Wednesday, 19 June, 2024

Отриващо събитие по Проект ГАЛОП


Кметът на Димитровград и заместник-председател на УС на НСОРБ Иво Димов, бе основен  модератор на Откриващото събитие. В изказването си той подчерта, че  Сдружението е не само основният лобист на българските общини, но и е един от най-коректните бенефициенти на проекти, финансирани с европейски средства. Всички проекти, изпълнявани от НСОРБ, са свързани със своеобразна „реинвестиция” на тези средства отново в общините. Те са насочени към повишаване на капацитета на общинските експерти, към провеждане на обучения, безвъзмездно предоставяне на консултантски услуги, разработването на модели за управление, които да са полезни на кметовете и на общинските съвети.

В проведената конференция взеха участие и представители на Норвежката асоциация на местните власти, с които  НСОРБ работи по проект за насърчаване на местното развитие /“Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

«Съвместно с колегите ни от Норвежката асоциация на местните и регионални власти сме си поставили за цел да подкрепим социално-икономическото развитие на необлагодетелстваните български общини, като им помогнем да активизират своите местни ресурси и потенциал. Заедно ще подготвим реалистични и напълно постижими стратегии за ефективно развитие с активното участие на местната общност. Надяваме се да извлечем и успешни модели за развитие, които да бъдат приложими и в други общини и не на последно място, да разширим възможностите за партньорство с местните власти от Норвегия» – подчерта г-н Иво Димов.

Кристиян Ларсон от Норвежката асоциация на местните и регионални власти представи накратко дейността на асоциацията и нейния принос за съвместния проект. Г-жа Нана Льока, зам.-изпълнителен директор на изследователския институт на Норвежката асоциация представи поредица добри практики в местното развитие, като постави ударението върху факторите за успех и умелото оползотворяване на местните активи. Стиан Нилсен и Роар Свенинг разнообразиха аудиторията с интерактивни презентации на стратегията за развитие на малката норвежка община Афиорд и нейните населени места.

Презентациите представени по време на Събитието:

Презентация на KS, Презентация на добри практики от Норвегия, Презентация от община Афиорд, Норвегия, Презентация от община Афиорд, Норвегия (2)