Wednesday, 24 July, 2024

Растеж чрез активиране на местния потенциал


8. Трена

Община Трена с остров Хусьой на преден план. Снимка: Ханс Петер Сьоренсен / Distriktssenteret

Основни предизвикателства: Уязвим и едностранен частен сектор със заплашени от затваряне ключови компании
Основни цели: По-диверсифицирана икономика, стабилно население и превръщане в модел за подражание за други малки общини в селските райони и местни общности
Местни ресурси: Впечатляващи гледки, разнообразна култура, човешки ресурси
Основни обяснения за успеха: Използване на местните възможности чрез методи и процеси за съвместно създаване. Добре подготвени и актуални общински планове и добро управление, съчетани с гъвкавост, динамичност и способност за адаптиране на курса по време на работата по проектите за развитие.

8.1 Местен контекст и предизвикателства

Фигура 12 Герб и местоположение на Трена

Община Трена, която се намира на брега на Хелгеланд в област Нордланд, е третата най-малка община на Норвегия. Трена има общо 477 острова и рифове, повечето от които са много малки. Само два от островите, Сана и Хусьой, са по-големи от един квадратен километър. Общината е известна с една от най-старите риболовни общности в страната. На островите в Трена има човешки селища още от времето на каменната ера преди 9000 години.

Щастливи къмпингуващи по време на музикалния фестивал в Трена. Снимка: Клауд-Майн Амстердам / istock.com

Трена няма пътна връзка с континенталната част, а има ферибот за автомобили, който пътува ежедневно, и местен ферибот, който обслужва маршрут до по-малките острови. Населението от близо 450 души живее на островите Хусьой, Сана, Селвер и Сьорсандьой. Хусьой е общинският център и мястото, където живеят повечето хора. Населението на Трена непрекъснато намалява от края на 50-те години до края на хилядолетието, но остава относително стабилно и варира между 450 и 500 жители от 2006 г. до днес. Общината има доста трудова имиграция в рамките на риболовната индустрия. В началото на 90-те години повечето от тях идват от Швеция. През последните години повечето идват от Полша и Литва, но има също имигранти от Филипините, които работят в общинския здравен сектор.

В периода 2009-2018 г. Трена има четвъртият най-висок ръст на заетостта от всички общини в селските райони в Норвегия. Традиционният риболов винаги е бил ключов, но от началото на 2000 г. преработката на риба и отглеждането на риба придобиват все по-голямо значение, докато през последните две-три години туризмът, строителството, транспортът и търговията на едро регистрират ръст. Общината има и дребно земеделие (овцевъдство). На фигура 13 е представено демографското развитие и развитието на броя на работните места в Трена от 2000 г. до 2019 г.

Фигура 13: Демографско развитие и развитие на броя работни места в Трена, 2000-2019 г.

Брой работни места;               Население

През 2003 г. музикалният фестивал направи Трена известна. Норвежки и международни изпълнители привличат между 3,000 и 5,000 посетители от целия свят и така през юли населението се увеличава десетократно. Фестивалът се превърна във важен източник на доходи за местните предприятия. Полярният кръг преминава през островите, а Трена е известна с това, че от края на май до средата на юли там има слънце в полунощ.

През 2014 г. Трена беше изправена пред потенциална криза, тъй като ключови компании от рибарската промишленост бяха заплашени от закриване. Това доведе до стартирането на иницииран на местно ниво голям стратегически проект за дългосрочно развитие, който привлече внимание в национален мащаб.

8.2 Активиране на местния потенциал – кой и какво

8.2.1 Ролята на общината

Вследствие на кризата през 2014 г., вместо да помоли държавните и регионалните власти за помощ, общината реши да започне своя изцяло нова и широка стратегия за развитие. Тя осъзна, че Трена се нуждае от по-диверсифицирана икономика, по-малко зависима от традиционната рибовъдна промишленост.

Първата стъпка беше направена, когато община Трена създаде постоянна местна ресурсна група и нае общински ръководител по развитието. Ресурсната група включва представители на общинската администрация, местните политици, областната управа и местните и регионалните фирми, както и експертни знания и опит на национално равнище. Тя функционира като консултативен съвет, насърчаващ сътрудничеството между отраслите, секторите и наборите от умения в общността. Това постави началото на дългосрочна стратегия за развитие и иновации, включваща местния бизнес, жителите, както и общината.

