Wednesday, 24 July, 2024

Растеж чрез активиране на местния потенциал


3. Аурланд

Снимка: Робърт Бай, Unsplash.com

Основни предизвикателства: Обезлюдяване, съчетано с нисък ръст на местната икономика и малко възможности за заетост
Основни цели: Прираст на населението и силен частен сектор, в който се създават работни места
Местни ресурси: Природа, наследство (ландшафт, сгради и пътища, транспортни маршрути)
Основни обяснения за успеха: Дългосрочно планиране с фиксирани цели, системна работа чрез концепцията за регионални паркове

3.1 Местен контекст и предизвикателства

Фигура 4 Герб и местоположение

Аурланд е община с близо 1800 жители, която се намира в Западна Норвегия (Област Сьогн ог Фьордане). Селището Аурландсванген е общинският център и в него се намира кметството, както и няколко публични и частни служби. Освен Аурландсванген в община Аурланд има още четири селища.

Основното предизвикателство в Аурланд беше, че много жители се преместиха в други общини, а това беше съчетано с нисък растеж на местната икономика и по-малко възможности за работа. След преживяното тежко обезлюдяване в началото на 2000-те години, тенденцията се обърна към края на десетилетието. Особено след 2015 г. Аурланд има голям прираст на населението, в силен контраст с много други норвежки общини в селските райони. През последните години се наблюдава също положително развитие в броя на създадените работни места. На фигура 5 е представено демографското развитие и развитието на броя работни места в Аурланд след 2000 г.

 Фигура 5: Демографско развитие и развитие на броя работни места в Аурланд, 2000-2019.

Брой работни места;                Население.

Аурланд има дългогодишна история по отношение на туризма. С няколко добре известни природни и културни дестинации, намиращи се във и около общината, туристическата индустрия има основно значение за постигнатия в Аурланд обрат през последните няколко години.

Снимка: Андрес Нието Порас

Днес повече от милион туристи годишно посещават Аурланд. Аурланд е дом на популярни пътеки за отдих за велосипедисти, живописна железопътна линия и национален живописен маршрут за моторни превозни средства. Фиордите около Аурланд са обект от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО и популярна дестинация за круизни кораби. Пристанището в Аурланд е едно от най-натоварените за круизен трафик в Норвегия, като над 150 кораба и близо 300 000 пътници пристигат годишно – това само по себе си е предизвикателство. Деветдесет процента от круизния туризъм се осъществява между май и септември. Въпреки това, всички тези туристи не създават непременно местен растеж.

Аурланд успя да превърне отрицателната спирала в положителна тенденция с прираст на населението, бизнеса и броя на създадените работни места. По ирония на съдбата, днес най-голямото предизвикателство пред общината е да се справи с растежа, свързан с положителното развитие през последните години.

3.2 Активиране на местния потенциал – кой и какво

Аурланд трябваше да активира природните пейзажи и наследство, за да създаде желания растеж.

3.2.1 Ролята на общината

Когато попитахме хора, познаващи добре общината, кои са основните участници в позитивното развитие, което се случи през последните години, те посочиха значението на политическото и административното ръководство на общината в края на 80-те и 90-те години. Тогава общинският съвет прие дългосрочни цели и планове за развитие и установи стратегически съюзи със своите колеги в съседни общини, с политическото и административно ниво на регионалното управление (областната управа) и с други ключови участници в организационния и делови живот в региона.

С други думи, въпреки че положителните резултати са постигнати едва през последните години, голяма част от успеха на Аурланд може да се отдаде на системната и дългосрочна работа за постигането на определени цели, въпреки няколкото смени на политическото ръководство в хода на този процес.

Чрез планове и стратегии община Аурланд пое ролята на координатор и организатор, за да използва потенциала на природно-културните ценности на района. Общинският план на Общината (приет през 2009 г.) е създаден чрез задълбочен, базиран на знания и систематичен процес на планиране. Чрез този процес те идентифицират два основни стратегически акцента: 1) развитие на бизнеса и 2) LA21[4] и устойчиво развитие на общността. Тези приоритетни области са в основата и на Общинския план за бизнес развитие, както и на няколко местни планове за действие. Що се отнася до бизнес развитието, местната стратегия е преди всичко да укрепи и доразвие двата най-големи отрасъла в общината, а именно селското стопанство и туризма. С други думи, стратегията е да се доразвият вече съществуващите местни знания и ресурси.

3.2.2 Местна компания за развитие

Ключова стратегия за развитието на Аурланд като туристическа дестинация беше създаването на местна компания за развитие, наречена „Аурланд ризорс мениджмънт“ (управление на ресурсите в Аурланд). Компанията е собственост на общината и местната банка чрез публично-частно партньорство и има няколко свързани фирми, които експлоатират и развиват много от атракционите, дейностите и услугите за туристите, които посещават Аурланд.

