Wednesday, 19 June, 2024

Типови модели за надграждане на местния потенциал


Въз основа на предприетия новаторски подход при разработването на 10-те пилотни общини по проект „ГАЛОП“ бяха изведени подробни наръчници с типови модели за развитие, скрепени с наши и чужди примери за успешно оползотворяване на местните дадености в тематичните области: развитие на база уникални природни дадености; богато културно-историческо наследство; значим потенциал за био- земеделие и животновъдство; създаване на производствени мощности, бизнес зони, start-ups  и технологични фирми; социално предприемачество и разкриване на услуги с висока добавена стойност. 

Тези модели удачно разписват потребностите, процесите и похватите за идентифициране и оценка на потенциала на местните активи в различните тематични направления; за коректно „стратегическо“/фокусирано планиране; мобилизиране и ангажиране на партньорите; както и за надлежно бизнес/организационно планиране с оглед икономическа и институционална устойчивост.

Пилотните стратегии и типовите модели, разработвани по проекта, бяха представени и дискутирани на най-големия форум на НСОРБ – Годишната среща на местните власти, 19-21 септември 2021, к.к. „Албена“ – с участието на над 300 представители от общините.

Така модели се явяват полезен наръчник за последващото изпълнение на институционалните проекти на НСОРБ и трансфера на добри практики между общините, така и за местните партньори при планиране на интегрирани инвестиции и истински Водено от местните общности развитие.

Наистина, както е посочено в моделите – има национални регистри със сухи данни за нашите местни активи (в сферите на туризма, природното и културно наследство, земеделието, икономиката и социалните услуги, и предприемачество). Те са, обаче, само статистически фон за централизираното планиране на нашето развитие, налагано чрез нормативна и финансово-административна принуда.

Едва когато тези „активи“ бъдат коректно разположени и оценени в контекста на местните и регионални нужди и „припознати“ от будните и инициативни местни хора, те стават база за устойчиво развитие.

Типовите модели ще послужат при изпълнението на последващите форуми за развитие на капацитет, както по проект Галоп така и по линия усилията на НСОРБ и партньорите от Норвежката асоциация на местните власти за успешно прилагане на националните и европейски програми в полза на устойчивото местно развитие.

Типовите модели може да намерите

BG              ENG