Като малка община с още по-малка общинска администрация, работата по дългосрочната стратегия не винаги е с приоритет. Такъв беше случаят и с Трена. Втората стъпка беше, следователно, да се изработи актуализиран общински генерален план с нова визия и нови цели, области и стратегии. Идеята беше, че актуализиран стратегически план, по който има общо съгласие, е необходим като рамка за работата, която предстоеше да започнат.

Чрез процеси на широко участие на гражданите бяха разработени визии и цели за това, което те искаха да бъде Трена през 2030 г. Днес основните цели на общинския генерален план са следните:

 • През 2030 Трена ще има диверсифицирана икономика и бизнес общност
 • През 2030 Трена ще има стабилна демография
 • През 2030 Трена ще бъде ролеви модел за по-малките общини и местните общности

В съответствие с тези дългосрочни цели, Трена работи за развитието на своята община на много фронтове и чрез няколко проекта и инициативи. Общият знаменател в цялата работа е терминът „съвместно създаване“.

8.2.2 Съвместно създаване на бъдещето

Съвместното създаване се отнася до активен поток от информация и идеи между всички сектори на обществото, местната власт, академичните среди, бизнеса, нестопанските организации и гражданите, което дава възможност за участие, ангажираност и овластяване при разработването на политики, създаването на програми, подобряването на услуги и справянето със системните промени, като всяко измерение на обществото е представено от самото начало (Jeffries, 2015).

Методите за съвместно създаване имат за цел да разрушат традиционните йерархии и да включат гражданите в оформянето на окръжаващата ги среда. В идеалния случай съвместното създаване води до по-големи иновации, по-добро насочване на ресурсите и повишено чувство за собственост върху проектите за развитие и техните резултати. Накратко, това е двупосочен или многопосочен подход за решаване на проблеми, а не подход отгоре надолу или отдолу нагоре.

Днес Трена може да покаже множество успешни примери за инициативи и дейности за запазване и съживяване на местното многообразие, които са разработени чрез методи и процеси на съвместно създаване. За тази работа община Трена беше отличена с Националната награда за общински иновации през 2018 г. – награда, която дотогава беше печелена само от най-големите общини в Норвегия.

Представители от Трена заедно с Държавния секретар на Министерството на местното управление и модернизацията след получаването на Националната награда за общински иновации през 2018 г. Снимка: Difi.no

Нашите информатори в Трена изтъкват като решаващи три момента, които дават възможност да се работи чрез съвместно създаване. На първо място, всеки един жител трябва да се разглежда като важен ресурс. Независимо дали е кметът, началникът на полицията, ръководителят на местна фирма, ученик в местното училище, гост или някой друг, всеки има ресурси, необходими за развитието на обществото. Този скромен подход се подчертава като важен фактор за ангажирането и включването на местната общност.

Второ, не подценявайте значението на добрите процеси. В Трена успяха да включат местната общност и да създадат култура за иновации и развитие.

Те го направиха, като организираха редовни публични срещи, събития за даване на идеи и семинари за обсъждане на различни теми и разработване на идеи. За да се създаде интимна и неформална атмосфера, срещите се провеждаха в местни кафенета и заведения за хранене. В началото те създадоха уебсайт, за да улеснят комуникацията и диалога по време на цялата работа по въпросите на местното развитие.

Добрите процеси и методи за участие на гражданите могат да допринесат за по-добри резултати от започнатите проекти, но са важни и по друга причина – изграждат доверие. Това ни води до третия момент: доверието е било ключово за подобряване качеството на сътрудничеството и за увеличаване на капацитета за местно развитие. В уводната глава на този доклад посочваме, че местната култура за развитие е общият знаменател при общините в селските райони, които успяват да постигнат собствените си цели и да създадат растеж. Именно ценности като диалог, силни мрежи и доверие са това, което стои зад успеха в създаването на такава култура. Нивата на доверие влияят върху качеството на сътрудничеството по три начина: Когато тези, които си сътрудничат, се доверяват един на друг, 1) те се осмеляват да бъдат по-отворени за своите недостатъци и нужди, 2) споделят повече информация и 3) са по-добри слушатели. Според нас Трена е отличен пример в това отношение.

