Wednesday, 19 June, 2024

За проекта

НСОРБ изпълнява проект № BGLD-1.002-0001 “Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г.

Проектът е с продължителност от 36 месеца и общ бюджет от 1 200 000 евро (размер на субсидията от 100%). Програмен оператор на програмата е Министерството на образованието и науката.

Цели

Целите на проекта са в унисон със стратегическите цели на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. – принос за намаляване на икономическите и социални различия в ЕИП и засилване на двустранните връзки между държавите – донори и държавите – бенефициери чрез финансова подкрепа в приоритетния сектор социално включване, младежка заетост и намаляване на бедността. 

Чрез проекта НСОРБ и Норвежката асоциация на местните и регионални власти (KS) целят да създадат и въведат устойчиви модели, водещи до подобрени възможности за заетост и намаляване на бедността в малките и необлагодетелствани населени места.

Основната цел на проекта е да подкрепи социално-икономическото развитие на необлагодетелстваните български общини чрез активизиране на техните местни ресурси и потенциал.

Специфичните цели са:

  • подготовка и популяризиране на стратегии за местно развитие, основани на съществуващите териториални ресурси;
  • подкрепа за общините, неправителствения сектор и бизнеса в планирането и изпълнението на проекти базирани на тези стратегии;
  • трансфер на успешни модели за развитие в други общини;
  • предложения за нормативни промени в подкрепа на местните и социални нововъведения, способстващи активизирането на общинския потенциал.

Основни дейности

Посочените проектни цели ще бъдат постигнати чрез планираните дейности по:

  • проучване и популяризиране на добрите практики от Норвегия и България;
  • идентифициране на неоползотворения потенциал общините;
  • подготовка на приложими стратегии за ефективно местно развитие и въвличане на местната общност, неправителствени организации и предприемачи в подготовката на бизнес планове за изпълнение на стратегиите;
  • извличане на успешни модели за развитие, които са приложими и в други общини;
  • развитие и разширяване на сътрудничеството между местните власти, насочено към насърчаване на социално-икономическия напредък в необлагодетелстваните общини.

В допълнение, проектът ще способства разпространението на добри практики и ще създаде партньорства между общините от България и Норвегия чрез организация на двустранни форуми, учебни посещения и обмен на опит. От съществено значение ще бъде и административния и социално-икономическия ефект от проекта. Той ще спомогне диалога между местните и национални власти в България чрез извеждане и обосноваване на необходимите регулаторни промени в полза на местното социално-икономическо развитие. 

За повече информация за ФМ на ЕИП и Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”: 

www.eeagrants.org

www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie