа в езеро в Глопен. Снимка: Хилда Вегес /istock.com

Основни предизвикателства: Обезлюдяване, малко работни места извън селското стопанство
Основни цели: Прираст на населението, създаване на работни места в промишлеността и търговията, най-добра община за интегриране на имигранти.
Местни ресурси: Природа (селско стопанство и туризъм), ключови компании
Основни обяснения за успеха: Тясно сътрудничество с гражданското общество, по-добро интегриране на имигрантите, акцент върху бизнес развитието от страна на общината
 

9.1 Местен контекст и предизвикателства

Фигура 14 Герб и местоположение

Глопен е община с 5 800 жители в западната част на Норвегия (област Согн ог Фьордане). Общинският център на Глопен е Сандане с приблизително 2500 жители. Селското стопанство е било и остава важна индустрия в Глопен, съсредоточено е около овцевъдството, производството на мляко и плодове. Общината е известна и с богат културен живот и положително отношение към доброволния обществен труд.

Разположен на южните брегове на Нордфьорден, Глопен предлага невероятна природа: високи планини, езера и ледници. Доскоро броят на посетителите беше сравнително умерен.

Предизвикателствата в Глопен са свързани главно с обезлюдяването, но общината изпитва затруднения и с малкото възможности за работа извън селското стопанство. В периода 2009-2018 г. Глопен регистрира малък прираст на населението. На фигура 15 е представено демографското развитие и развитието на броя работни места в Глопен след 2000 г.

Фигура 10: Демографско развитие и развитие на броя работни места в Глопен, 2000-2019 г.

Брой работни места;               Население

Успехът в Глопен се дължи на комбинация от фактори, разгледани в следващите раздели; акцент от страна на общината върху бизнес развитието, бъдещото развитие на Глопен като туристическа дестинация и успешното интегриране на Глопен на имигрантите в общността.

Хидроенергетика

Глопен има значителни хидроенергийни ресурси. Измерена от гледна точка на оборота, хидроенергетиката беше най-важният бизнес сектор в Глопен през 2016 г. През 2018 г. приходите на общината от хидроенергетика бяха оценени на 6,6 милиона норвежки крони. Исторически доходите от хидроенергетика са били използвани за финансиране на инвестиции в услуги в Глопен, например чрез подобряване на стандарта на местния старчески дом. За разлика от други общини в този доклад, доходите не са използвани само за развитие. Подобрявайки услугите за жителите, може да се каже, че доходите са инвестирани в подобряване на качеството на живот в Глопен и следователно за повишаване на привлекателността на общината.

9.2 Активиране на местния потенциал – кой и какво

9.2.1 Ролята на общината

Нашият информатор в Глопен изтъква три важни фактора, когато обяснява успеха: подкрепа на доброволческата работа в общността и интеграция на имигрантите, развитие на туристически дейности във и около Глопен и акцент върху бизнес развитието от страна на общината.

Доброволческа работа и „Моделът Глопен“

Както вече споменахме, Глопен има репутация на положително отношение към доброволческата работа в общността, отразена в богатия организационен и културен живот в малката община. Нашият информатор подчертава тясното сътрудничество между общината и гражданското общество в Глопен. Доброволческата работа и доброволчески организации създават места за срещи и допринасят за местната идентичност. В допълнение,  сътрудничеството между общината и гражданското общество може да създаде стойност и да добави към услугите на общината. Пример е местната доставка на храна за възрастни хора в Глопен, която е 100% на доброволческа основа.

Тясното сътрудничество между общината и гражданското общество по всяка вероятност също има отражение върху успеха на Глопен при интегрирането на имигрантите в местната общност. Преди няколко години Глопен си постави за цел да стане най-добрата норвежка община за интегриране на имигрантите. Амбицията беше включена във всички общински планове и стратегии. Интеграцията на имигрантите сега се счита за споделена задача на местната общност, а не само на общината.