8.2.3 Мисли като Трена

„Мисли като Трена“ е името на дългосрочната стратегическа надстройка на всички проекти за развитие, които се осъществяват в Трена. Въз основа на основните цели на общинския генерален план, проектът „Мисли като Трена“ стартира със стратегическа среща, която доведе до определяне на четири основни приоритетни области:

 1. Бизнес и морски ресурси
 2. Туризъм и приключения
 3. Култура и културно предприемачество
 4. Създаване на места и по-добро планиране

За да може да се постигне напредък на тези четири фронта, бяха създадени четири работни групи за всеки подпроект. Съществено широкото участие беше новият момент спрямо това, с което в Трена бяха работили в областта на развитието в миналото.

Важна част от работата беше създаването на организация, която да засили компетентността на общинската администрация по отношение на развитието и в същото време да е достатъчно гъвкава, за да подкрепи разработването на смели идеи и иновативни решения.

В Трена бяха направили своите проучвания за това как други общини са организирали работата си в областта на местното развитие в миналото. Най-разпространената формула беше да се възложат голяма част от тези отговорности на местна бизнес градина[20] или компания за развитие. Недостатъкът на такава организация или структура е, че голяма част от местния опит и знания изчезват, ако един или двама ключови хора в тези компании напуснат работата си.

В Трена не тръгнаха по този път. Вместо това те създадоха по-процесна организация. Обосновката беше, че този вид организация в по-голяма степен ще ангажира цялата общност и ще изгради компетентност, знания и капацитет вътрешно в общинската администрация и сред различните участници, включени в различните подпроекти.

Бързо бяха стартирани няколко подпроекта и много от идеите, по които жителите работиха по време на първите срещи, вече са реализирани. Примери за това са:

 • Стартираща компания, която постигна успех в събирането, сушенето, складирането и подготовката на морски водорасли и келп
 • Наемане на следващо поколение рибари
 • Развитие на местни бази за настаняване и по-добри решения за туристите
 • Фестивалът „Трена“ и зимният фестивал „Покори Трена“
 • Новият общински генерален план
 • Няколко продукти в областта на културата и местните храни. Например „Творци живеещи там, където творят“ по който изпълнители, писатели, архитекти, шеф готвачи, фотографи дизайнери и др. биват канени в общността за целите на дейности и иновации. Друг пример е „Трена365“ – архитектурен проект и иновативно целогодишно място, в което хората да живеят и да имат добри преживявания (вж. по-нататък раздел 8.2.5).

8.2.4 Зимен фестивал „Покори Трена“

Един от споменатите по-горе проекти е зимният фестивал „Покори Трена“. Той започна като идея, която възникна по време на един от ранните семинари, проведени от „Мисли като Трена“ през 2015 г. Авторите на идеята искаха да използват успеха на фестивала в Трена, както и експертните знания и опит на организаторите, за да генерират повече дейности в Трена през зимата. Зимата в Трена е слаб сезон за местния туризъм, но силен сезон за зимните бури и лошото време. Освен това желанието им беше да се свържат с други по-малки общества в Норвегия и Скандинавия, работещи по сходни проблеми на социалното развитие и да създадат форум за споделяне на знания.

Трена през зимата. Текстът означава „Покори Трена“ на норвежки. Снимка: Екранна снимка от промоционално видео за събитието.

От 2015 г. досега конференцията и фестивалът се проведоха четири пъти. Участниците споделят опит, знания и се вдъхновяват взаимно, а в допълнение към професионалната програма със семинари, работни срещи и лекции за развитието на селските райони и иновациите, участниците се запознават с местната култура и изкуства, храната, историята и природата на Трена. Професионалната програма се излъчва и споделя онлайн. „Покори Трена“ не е редовен фестивал, нито редовна конференция, но се превърна във важно място за срещи за хората от цяла Скандинавия, работещи по развитието на селските райони и създаването на места.

