Wednesday, 24 July, 2024

Растеж чрез активиране на местния потенциал


7. Лердал

Традиционните къщи в Лердалсьойри.
Снимка: Фроде Инге Хеланд. – от Wikipedia.no

Основни предизвикателства: Обезлюдяване
Основни цели: Прираст на населението. Повече работни места. По-устойчива екологична индустрия. Най-добра зелена община в Норвегия.
Местни ресурси: Експертни знания и опит във фермерството, празни къщи в стария център
Основни обяснения за успеха: Работа в сътрудничество (кооперации)
 

7.1 Местен контекст и предизвикателства

Фигура 7 Герб и местоположение

Лердал e община в западна Норвегия (Согн ог Фьордане), от южната страна на Согнефьор. Нейният административен център е Лердалсьойри. Тази зелена община се намира в най-вътрешната част на Согнефьор. Тя е обширна в географско отношение, но има само около 2150 жители, половината от които живеят в Лердалсьойри. Лердал традиционно е земеделска земя с известен обем местна промишленост. Голяма част от общината се състои от планини (80% от сушата е над 900 м надморска височина). Съчетанието от благоприятни климатични условия и традиции в селското стопанство прави Лердал особено подходяща за производство на висококачествени плодове и зеленчуци.

Лердал е туристическа дестинация и профилът й като такава е изграден около туризъм, колоездене и други дейности на открито като риболов и кучешки впрягове, в допълнение към романтичните гледки на старите селища. Лердал се намира близо до други известни ски дестинации. В Лердал се намират няколко известни забележителности като Боргундската дървена църква и старият Кралски път. Кралският път спечели наградата „Европа Ностра“ в категорията за консервация и беше номер две в наградата на публиката през 2017 г. Самият фиорд е обект от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Един от най-дългите тунели в света минава през Лердал (24,5 км). Лердал постигна статут на „устойчива дестинация“, който е отражение на местната ангажираност и развитието с дългосрочна перспектива.

Демографското развитие и развитието на броя работни места в Лердал не беше особено успешно през последното десетилетие. От 2000 г. в Лердал се наблюдава както обезлюдяване, така и намаление на броя работни места в промишлеността и търговията. На фигура 12 е представено демографското развитие и развитието на броя работни места в Лердал след 2000 г.

Фигура 12: Демографско развитие и развитие на броя работни места в Лердал, 2000-2019 г.

Брой работни места,              Население

Въпреки това Лердал е избрана като случай в настоящия доклад въз основа на два фактора: увеличение на производството и продажбата на местни плодове и зеленчуци, което се дължи на силната и жизнеспособна кооперация на местни производители и на един интересен проект, свързан със съживяването и повторното използване на празни стари сгради в стария исторически град.

7.2 Активиране на местния потенциал – кой и какво

7.2.1 Ролята на общината

През 2012 г. община Лердал постигна статут на община, която трябва да преструктурира местната икономика. Норвежките общини могат да кандидатстват за този статут в случаите, когато местната бизнес общност се разпадне или при загуба на много работни места. През 2012 г. Лердал претърпя загуба на работни места както в местната болница, така и в голяма местна компания. Освен това финансовата криза навреди на промишлеността в общините около Лердал, където работеха много жители.

Схемата за преструктуриране е част от националните и регионалните инструменти за развитие. Тя представлява сътрудничество между „Иновации Норвегия“, норвежкото министерство на местното управление и модернизацията и областната управа. Общините, които получават статут на общини, които се нуждаят от преструктуриране, трябва да разработят подробен план и да създадат съвет, който да ръководи процеса на преструктуриране. Областната управа определя размера на средствата и продължителността на проекта за преструктуриране. Проектът в Лердал имаше следните цели:

  • Създаване на повече работни места
  • Постигане прираст на населението
  • Увеличаване на целогодишния туризъм
  • Увеличаване на стопанската дейност, основана на местни ресурси и местни възможности като комуникации, здравеопазване, селско стопанство, туризъм и строителство на сгради и съоръжения.

В една оценка на напредъка в преструктурирането се прави заключението, че за съжаление проектът в Лердал постига слаби резултати по отношение броя на новосъздадените работни места, демографското развитие и създаването на нови компании.[17] Въпреки това в оценката се подчертава постигнатият успех в две специфични области – при местните ферми за плодове и при съживяването на историческия център на Лердал (описани в точки 6.2.3 и 6.2.4).

7.2.2 Местната компания за развитие

През 2012 г. беше създадена местна компания за развитие с името „Лердал Нерингсутвиклинг“ АС. Тя има двама собственици: Община  Лердал притежава 65.9 %, а Лердал нерингсамскипнад – организация на собствениците на бизнес в Лердал – притежава 34.1 %. По време на процеса на преструктуриране компанията отговаряше за управлението и оперативната част на проекта в Лердал. Освен това компанията отговаря за цялостното бизнес развитие в Лердал.

Компанията има фонд за бизнес развитие, а най-важните й задачи са обработката на заявления за безвъзмездни средства, предоставяне на съвети и насоки на местните предприятия, предоставяне на информация и изграждане на мрежи в общината. Безвъзмездните средства във фонда идват главно от приходи от производството на хидроенергия.

7.2.3 Мрежи и съюзи

Лердал Грьонт СА (Лердал Грийнс) е кооперация на производителите на плодове и зеленчуци в Лердал, създадена през 1999 г. Днес мрежата включва почти 40 производители, а през 2015 г. регистрира оборот от 70 милиона норвежки крони. Кооперацията има модерни съоръжения за приемане, сортиране и опаковка на плодове и зеленчуци, както и редица проекти за изпитване на нови продукти като кайсии и морски зърнастец.