През 2013 г. общината стартира специален проект в сътрудничество с областната управа, Норвежката администрация на труда и благосъстоянието (NAV) и местната гимназия, наречен по-късно „Моделът Глопен“. Основната цел на проекта беше да увеличи перспективите за работа на имигрантите чрез специално разработена образователна програма по здравни науки. За разлика от редовната програма, тази програма включва практическо обучение от първия ден. Програмата беше много успешна. След две години имаше само двама отпаднали от обучаващите се. 80% от имигрантите в Глопен все още живеят там след пет години и почти всички имат работа. Моделът се основава на принципа, че общината познава най-добре местния пазар на труда и техните нужди. Преди проекта общината имаше затруднения с набирането на квалифицирана работна ръка в областта на здравните науки. Моделът Глопен елиминира това предизвикателство. Програмата вече предлага и образование като зъболекарски секретар, както и обучение по лодкостроене и няколко други занаяти в сътрудничество с местния бизнес.

Няма съмнение, че „Моделът Глопен“ е оказал положителен ефект върху демографските тенденции. Интеграцията на имигрантите обаче изисква значителни ресурси в допълнение към образованието и тези предизвикателства не са решени. Въпреки това общинският ангажимент за интеграция промени местното разбиране за нея и сега тя се възприема като обща задача на общността. Следователно успехът е резултат от дългосрочна стратегическа работа в сътрудничество с гражданското общество в Глопен.

Имигранти учат за съставните материали на въглеродните влакна в производствена база на местната компания за строителство на лодки „Бродрене“ Аа. Снимка: Бенедикте Гров /NRK

Бизнес развитие

Община Глопен пое активна роля както за насърчаването, така и за подкрепата на ключови компании и новосъздадени фирми на местно ниво. Това включва диалог чрез официални и неформални форуми, насърчаване на местния бизнес и финансова или практическа подкрепа. В общинския план за бизнес развитие, приет през 2012 г., общината посочва следната цел за Глопен:

Община Глопен трябва да бъде компетентен координатор и водач за предприемачите, стартиращите фирми и утвърдените предприятия.

Нашият информатор изтъква, че най-важният аспект на работата на Глопен по бизнес развитието е степента, в която общинската администрация е направила своята подкрепа видима за бизнес общността. Освен това той подчертава, че е възможно да се подпомогне развитието на бизнеса дори и с ограничени финансови ресурси. Ключът е в това да се направят видими знанията и подкрепата, които общината може да предложи, и да се създадат форуми за диалог между общината и бизнес общността.

Общината работи стратегически за подобряване на диалога между нея и местния бизнес. Бизнес общността в Глопен има своя собствена организация – асоциация на представителите на местната бизнес общност. През последните години общината работи за поставянето на тази организация на професионална основа и за подобряване на диалога между общината и организацията. Днес организацията има редовни срещи с общината. Това осигурява официален канал за обратна връзка и възможност за бизнес общността да обедини и групира своите становища в диалога с общината.

Друга по-нова промяна е реорганизацията на формалните структури в общината. Ръководителят на бизнес отдела на общината вече е част от изпълнителната група в общината с главен изпълнителен директор. Това означава, че бизнес развитието вече е по-тясно свързано с други приоритети и услуги в общината.

Общината е предоставила както практическа, така и финансова подкрепа за местните предприятия. Например община Глопен е изградила производствени съоръжения, които сега се отдават под наем на местна компания, нуждаеща се от повече пространство. Друга компания в областта на здравните иновации получи разрешение да използва общинските здравни услуги за експериментално изпитване на своите продукти. Това е ясен сигнал от общината към бизнес общността, че е готова да подкрепи местната бизнес дейност и това допринесе за положителното развитие на бизнеса в Глопен.

Туризъм: местни преживявания и местна храна

Със своите високи планини, фиорди, красиви езера, реки и ледника Мюклебустбреев, Глопен е дом на зрелищна и непокътната природа. Разнообразният пейзаж има голям потенциал за широк спектър от дейности като туризъм, планинско колоездене, риболов, лов, кану и др. Глопен има и история на туризма; в края на 1800 г. мястото е популярна дестинация за английските лордове, които идват тук, за да ловят сьомга в района между водопад Ейдсфосен и Глопефьорд.

