Sunday, 03 March, 2024

Растеж чрез активиране на местния потенциал


14. Приложение

Фигура X. Илюстрация на участниците, системите и средствата в подкрепа на бизнес развитието в Норвегия (Превод на Vareide et.al. 2019)

Държавата

„Иновации Норвегия“         Публично предприятие за          Норвежки съвет за научни

                    индустриален растеж (SIVA)                     изследвания

Регионални офиси на                                                                Регионални фондове за

„Иновации Норвегия“                                                                     научни изследвания

Областен губернатор                                                                     Областна управа

(служба)

                                            Бизнес инкубатори/бизнес градини

                        Служби за консултиране на            Институции за НИРД

                         стартиращи предприятия                                                                                                                                                                           Регионални съвети

                        Публични бизнес                        DMC                              (Междуобщински

                        компании                                                              политически борд)

Администрация  Безвъзмездни средства         Безвъзмездни средства

                             за енергетика                         за бизнес

Финансиране

Изпълнител                                       Община

[1] https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/ke/kmd_eng.pdf

[2] https://www.froya.kommune.no/tjenester/naring/

[3] Според наш информатор, засиленият натиск върху общинските служби в общината заради прираста на населението е предизвикателство за финансите на местната власт. Община Фрьоя има голям дълг.

[4] Става въпрос за Местен дневен ред 21 – инициативата за изпълнение на Дневен ред 21 (Планът за действие на ООН, предхождащ Дневен ред 2030) на равнище местно управление.

[5] В тази връзка круизният туризъм предизвика местен дебат. Най-очевидните положителни ефекти са увеличаване на местната търговска индустрия и местните пристанищни такси. От негативната страна се подчертава, че круизните туристи харчат сравнително малко пари за краткото време, в което обикновено посещават Аурланд, че малкото пари, които те харчат, само в малка степен облагодетелстват местната общност и че свръхнатоварването с хора в малки концентрирани области просто не е устойчиво. Огромният круизен туризъм има и странични ефекти върху околната среда, не на последно място от замърсяването. Тъй като Аурланд споделя тези предизвикателства, свързани с круизния трафик, с цялото крайбрежие на Западна Норвегия, през 2016 г. четирите области в Западна Норвегия приеха съвместна стратегия за круизен трафик. Целта им беше да станат най-важният регион в света за устойчив круизен туризъм. Най-важните инициативи в стратегията са удължаване на сезона, за да се намали броят на туристите, които идват едновременно, по-широко използване на екологични транспортни средства до, от и във пристанищата и предлагане на повече местни продукти и преживявания за гостите.

[6] https://en.naroyfjorden.no/the-world-heritage-park

[7] В края на 90-те години норвежкото Министерство на местното управление и регионалното развитие (сега Министерство на местното управление и модернизацията) създаде схема за местни бизнес градини. Бизнес градината е физическо пространство, ползвано съвместно от фирми, основани на знанието. Целта е да се стимулират иновациите в малките и средните предприятия (МСП), както и бизнес развитието и предприемачеството в отдалечените и по-слабо развити райони на Норвегия. Ставайки членове на тези центрове, компаниите получават достъп до дейности за работа в мрежа, споделяне на знания, получават съвети и маркетингови услуги и могат да обсъждат предизвикателствата, свързани със започването на нов бизнес. Днес в цяла Норвегия има над 50 бизнес градини.

[8] https://sakte-eng.squarespace.com/about-us

[9] Движението за бавна храна  визира свят, в който всички хора имат достъп и могат да се наслаждават на храна, която е добра за тях, за онези, които я отглеждат и за планетата. Техният подход е, че храната трябва да бъде вкусна, чиста и справедлива. Вкусна храна означава, че тя е добра, здравословна и с най-високо качество. Чиста храна означава, че производството на храни трябва да бъде безвредно за околната среда. А справедлива храна означава разумни цени за потребителя и справедливо заплащане за производителите.

[10] https://www.trysil.kommune.no/tema/arbeid-og-naering/landbruk/Sider/side.aspx

[11] Източник: Destination Trysil.

В пика на зимния сезон Трюсил приема около 60 000 души в допълнение към жителите на общината. Отговорността за предоставянето на здравни грижи за посетителите е на община Трюсил. Тук се включват услуги за спешна медицинска помощ и домашни грижи. Това се основава на отчетливия норвежки принцип, че общината, в която се намира дадено лице, трябва да бъде доставчик на здравни услуги, независимо от това къде живее то. Разходите за предоставяне на тези услуги са значителни за община с близо 7000 жители и имат отражение върху финансите на местната власт. Предизвикателството ще става все по-сериозно, тъй като броят на посетителите се увеличава. Увеличението на продажбите на къщички и ваканционни жилища допринася за това предизвикателство. Увеличава се делът на възрастните хора в Норвегия, а тази група има повече свободно време, което да прекарва в хижата си. Това може да допринесе за допълнително увеличение на разходите, свързани с домашните грижи и здравните услуги като цяло.

[12] https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/trysil-pa-hyttetoppen

[13] https://www.trysil.kommune.no/tema/kunngjoringer/Sider/Trysil-kommunes-landbruksfond.aspx

[14] https://www.trysil.kommune.no/tema/arbeid-og-naering/arbeid/Sider/Hallo-tryslinger-som-trenger-l%C3%A6replass.aspx

[15] https://www.trysil.com/no/Nyheter/Trysil-barekraftig-reisemal/

[16] https://www.visitnorway.com/plan-your-trip/travel-tips-a-z/right-of-access/

[17] https://oxfordresearch.no/wp-content/uploads/2019/11/Oxford-Research-2019-Evaluering-av-omstillingsprogrammet-i-L%C3%A6rdal.pdf

[18] https://oxfordresearch.no/wp-content/uploads/2019/11/Oxford-Research-2019-Evaluering-av-omstillingsprogrammet-i-L%C3%A6rdal.pdf

[19] https://business.visitnorway.com/no/barekraftig-reiseliv/sustainability-and-tourism-in-innovation-norway/

[20] Вж. бележка под линия 4 в този доклад (стр. 17), в която се обяснява какво представлява местната бизнес градина.

[21] Източник: Посети Нордфьорд. Стратегия 2019-2021