Нашият информатор в Лердал изтъква, че успехът на кооперацията се дължи на силен ангажимент за развитие и учене във всичко, което правят, видно например от редицата учебни пътувания. Кооперацията също така успя да наеме нови иновативни фермери. Това допринесе за високото качество на продукцията. Акцентът на сътрудничеството върху развитието се подчертава и в оценката на процеса на преструктуриране, където Лердал Грьонт се посочва като най-ориентираният към бъдещето и развитието бизнес в Лердал.

Снимка: www.lg.no

7.2.4 Проекти

Създаване на места – Нов живот за стари сгради (levende lokaler)

Един от проектите, получили средства чрез схемата за преструктуриране в Лердал, е този за вдъхване на нов живот и активност на стари сгради в историческия център. Старата част на селския център в Лердал – Лердалсьойри – се състои от 161 дървени къщи, които датират от 1700-1800 г. Около 1950 г. тези къщи са били важна част от централната градска част на в Лердал. Преди проекта повечето от тези къщи не се използваха и извън туристическия сезон почти не им се обръщаше внимание.

Проектът е национален пилотен проект. Целта е двойна: да се съживят местните центрове в полза на жителите, бизнеса и културата и да се разработят инструменти и методи за общини, които са си поставили за цел да увеличат дейността в своите центрове. Проектът се ръководи от DOGA – национална фондация към Министерството на търговията, промишлеността и рибарството на Норвегия, която работи за укрепване на ролята на дизайна и архитектурата в проектите за развитие. В проекта участват още две общини, референтна група, изследователи и мрежа от общини и участници, работещи с развитието на центрове. Идеята е да се напълнят къщите с предприятия от творческия сектор, проекти за изкуства и културни проекти. Празните къщи се използват като местен ресурс.

Проектът стартира през 2016 г. Според „Оксфорд Рисърч“ проектът е довел до създаването на 8-10 компании в старите помещения в Лердалсьойри и около 5-8 нови работни места.[18] Нашият информатор подчертава, че проектът е укрепил местната мрежа от предприемачи, по-специално тези в областта на дизайна и занаятчийството. Също така увеличението на активността и бизнеса отчасти укрепи Лердал като туристическа дестинация, тъй като новите компании предлагат както продукти, така и преживявания за туристите, посещаващи Лердал.

7.2.5 Туризъм

През 2013 г. Лердал получи знак за устойчива дестинация от „Иновации Норвегия“ – една от първите дестинации в Норвегия и Европа, постигнала такъв статут. Както ще видим по-нататък, Рьорос, Трюсил и „Златната обиколка“ също са постигнали такъв статут.

Знакът за устойчива дестинация е схема на обозначаване, разработена от „Иновации Норвегия“ като инструмент са систематизиране и засилване на усилията за устойчиво развитие в туризма. През 2018 г. знакът беше одобрен от Световния съвет по устойчив туризъм и така Норвегия стана една от малкото държави с одобрен на национално равнище стандарт за устойчив туризъм.

Знакът не означава, че дестинацията е устойчива във всички области, но сигнализира, че е ангажирана в систематична и дългосрочна работа за повишаване на устойчивостта. Постигането на изискванията за получаване на знак е труден и отнемащ време процес, при който дестинацията трябва да e ангажирана и се изисква да документира своите усилия и развитие в посока към устойчивост и ангажираност с развиването на компетентности. Усилията повишават информираността за местните и отрицателни странични ефекти на туризма. Според „Иновации Норвегия“, техният опит със схемата за присъждане на знак за устойчивост показва това. „Действието на знака до голяма степен осигурява допълнителна мотивация за продължаване на работата по по-устойчиво развитие на туристическата дестинация“.[19] Днес почти 30 дестинации в Норвегия са постигнали знак за устойчива дестинация.

През последните години се наблюдава положително развитие на туристическия сектор в Лердал като се регистрира ръст както на приходите, така и на броя на заетите. Все още има предизвикателства, свързани с активността и посетителите на местните атракции като Центъра за дива сьомга. Създаването на компанията за управление на дестинации „Посетете Согнефьор“ доведе до по-добра организация на регионално ниво, но на местно равнище все още има проблеми, свързани с координацията и сътрудничеството между участниците.

Част от Кралският път. Снимка: www.visit.norway.no

7.3 Резултати

  • Резултатите от програмата за преструктуриране показват, че ефектът е умерен – в Лердал продължават затрудненията, свързани с малкото възможности за работа и обезлюдяването.
  • Историята на успеха на кооперацията „Лердал Грьонт“ показва важността от използването на местния потенциал (идеални климатични условия) и значението на силното сътрудничество с ангажимент за развитие и иновации.
  • Проектът за създаване на места доведе до по-голяма активност в историческия център, повече работни места и увеличи, макар и умерено, туристическата привлекателност.
  • Наблюдава се положително развитие в туризма. С продължаването на тази тенденция сътрудничеството между местните участници ще придобива все по-голямо значение.

Снимка: sognefjord.no

7.4 Планове за бъдещо развитие

Нашият информатор изтъква две области, които ще са от значение за бъдещото развитие в Лердал:

  • За да продължи историята на успеха на Лердал Грьонт, ще бъде важно общината да продължи да предоставя подкрепа и помощ на кооперацията.
  • В бъдеще трябва да се постави по-силен акцент върху връзката между туризма и фермерите, занаятчиите и другите местни фирми, тъй като това може да увеличи привлекателността на Лердал като туристическа дестинация. По-тясното сътрудничество ще има положителни ефекти за всички участващи.