Wednesday, 19 June, 2024

Растеж чрез активиране на местния потенциал


13. Литература

Angell, E., Flo, Y. & Grimsrud, G. M. (2016) The Rural and Regional Policy of Норвегия. Institutions, development features and current instruments. UniResearch Rokkan Centre Report 5: 2016. („Политиката за селските райони и регионалната политика на Норвегия. Институции, характеристики на развитието и актуални инструменти“)

Aastvedt, A., Magnussen, E., Thorstensen, A., & Vareide, K. 2019a Nye grep for en ny framtid. Søndre Land kommune i møte med framtida. TF-rapport nr 481. Bø: Telemarksforsking.

Aastvedt, A., Magnussen, E., Vareide, K., & Thorstensen, A. 2019b Omstillingsbehov i Søndre Land kommune. Søndre Land kommune i møte med framtida. TF-rapport nr 478. Bø: Telemarksforsking.

Brandtzæg, B. A., & Haukeland, P. I. 2019 Bred verdiskaping som strategi for bærekraftig utvikling. Tidsskrift for utmarksforsking 2019-1.

Distriktssenteret. 2019 Træna – livskraft gjennom mangfold. Distriktssenterets eksempelsamling, stedsutvikling. Hentet fra https://distriktssenteret.no/eksempel/traena-livskraft-gjennom-mangfold/#target-3

Flatnes, A. & Brastad, B. 2017 Evaluering av Utviklingsprosjekt Трена. Report from The Norwegian Research Institute Oxford Research (Доклад от Норвежкия институт за научни изследвания „Оксфорд Рисърч“)

Haukeland, P.I. & B.A.Brandtzæg 2009 Den brede verdiskapingen. Et bærekraftig utviklingsperspektiv på natur- og kulturbasert verdiskaping. TF-notat nr. 20.

Jeffries, D. 2015 Can “co-creation” help cities find a new way to solve their problems? Article in CityMetric obtained from https://www.citymetric.com/horizons/can-co-creation-help-cities-find-new-way-solve-their-problems-1624    („Може ли „съвместното създаване“ да помогне на градовете да намерят нов начин за решаване на техните проблеми?“) Статия в CityMetric

Johansen, S., Onsager, K. & Sand, R. 2017. Økonomiske utviklingsmidlers betyrdning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler. NIBR-rapport 2017: 11.

Kvam, G. T., Rønningen, M. & Stræte, E. P. 2007 Samarbeid om innovasjon mellom småbedrifter i norsk bygdeturisme – en forstudie. Institute for Rural and Regional Research. (Институт за изследвания на селските райони и регионални изследвания) Доклад № 5/07

Moen, S. E. 2011 Kommunen som samfunnsutvikler – Drivere og hindringer for næringsutviklings- og sysselsettingsarbeid. Fafo-rapport 2011:30.

Torsvik G. 2000. Økonomi og tillit. Sosiologi i dag, 30(3), 13-30.

Vareide, K. et.al. 2019 De gode hjelperne. Kommunenes samarbeidspartnere i næringsutvikling. TF-notat nr. 9.

Vareide, K. et.al. 2018 Suksessrike distriktskommuner anno 2018. TF-rapport nr. 442.

Vareide, K. 2018 Hvorfor vokser steder? Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Wollebæk, D. & Segaard S. B. 2011 Sosial kapital i Norge: Oljen i maskineret? I Wollebæk D. & Segaard S. B. (Red.), Sosial kapital i Norge. (s. 11-21). Oslo: Cappelen Damm