Риболов на муха в Глопен. Снимка: Бернд Кулсеа – VisitNorway.com

Доскоро обаче Глопен не успяваше да използва тези ресурси в пълния им потенциал. В общинския план за туризъм за 2012-2014 г. ситуацията е описана по следния начин:

„В сравнение със съседните общини, които от десетилетия привличат огромни количества туристи към ледници и фиорди, Глопен не успя да се позиционира като туристическа дестинация“.

Това положение се променя. От 2010 г. непрекъснато нараства броят на посетителите на Глопен и околните райони[21]. Ръстът на туризма в района се свързва с нарастващия интерес към местния хотел, местната храна и риболова на сьомга. Хотел „Глопен“, известен с висококачествената си храна, е една от четирите компании в региона, участвали в „Норвежки хранителни отпечатъци“ – класацията на „Иновации Норвегия“ за най-добрите места за хранене в Норвегия. Менюто „А ла карт“ в хотела се състои от местни продукти от околностите на хотела. Според наш информатор, все повече хора посещават хотела заради хранителните преживявания, които той предлага.

Способността на хотела да акцентира върху местните висококачествени преживявания с храна се дължи на специалното му сътрудничество със собствениците на земи по отношение на риболова на сьомга. В споразумение от 1996 г. хотелът и собствениците на земи около реката се договарят, че приходите от риболов на сьомга ще се поделят между тях. Собствениците на земя имат право на доходите от риболов и ползването на земята, а хотелът получава доходите, свързани с настаняване и храна. Хотелът подчертава това като важна причина за способността му да акцентира върху висококачествените местни хранителни продукти. Без този доход хотелът би се насочил към пълните автобуси с туристи, които имат по-малко пари за харчене в района. Днес хотелът е много важен за местните производители като посланик на местната храна.

Нарастващият интерес към местната храна се открива и в засиленото внимание към местния фестивал МАТАМОЛ. Фестивалът е сътрудничество между общината, бизнес общността и Норвежката асоциация на земеделските производители и се организира от 2010 г. Целта на фестивала е да бъде пазар за показване на местна продукция. Той е все по-популярен сред туристите и посетителите.

Паралелно със засиления интерес към района, община Глопен предприе инициативата да разработи няколко възможности за безплатен отдих на открито. Горският район Тривелскоген или „гората на благополучието“ е известна инициатива в Глопен. Районът се състои от множество пътеки и къщички. Има дори „Любовна пътека“. Районът е подготвен само с доброволен труд и съвместните усилия на местната общност. По проекта са реализирани общо над 4000 часа доброволен труд. През 2018 г. районът беше оценен като една от петте най-добри пътеки в областта.

„Любовната пътека“ в Глопен. Снимка: „Посети Нордфьорд“.

9.3 Резултати

  • Прираст на населението в периода 2009-2018 г.
  • Засилване на туризма в региона
  • По-добра интеграция на имигрантите и наемане на необходимите компетентности в публичния, както и в частния сектор
  • Общината успя да запази ключовите компании и да привлече нови

9.4 Планове за бъдещо развитие

През 2018 г. община Глопен прие нов Общински генерален план за периода 2018-2030 г. В него се определят дългосрочните цели за развитието на Глопен и стратегиите за постигането им. Планът обхваща всички общински сфери на дейност, но също така посочва специфичните характеристики на общината.

За сътрудничеството с гражданското общество и организации в Глопен е определена следната цел:

  • Укрепване и развиване на сътрудничеството между общината и гражданското общество

Бизнес развитието и сътрудничеството с бизнес общността са интегрирани в няколко цели. Визията за местната общност през 2030 г. е:

  • Община Глопен работи в тясно сътрудничество с бизнес общността за запазването и развитието на нови работни места.

Целта на общината по отношение на бъдещото развитие на туризма е:

  • Поставяне на основите за бъдещото развитие на дребния туризъм, местното производство на храни, активност и културни дейности за посетителите.

В допълнение към това в плана се изтъква, че най-важната платформа за маркетинг на тези преживявания е местната туристическа организация „Посети Нордфьорд“.