Усилията за удължаване на туристическия сезон, координиране на развитието на повече дейности и услуги с цел туристите да останат по-дълго, по-доброто сътрудничество между местните участници в сектора и устойчивото развитие на района са изтъкнати от нашите информатори като ключови критерии за успеха на постигнатия растеж. Измерението, свързано с устойчивото развитие, е от основно значение и за опазването на ценностите на природното и културното наследство в района.[5] Компанията за развитие играе важна роля при предприемането на тези инициативи и координирането на процесите.

3.2.3 Обект от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО и Фондация „Регионален парк“

Снимка: Бенгт Ерленд Шердал

През 2005 г. фиордите от Западна Норвегия бяха включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Обосновката беше, че фиордните ландшафти в Западна Норвегия са сред най-красивите и най-добре запазените фиордни ландшафти в света и че районът изобилства от малки ферми, конюшни и риболовни съоръжения, които показват културни ценности, свързани с употребата. на природните ресурси. Зоната, включена в Списъка на световното наследство, се състои от две части: Гейранген фиорд и Нерьой фиорд. Аурланд е част от втората. Има основателна причина да се смята, че статутът на обект на световното наследство, постигнат през 2005 г., засили привлекателността на района.

Фондация „Парк Нерьой фиорд – обект от Списъка на световното наследство“[6] е създадена през 2008 г. от четирите съседни общини Аурланд, Лердал, Вик и Вос и областната управа на Согн ог Фьордане. Това е първата норвежка инициатива за регионален парк. Целта на парковата фондация е да упражнява по-силно местно влияние върху развитието на частта Нерьой фиорд от обекта от Списъка на световното наследство. Целта е да се съчетае защитата с развитието, като по този начин се постигне местен растеж и създаване на стойност. Следователно концепцията за парка е метод за създаване на растеж. Днес Фондация „Парк Нерьой фиорд – обект от Списъка на световното наследство“ включва партньори от правителството, селското стопанство и други икономически дейности, както и местни хора и доброволчески организации, които са поели ангажимент да популяризират ценностите на световното наследство чрез устойчиво развитие. Партньорството е регламентирано чрез съвместно споразумение за партньорство.

Снимка: Бенгт Ерленд Шердал

В една оценка на всички регионални паркове в Норвегия Фондация „Парк Нерьой фиорд – обект от Списъка на световното наследство“ е откроена като добра практика. Оценителите посочват факта, че регионалният парк е успял да изгради сътрудничество между местни и регионални публични и частни участници, надхвърлящо традиционните граници на сектора, което от своя страна постави основата за дългосрочна визия, ясни приоритети и конкретни усилия, които засилват местната компетентност и способността за създаване на стойност във времето. Специално се изтъква, че концепцията за парка е успешен модел за организиране на широкия, но свободен съюз, който вече съществува в региона. Този метод е свързан и с големи промени в селското стопанство през последните години, при които дребномащабното многопроизводствено земеделие, каквото обикновено откриваме в този район, губи почва пред мащабното / обемно производство. Следователно малките местни ферми трябваше да търсят нови възможности за бизнес. Така те откриха възможностите на туризма в район със статут на особено ценни природни и културни ландшафти.

С други думи, парковата фондация е важен начин за издигане на отношенията на сътрудничество на ново ниво, за да се ускори по-стабилното и системно развитие на района. Сътрудничеството чрез това партньорство постави основите за по-тясно съдействие между различните участници като цяло и между общините и областната управа.

3.2.4 Местната бизнес градина[7]

В Аурланд е създадена бизнес градина като комунално предприятие в рамките на свързания с бизнес развитието аспект на Парка – обект от Списъка на световното наследство. Нейната цел е да бъде организатор и координатор на съвместното използване на обектите и сътрудничеството между фирмите в района на Аурланд. Освен това бизнес градината дава своя принос като осигурява на местния бизнес и местната индустрия достъп до компетентност като изгражда професионална и социална среда за иновации и предприемачество.

3.2.5 Използване на мрежи и съюзи

Алиансът САКТЕ

Алиансът САКТЕ[8] е важна инициатива, възникнала от местната бизнес градина. САКТЕ, което на норвежки означава „бавен“, е проект за разработване на местна марка и продукт и обединяващ лейбъл на местните участници в областта на местните храни и напитки, изкуства и занаяти и природосъобразни развлечения. Общото за всички членове е, че те са пуснали дълбоки корени и са лоялни към този обект от Списъка на световното наследство. Основната цел на Алианса САКТЕ е да укрепи конкурентоспособността на членовете в туристическия отрасъл, който регистрира стабилен ръст на броя туристи и се характеризира с големи професионални участници. Освен това тяхната цел е да направят търговски привлекателна грижата за природата и културните ценности с цел постигане на устойчив туризъм. Те работят за изграждането на репутацията на Нерьой фиорд като норвежката Мека на местните храни и преживявания.

