Tuesday, 21 May, 2024

Актуално изпълнение

ОБЩИНИТЕ ЗНАЯТ И МОГАТ!

Събираме успешни общински примери за развитие на малките населени места.

Включете се с добра практика в изпълнението на проект „ГАЛОП – Растеж чрез активизиране на местния потенциал“ на НСОРБ, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство!

НСОРБ събира информация за успешни общинския начинания, свързани с развитието на малките населени места. Вярваме, че всяка наша община има своите успехи, които трябва да служат за пример!

Заедно с Норвежката асоциация на местните власти стартирахме изпълнението на проект ГАЛОП, който цели идентифициране на съществуващите местни дадености и потенциал за социално-икономическо развитие, тяхното надграждане и оползотворяване.

Въз основа на анализа на събраните добри практики и идентифицираните местни активи, общините, отзовали се на настоящата покана ще могат да кандидатстват за последващо финансиране на концепция за местно икономическо развитие с пълната финансова подкрепа на проекта.

Тези общини ще бъдат включени в интензивния експертен и управленски обмен с норвежките местни власти и в учебните посещения в Норвегия.

Ето защо Ви молим да попълните приложения кратък формуляр и да ни го изпратите на адрес: namrb@namrb.org до 30.09.2019 г. За въпроси, свързани с изготвянето на формуляра или изпълнението на проект ГАЛОП може да се обръщате към Симеон Петков, ел.поща: s.petkov@namrb.org, 02 94 34 467 или 0899 923 772.

Проект № BGLD-1.002-0001 “Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP