Tuesday, 21 May, 2024

Насърчаване на реалните възможности и потенциал е ключът към траен успех и устойчиво местно развитие


Във Велико Търново се проведе семинар за обмяна на опит по проекта „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP“, който НСОРБ изпълнява в партньорство с Асоциацията на местните и регионални власти на Кралство Норвегия. Проектът се финансира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

С подкрепата на НСОРБ, десет български общини получиха възможност да разработят планове за местно икономическо развитие, базирано на задълбочен анализ на собствения им потенциал и да изготвят конкретни бизнес планове за реализиране на идеите си в бъдеще.

Подходът, който тества проектът GALOP, демонстрира и възможностите общините да променят модела на планиране и кандидатстване за европейско финансиране. Досегашната практика е базирана основно на изчакване и съобразяване с допустимите по различни програми дейности. Предложеният модел насърчава анализа на конкретните нужди и възможности и активно търсене на финансиращи механизми за проекти, ориентирани към по-добро съответствие с целите и потребностите на местната общност.

Част от разработените концепции за местно икономическо развитие в рамките на GALOP дадоха възможност на пилотните общини да фокусират усилията си именно за реализиране на набелязаните в бизнес плановете цели и в рамките на семинара те ще споделят своя напредък и ще разкажат за проблемите, с които се сблъскват.

В партньорските общини от Норвегия подобен подход е възприет като значително по-продуктивен и по-близък до реалните желания на местната общност за развитие. Примерът на организацията „Иновация Норвегия“ за поддържане на дългосрочна политика за насърчаване на стопанското развитие и местния потенциал на общинско и регионално ниво и широко прилаганите модели на успешно публично-частно партньорство ще представи екипът на норвежката Асоциация на местните и регионални власти и на Институт Телемарк. Специално за събитието в страната ни пристигна и кметът на община Индерьой Ида Стуберг, която през юли посрещна делегация на местните власти от България и запозна кметовете на общини със своята работа и успехите, които дава подхода на активно включване на гражданите.

На събитието бяха представени отделните етапи от изпълнението на проекта, както и разработените местни стратегии на общините Левски, Иваново, Вълчи дол, Лясковец, Елена, Белица, Банско, Димитровград, Момчилград и Брезово. Четете повече ТУК.

За философията и институционалната подкрепа на устойчивия тренд за успешно развитие на регионите и общностите в Норвегия четете ТУК.

Представените примери за опита на български организации и общини в ангажирането на гражданите и включване на различни заинтересовани страни в подготовката на стратегически документи и съвместна работа по проекти за развитие на градската среда може де четете ТУК.

За посещението на представителите на Асоциацията на норвежките местни власти, правителствената организация „Иновация Норвегия“ и кмета на община Индерьой, Ида Стуберг, в община Елена и напредъка по създаването на бизнесцентър, ориентиран към предоставяне на консултантски услуги за производители на уникални регионални храни и напитки  четете ТУК.