Събитието допринесе за създаването на стойност на местно ниво в Трена по няколко начина. Първо, събитието осигурява финансови ползи за местния туристически бранш през зимата, която обикновено е слаб сезон за туризма. Миналата година в събитието имаше 150 участници от Норвегия и Свалбард, Швеция, Дания и Гренландия, Исландия и Фарьорските острови. Всеки хотел и къща за гости на острова бяха разпродадени и организаторите дори трябваше да наемат частни домове, за да се настанят всички участници. Професионалният резултат е труден за измерване, но професионалното развитие, сътрудничеството и обмена на идеи, както и повишената мотивация са важни. Събитието също така засили местното участие и доказва, че е възможно да се генерира активност в Трена през зимата.

8.2.5 Трена 365

Трена показва добри резултати по показатели, свързани с привлекателността, природата, културата и туризма. Както обаче беше споменато в предишния раздел, общината не разполага с капацитет по отношение на настаняването и услугите. Такъв е контекстът на  „Трена 365“ – архитектурен проект, който има за цел да създаде иновативно място, където хората да живеят и да имат добри преживявания.

По-конкретно, това е район за благоустрояване, чиято цел е да се изгради нов квартал или село, в което да има културен център, хотел и къщички, СПА център, ресторант и хранителна академия, офиси, ателиета и работилници за художници и занаятчии и музей. Идеята е да се използва от предприемачи, жители и посетители през цялата година. Селището ще се слее с околната природа, а природните пътеки и полета наоколо ще бъдат отворени и достъпни за всички.

Илюстрация: Vardehaugen Arkitekter

Проектът може да звучи амбициозно за малка островна общност, но социално-икономическите анализи показват, че той има потенциал както да създава работни места, така и да привлича нови жители. Първият етап на изграждане се финансира чрез публично-частно сътрудничество между общината, регионалния музей, собственика на земите и частни участници от туристическия сектор, а регулациите на плана за земеползване и плана за зониране са в ход.

8.3 Резултати

 • С микс от ефектна природа и разнообразна култура, Трена успя да използва възможностите, които се появиха. В същото време общината има дългосрочна перспектива, която е необходима, за да има ефект стратегическата работа за постигане на по-голяма привлекателност
 • Като включи гражданите и използва ресурсите в местната общност, общината успя да разбере реалните нужди на жителите и да разработи добри решения заедно с онези, на които е призвана да служи.
 • Разработени са няколко модела за иновации и местно развитие.
 • Общината е успяла да създаде голям капацитет за развитие.
 • Местната общност се характеризира с високо ниво на доверие, диалог и сътрудничество.

Проектът „Мисли като Трена“ наскоро беше оценен от норвежката изследователска и консултантска компания „Оксфорд Рисърч“. Основните им заключения са следните:

 • Независимо от относително малкия бюджет и само 500 жители, „Мисли като Трена“ успя да генерира много дейност и може да се похвали с добри резултати, които подкрепят основните цели на проекта, например повече работни места и прираст на населението
 • Проектът има положителен принос за външния имидж на Трена.
 • Културните проекти привлякоха голямо внимание и показаха на местното общество и на останалите, че Трена има богата култура.

8.4 Планове за бъдещо развитие

 • Въпреки че ключовите риболовни компании преживяха кризата през 2014 г., непрекъсната борба за ресурси продължава, а бизнес циклите все така пораждат проблеми за риболовните сектори. Отрасълът трябва постоянно да създава иновации и да инвестира интелигентно. Пример за това е рибовъдството в системи на сушата.
 • Населението намалява и застарява в цяла северна Норвегия. Задържането на гражданите и способността за предоставяне на добри общински услуги ще бъдат основен приоритет.
 • От ключово значение е поддържането на добра фериботна връзка с континента, както и други видове транспорт в Трена. Това изисква постоянно лобиране в областната управа (която отговаря за фериботните операции)
 • „ТЕСТЗОУН ТРЕНА“ – изследователски проект, финансиран от Норвежкия съвет за научни изследвания, който проучва как може да се формира бъдеще на устойчив туризъм и жизнеспособни местни общности и как може да бъде създаден устойчив туризъм. Общата идея на проекта е да се разработи и утвърди лаборатория за изпитвания в Трена, където може да се експериментира с методи и процеси за създаване на бъдещето на устойчивия туризъм.