Tuesday, 21 May, 2024

ОБЩИНИТЕ ЗНАЯТ И МОГАТ!


Покана за подбор на концепции за местно икономическо развитие по проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

НСОРБ и Норвежката асоциация на местните власти обявяват покана за подбор на концепции за местно икономическо развитие във връзка с изпълнението на съвместния ни проект „ГАЛОП – Растеж чрез активизиране на местния потенциал“.

Всяка община може да кандидатства само с една концепция по поканата – самостоятелно или съвместно с други общини, като концепцията следва да обхваща целева територия с не повече от 10 000 жители. За да бъде Вашата концепция успешна, тя трябва да:

  • има подкрепата на местните структури на гражданското общество и/или бизнес организации;
  • предвижда дейности за развитие на неоползотворен потенциала на целевата територия (природен, културен, туристически, социален, стопански или географски, в т.ч. наличната техническа инфраструктура);
  • създава заетост и икономическо развитие и предвижда мерки за осигуряване на устойчивост и след края на проектното финансиране.

Въз основа на избраните концепции с финансиране по проекта ще бъдат разработени стратегии за местно развитие и бизнес планове за тяхното реално изпълнение. НСОРБ ще подкрепи общините, включени в концепциите, за подготовка на конкретни проекти, с които ще може да се кандидатства за финансиране по малката грантова схема на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Общините с одобрени концепции ще бъдат включени на по-късен етап и в учебните посещения в Кралство Норвегия с цел запознаване с добрите практики на норвежките партньори по проект “ГАЛОП”.

Изискванията към концепциите и критериите за оценката им са в унисон с целите на финансираща програма – подкрепа за малките населени места и уязвимите групи от населението чрез създаване на работни места и мобилизиране на местната общност и потенциал за развитие.

Насоките за кандидатстване по поканата може да намерите ТУК.

Въпроси във връзка с поканата може да задавате на електронни адреси: namrb@namrb.org и s.petkov@namrb.org

Краен срок за кандидатстване – 15 юни 2020 г. В момента, в условията на извънредно положение и пандемия общините пак са призвани да се погрижат за уязвимите съграждани чрез мобилизация на местната общност и собствените си ресурси. Така днешните усилия могат да послужат за основа при планирането на бъдещото ни устойчиво развитие. Вярваме, че на база своя богат опит и местни дадености българските общини ще предложат ценни идеи и качествени концепции!

 

Статистическа информация във връзка с оценяване на изискванията за допустимост и на критериите за подбор

Въпроси от кандидатите и отговори във връзка с покана за подбор на концепции за местно икономическо развитие по проект ГАЛОП