За да станат членове и да използват марката САКТЕ в своя маркетинг, фирмите трябва да приемат и да се придържат към ценности и изисквания за качество, свързани с устойчивия туризъм, обекта от Списъка на световното наследство и философията на движението за бавна храна.[9]

3.2.6 Транспортните трасета – важни за селищата и туризма

Инфраструктурата и транспортът са важни за развитието на туристическия отрасъл. В съюз със съседните общини, областната управа и местния бизнес, община Аурланд работи усърдно за поддържането и развитието на съществуващата инфраструктура и за изграждането на нови и по-модерни и ефективни транспортни трасета.

Пример за това е тунелът Гудванга през Аурланд, завършен в началото на 90-те години, който осигурява първия целогодишен безфериботен път между изтока и запада и между двата най-големи града в Норвегия – Берген и Осло. Това беше важно събитие за Аурланд, което даде тласък на огромни инвестиции в местната търговия и туризъм.

Друг пример са местните усилия за спасяване на бъдещето на железницата Флам. Правителството искаше да закрие линията още през 1998 г. Затова група местни участници начело с община Аурланд създадоха местна компания, която пое отговорността да експлоатира, развива и рекламира железницата Флам. Спокойно може да се каже, че това е истински успех и има огромна стойност за местния туризъм с повече от 800 000 пътници годишно. Железницата Флам често се споменава сред най-живописните и зрелищни пътувания с влак в света, предлагащо панорамни гледки към част от дивата природа, която Норвегия може да предложи.

Железница Флам. Снимка: Кени Луи

3.2.7 Фондът за развитие на хидроенергетиката

Индустриализацията на Норвегия в началото на 20 век създаде огромни енергийни изисквания. Оттогава хидроенергията (електричество от вода) е част от историята на Норвегия. Аурланд е един от най-големите производители на хидроенергия в Норвегия, който осигурява на общината големи приходи от местни данъци.

Приходите отиват във фонд за развитие на местния бизнес, собственост на общината (повечето норвежки общини с производство на водноелектрическа енергия разполагат с такива фондове). Фондът има съвет на избрани представители от различните политически партии, представени в общинския съвет. Кметът на града е председател на съвета. Местните участници могат да кандидатстват за безвъзмездни средства за проекти, насочени към развитие на бизнеса или привличане на нови жители.

Спорно е дали този вид безвъзмездни средства са катализатор за нови проекти за развитие или основно помагат за реализирането на нетърговски проекти. Изследванията на общинските фондове за развитие на бизнеса в Норвегия като цяло установяват, че те допринасят по-специално за укрепване или осигуряване на вече съществуващи работни места, местни предприятия и предприемачи. Средствата също помогнаха на тези общини да станат по-привлекателни като туристически дестинации, като места за пребиваване и като места за бизнес дейности. Изглежда обаче, че те имат ограничен ефект върху селищата и миграционните потоци извън това да помогнат за поддържането на съществуващите населени места – отново чрез подкрепа на вече създадени предприятия.

3.3 Резултати

  • След наблюдаваното силно обезлюдяване началото на 2000-те години Аурланд регистрира висок прираст на населението и положително развитие на броя на създадените местни работни места. Общината има дълга история на туризма, който с течение на времето доведе до голям брой посетители и добри резултати, не на последно място за местната търговия. Над един милион туристи ще посетят Аурланд през 2019 г.
  • Основни местни участници са идентифицирали и разбрали възможностите и потенциала на уникалните природни и културни ресурси в района и са ги използвали като основа за местното развитие и маркетинг. Виждаме това и в начина, по който те използват местния фонд за развитие на бизнеса, за да стимулират иновациите и по-нататъшното развитие на местния бизнес.
  • Създаването на регионалния парк (Парк Нерьой фиорд – обект от Списъка на световното наследство) очевидно има ключово значение за укрепването на местната идентичност, като в същото време прави достъпни природните и културните ценности на района чрез устойчиво развитие. Това също е от основно значение за общината в нейните проекти за планиране и местно развитие.

3.4 Планове за бъдещо развитие

  • Управление на местните природни и културни ресурси по устойчив начин. Ако това не се прави, в един момент туристите няма да имат какво повече да видят и преживеят. Развитието на по-устойчив туризъм може би трябва да включва по-малко посетители, но по-голяма добавена стойност на един посетител. Запазването на туристите за по-дълъг период от време и по-голямото фокусиране върху опита и уникалните ценности в областта на световното наследство също може да помогне за по-справедливо разпределение на приходите от туризъм, което от своя страна ще увеличи легитимността на туризма сред местното население. Създаването на стратегии за това ще бъде важно, за да запази общината позицията си на една от най-привлекателните общини в страната.
  • Осигуряване на привлекателни жилищни възможности.