Tuesday, 21 May, 2024

Събития

Добри практики по оползотворяване на местния потенциал

На 17 и 18.06 в третото по големина село у нас – Драгиново, община Велинград – се състоя истински културен празник с подкрепата на Програма Еразъм + на ЕС по проект на Софийския университет.

Събитието се проведе под надслов „Популяризиране на японската култура в Драгиново“ с ударение върху оползотворяването на минералните извори за благото и развитието на местните общности.  От Драгиново до Япония това е възможно чрез умело съчетаване на културни, стопански и природни дадености, традиции и местни лидери.

Такива в Драгиново не липсват. Те, всички, се включиха в празника – кметът и „старейшините“, читалищното настоятелство, самодейците от фолклорните състави и техните будни родители и дейни баби и дядовци. Гостите от София, от Катедра „Японистика“ на СУ и НСОРБ, разказаха японския и български опит в оползотворяването на местния потенциал за развитие, особено по отношение ползването на минералните води и балнеологията. Този опит е във връзка с актуалните национални и европейски интегрирани териториални инструменти за насърчаване на местната инициатива (в т.ч. ИТИ, ВОМР, One villageone product на JICA и ПРООН, на проект „ГАЛОП“ – Innovation Norway на НСОРБ/KS и пр.). Той, обаче, трябва да намери благодатна почва в живи местни общности, които продължават да тачат своите традиции, да надграждат и обогатяват своя културен и стопански постамент, така както правят в Драгиново в съприкосновение с близки и далечни страни.

„Академичната“ част бе съпроводена от богата културна програма – музикални поздрави от местните танцови и певчески състави, работилница и дегустация на японски оризови деликатеси, обличане с традиционни японски облекла – кимона и носии, и прожекция на популярни комедии, предаващи по достъпен начин японската култура на минералната вода.

Недоволни от празника не се намериха.

Празникът в картини:

Организаторите: кметът Бисер Маджиров, проф. Гергана Петкова, катедра „Японистика“-СУ, секретарят на читалището Мильо Кепчелев

Красота в носии – най-младите

и ръководителят на проекта доц. Людмила Кирилова с техните родители и гости

 

В действие:

Музика …

 

Гурме …

И кино

 .

.

Отриващо събитие по Проект ГАЛОП

Кметът на Димитровград и заместник-председател на УС на НСОРБ Иво Димов, бе основен  модератор на Откриващото събитие. В изказването си той подчерта, че  Сдружението е не само основният лобист на българските общини, но и е един от най-коректните бенефициенти на проекти, финансирани с европейски средства. Всички проекти, изпълнявани от НСОРБ, са свързани със своеобразна „реинвестиция” на тези средства отново в общините. Те са насочени към повишаване на капацитета на общинските експерти, към провеждане на обучения, безвъзмездно предоставяне на консултантски услуги, разработването на модели за управление, които да са полезни на кметовете и на общинските съвети.

В проведената конференция взеха участие и представители на Норвежката асоциация на местните власти, с които  НСОРБ работи по проект за насърчаване на местното развитие /“Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

«Съвместно с колегите ни от Норвежката асоциация на местните и регионални власти сме си поставили за цел да подкрепим социално-икономическото развитие на необлагодетелстваните български общини, като им помогнем да активизират своите местни ресурси и потенциал. Заедно ще подготвим реалистични и напълно постижими стратегии за ефективно развитие с активното участие на местната общност. Надяваме се да извлечем и успешни модели за развитие, които да бъдат приложими и в други общини и не на последно място, да разширим възможностите за партньорство с местните власти от Норвегия» – подчерта г-н Иво Димов.

Кристиян Ларсон от Норвежката асоциация на местните и регионални власти представи накратко дейността на асоциацията и нейния принос за съвместния проект. Г-жа Нана Льока, зам.-изпълнителен директор на изследователския институт на Норвежката асоциация представи поредица добри практики в местното развитие, като постави ударението върху факторите за успех и умелото оползотворяване на местните активи. Стиан Нилсен и Роар Свенинг разнообразиха аудиторията с интерактивни презентации на стратегията за развитие на малката норвежка община Афиорд и нейните населени места.

____________________________________________________________________________

Проект ГАЛОП бе представен на Националната среща на експертите по програми и проекти от общините

Над 200 общински експерти взеха участие в 11-та Национална среща на специалистите по програми и проекти от местните власти, 13-15.11.2019 г. Заедно с представителите на управляващи органи и програмни оператори, Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на ЕК и Централното координационно звено, участниците дебатираха напредъка в изпълнение на европейските програми и подготовката за следващия планов период.

Специално внимание бе обърнато на проектите на НСОРБ за развитие на местния капацитет за устойчиво развитие и особено на проект „ГАЛОП – Растеж чрез активизиране на местния потенциал“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено  включване на уязвими групи“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Г-жа Цветана Герджикова, ръководител на Програмния оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено  включване на уязвими групи“,  запозна участниците с възможностите на програмата за финансиране на общински проекти. По-подробно, в  презентацията бяха разяснени възможностите на общините да кандидатстват с проектни предложения в отворената до края на  годината покана за подбор на проекти за изграждане на младежки центрове, както и в предстоящата покана за подбор на проекти за  изграждане и разширяване на детски градини.