Wednesday, 24 July, 2024

Растеж чрез активиране на местния потенциал


5. Афьорд

Снимка: www.afjord.no

Основни предизвикателства: Обезлюдяване и дефицит на раждаемост
Основни цели: Увеличаване броя и притока на население
Местни ресурси: Първичен икономически сектор и местно предприемачество

Вятър и океан, крайбрежни райони

Местна традиция за усърдна работа и адаптиране

Основни обяснения за успеха: Сътрудничество между секторите (публичен сектор, жители, бизнес сектор и други участници)

Способност за разпознаване и използване на потенциала

5.1 Местен контекст и предизвикателства

Фигура 8 Герб и местоположение

Афьорд е крайбрежна община в средната част на Норвегия (Трьонделаг). Нейният ландшафт включва както традиционните земеделски земи във вътрешните долини, така и фиорди, острови и полуострови, простиращи се по крайбрежието. Местният бизнес в този район традиционно се основава на земеделие и риболов, но има и дълга традиция за предприемачество. Общината има малко над 3300 жители и 2 местни центъра. Арнес е традиционният търговски и административен център, докато Стокоя е крайбрежен център за отдих.

След Втората световна война общината регистрира спад в броя на населението, но около 2010 г. настъпи обрат в тази негативна тенденция по причините, разгледани в следващите раздели. Създаването на вятърни паркове разкри пред общината нови възможности за растеж и бъдещо развитие. На фигура 9 е представено демографското развитие и развитието на броя работни места в Афьорд след 2000 г.

Фигура 9: Демографско развитие и развитие на броя на работните места в Афьорд, 2000-2019 г.

Брой работни места;            Население

Относително малкото разстояние до Тронхайм – регионалната столица и третият по големина град в Норвегия, има важно значение за разбирането на местните стратегии за развитие. Тронхайм е известен университет с учебни програми в областта на енергетиката, технологиите и морския бизнес. Важна основа на растежа в Афьорд са наличието на голяма компания и утвърдени предприятия в областта на аквакултурите.

5.2 Активиране на местния потенциал – кой и какво

5.2.1 Ролята на общината

Според наш информатор общината като цяло е активна и прогресивна, особено в сътрудничеството с местния бизнес. „Поемаме рискове, не по безотговорен начин, но рискуваме. Ние видяхме потенциала в местните и национални инициативи”. Администрацията е съсредоточена върху улесняване и ефективност при изпълнение на своите правомощия по инициативи на местните отрасли и предприятия. За да бъде по-професионална в бизнес развитието, тя създаде компания за развитие.

Общината одобри стратегически план за бизнес развитие, в който са отразени националните стратегии за енергията от възобновяеми източници, туризма, морските дейности и търговията.

Общината пое активна и безкомпромисна роля по отношение създаването на вятърния парк. 2 милиарда евро са инвестирани в него. Общината настоя 20% от тях да бъдат инвестирани на местно ниво и постигна споразумение за това. Сега държавата се ангажира да използва във възможно най-голяма степен местните предприятия, така че поне 20% се инвестират в местния бизнес. „Общината работи много в стратегическо отношение, така че това да не свърши като Клондайк“.

Общината също така работи стратегически за привличане на нови жители. Тя се фокусира най-вече върху предлагането на възможно най-много от това, което може да се предложи в един град – в допълнение към всички качества на селските райони. Нейното решение е постигане на градски облик върху фундамента на селски район.

Според нашия информатор визията на Афьорд е вдъхновена от здравния сектор в общината:

„За да открием нашата визия, ние почерпихме вдъхновение от местните здравни работници. Здравният сектор в общината е популярен работодател в региона. Те привличат хора от други места. Запитахме се какво правят. Отговорът е добро ръководство и управление; те са постоянно креативни и иновативни“.

5.2.2 Компания за развитие на Афьорд

Основаната през 2010 г. „Афьорд дивелъпмънт“ е компания за развитие, съпритежавана от общината, местната банка и местни предприятия. Компанията е ангажирана със стратегическата работа, осъществявана за постигане на местен растеж, по-конкретно в сферата на морските отрасли, енергетиката и туризма. Главният изпълнителен директор на компанията се фокусира върху развиването на местни компании, за да снабдява новата вятърна индустрия със стоки и услуги. Примери за това са местните магазини за поддръжка и поправка на лодки и фабриките, изработващи оборудване за аквакултури.

Общината участва ежегодно с около 100 000 евро, а банката дава 50 000 евро.

5.2.3 Вятърни паркове

През 2006 г. местните политици решават да изградят вятърен парк в общината. Създаването на вятърни паркове беше обект на много местни и национални дебати относно устойчивостта на съвременните вятърни колела за производство на електроенергия. Независимо от това, в Афьорд развитието доведе до повишена активност в няколко сектора. Строителните работи изискват подобрена инфраструктура – с национално финансиране бяха изградени един нов мост и два нови тунела. Тъй като строителите предпочетоха да транспортират турбините през сушата, те финансираха нов път.

Местната общност предоставя възможно най-много от търсените услуги за строежа. Търсят се услуги, свързани с транспорт, гаражи, кранове и повдигателни съоръжения, инструменти, гориво, отпадъци и настаняване, както и човешки ресурси за почистване и администриране.

Център за развитие и използване на енергия от възобновяеми източници.

Развитието на вятърната енергетика превърна Афьорд в център на производството на енергия от възобновяеми източници. За да използва допълнително местните знания в тази област, общината създаде Център за развитие и използване на енергия от възобновяеми източници. Целта е да се създаде клъстер на национални познания в областта на зелената енергия в Афьорд. Центърът за енергия от възобновяеми източници се състои от няколко компании, които наемат офиси и студиа, но има и офиси за обучаващи се студенти. Местните строители изграждат къщата.

5.2.4 Създаване на по-градски облик

За да постигне по-градски облик на Афьорд, общината разработи урбанистичен общински търговски център и урбанистичен творчески център. За да се увери, че местната общност ще остане, общината реши да предприеме действия в няколко области. Една от тези мерки е да се предложи повече от онова, което младите хора търсят днес. Например да се предлагат по-малки къщи и апартаменти. Също така центърът да има по-градски вид. Днес Афьорд има малък урбанистичен център, постигнат чрез общинска регулация. Според наш информатор този процес е бил донякъде предизвикателен и противоречив, тъй като е било трудно да се убедят хората, че урбанистичният център е по-важен от запазването на старата селска структура. Друга стратегия е създаването на социални арени както за служителите, така и за местните жители, тъй като норвежците са склонни да работят в отделни офиси и да остават вкъщи след работа. Създаването на по-урбанистична инфраструктура за социален живот до голяма степен означава да промениш местната култура и традиции, споделя  кметът.

Друг пример, свързан със създаването на по-урбанистичен център, е кандидатстването на община Афьорд за магазин на винения монопол (в Норвегия виното и алкохолните напитки се продават изключително с лиценз от държавния монопол). Днес по-малко жители шофират до регионалния градски център, за да пазаруват през почивните дни.

Снимка: Matriketmidt.no

5.2.5 Изкуства, творци и творчески дейности

Афьорд създаде открояващ се урбанистичен облик чрез разнообразни проекти, инициирани от предприемачи от творческия сектор. Общината допринесе за това с планове и регулации. Компанията за развитие има малка схема за безвъзмездни средства за предприемачи.

Морски център и плажен бар в Стокоя

Този център е ключовата компания що се отнася до туризма и събитията в Афьорд. Намира се в стара ферма, предлагаща храна и настаняване. Центърът е вдъхновен от традиционната местна архитектура и природа; храната е местна, предлагат се и устойчиви дейности като колоездене и каяк. Чрез износа на храна е създадена мрежа от готвачи от цял свят, които също идват на гости.

„Произведено в Афьорд“

В Афьорд има голям брой множество малки производители на местни храни и произведения на изкуствата и занаятите. „Произведено в Афьорд“ е споделена дигитална платформа за продажба и маркетинг на малки предприятия, произвеждащи качествени местни продукти.

„Бигда 2.0.“

„Бигда 2.0.“ е както физическа сграда, така и проект. Идеята зад „Бигда 2.0.“ („Село 2.0.“) е създаване на уникална и урбанистична среда за живот и работа в тази селска община, като се постави акцентът върху архитектурата, храната, изкуствата и културата. При този проект става въпрос за създаване на нови социални структури, модерни начини на живот, енергия от възобновяеми източници и преживявания, свързани с храната и природата – почти като микроград. В резултат на проекта са изградени както жилищни зони, така и  места за производство, офиси, събития и културни прояви. Грандиозната сграда, наречена „Бигдебоксен“ (Селската кутия) е разположена на скалистите брегове с изглед към морето и сама по себе си е атракция.

Снимка: Бигда.2.0.

5.3 Резултати

  • 2% прираст на населението през 2018.
  • Високи резултати по много от показателите, с които се измерват норвежките общини.
  • Все още се намира в уязвимо положение.

5.4 Планове за бъдещо развитие

Разработване на Стратегически бизнес план с допълнителни мерки и цели.