Wednesday, 24 July, 2024

Партньорските срещи по ГАЛОП – място за обсъждане на местни стратегии и бизнес планове


От 20 до 25 август НСОРБ проведе партньорски срещи в три от 10-те пилотни общини по проект GALOP – Вълчи дол, Левски и Иваново.

Проект „Активизиране на местния потенциал – ГАЛОП“ се изпълнява от НСОРБ и Норвежката асоциация на местните власти, с финансиране по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. Целта на проекта е да подкрепи новаторски подходи и бизнес планове, мобилизиращи местния потенциал, които да дадат тласък на икономическото развитие и да създадат заетост в регионите. Разработените примерни модели за местно икономическо развитие, основано на неизползвани ресурси, могат да бъдат прилагани и от други общини.

На срещите в трите общини бяха представени стратегиите за развитие на местния потенциал с идентифицираните приоритетни дейности и проекти, подготвена от екипа консултанти по ГАЛОП. Срещите бяха обявени предварително на страниците на общините и се проведоха с участието и активността на партньорите и заинтересованите страни.

Стратегията и бизнес плана на община Вълчи дол залагат на активизиране на местния икономически потенциал чрез изграждане и развитие на основни туристически обекти. Комплекс „Оазис на опазена природа и място за отдих, туризъм и спортен риболов“ е планиран на територия от 200 дка. Предвижда се изграждане на посетителски туристически център (в който ще се предлагат местни сувенири и хранителни продукти), помещения за отглеждане на декоративни животни, разкриване на „обучителен център“ за деца със специални образователни потребности, реконструкция и зарибяване на местен язовир, който да предлага възможност за спортен риболов.

Вторият основен обект е ски-зоната около единствената писта в Североизточна България – „Кошу баир”. Предвижда се ремонт на съществуващата двуетажна хижа, в т.ч. хотелска част и ресторантска част с 200 места, облагородяване на прилежащата територия с беседки и друга дребно-мащабна инфраструктура, осигуряваща целогодишно функциониране на обекта.

Община Левски залага на изграждане на мобилен фермерски пазар за местните производители. Те ще могат да промотират и продават продукцията си на различни празници и събития, както и в други общини, използвайки  специализирани бусове с хладилни витрини и генератори.

Предвижда се създаване на марка и лого (напр. „Произведено в Левски“), с които ще се брандират бусовете и всяко друго оборудване. На мобилния пазар ще се предлагат също занаятчийски произведения и сувенири, изработени от читалищата в общината.

Скалните църкви на територията на община Иваново с уникалните запазени стенописи са неоценимо богатство за региона. Днес защитени от ЮНЕСКО, със своята експресивност те са важно постижение в християнското изкуство на Югоизточна Европа и част от средновековно българско духовно средище. От април миналата година те са предадени за стопанисване на община Иваново.

Бизнес-планът залага на огромния интерес към комплекса от туристи от цялата страна и много чужденци. Местните партньори виждат възможност да съчетаят културния туризъм с промотиране на традиционното биологично селско стопанство. Те предвиждат да изградят павилиони на част от паркинга с площ около 800 кв. м. пред входа на туристическия обект за местните производители. Там те ще могат да предлагат мед и пчелни продукти, билки, занаятчийки продукти и сувенири.

Дискусиите на трите партньорски срещи бяха особено интересни по отношение на т.нар. бизнес планиране и осигуряване на устойчивост – т.е. не как да се усвои поредната схема за безвъзмездна финансова помощ, а как заинтересованите страни най-удачно да се включат в инициативите за оползотворяване на местните дадености, как в дългосрочна перспектива да се реализират ползи за общността и да се постигне устойчивост и увереност в собствената значимост. Бизнес анализите в трите общини показват, че планираните общностни начинания са жизнеспособни в икономически и финансов аспект, но предполагат значима донорска подкрепа в началния етап на тяхната реализация.


 

 

На 01.09.2021 г. се състояха партньорските срещи Димитровград и Банско – пилотни общини по проект „Проект „Активизиране на местния потенциал – ГАЛОП“.

На срещите бяха представени стратегиите за развитие, базирани на местните дадености и т.нар. „бизнес планове“, идентифициращи приоритетните проекти, дейности и инвестиции, в т.ч. съотносимите разходи и приходи по тяхната реализация.

Ударението в Димитровград е поставено върху рехабилитацията на минералното находище и развитие на балнеологията, спортно-рекреативния и културен туризъм чрез изграждане на общински комплекс и редица съпътстващи мероприятия, ангажиращи местното производство и занаятчийски традиции. Необходимите значителни капиталовложения, обаче, налагат удачна етапност в бизнес планирането, съобразена с възможните механизми за донорска подкрепа.

В Банско фокусът на стратегическото и бизнес планиране е насочен към богат набор от дейности и проекти за насърчаване на целогодишния туристически продукт на общината. По ГАЛОП са приоритизирани общностните инвестиции, нуждаещи се от донорска подкрепа, в разнообразяване на културно-историческите активи и фестивалния живот. В реализацията на тези инвестиции ще си сътрудничат местната власт, просветните институции, сдруженията, работещи с хората със специални потребности и местния бизнес. В проведените дискусии активно се включиха местните партньори с ценни идеи по финализирането на представените документи и изчисления. Потвърди се изборът на проекти и дейности – т.е. те дават адекватен отговор на въпроса как заинтересованите страни най-удачно да се включат в инициативите за оползотворяване на местните дадености, как в дългосрочна перспектива да се реализират ползи за общността и да се постигне устойчивост, заетост и напредък на база собствения потенциал. Бизнес анализите отново показват, че планираните общностни начинания са жизнеспособни, но предполагат значима донорска подкрепа в началния етап на тяхната реализация.

 

 

В периода 7.09-13.09 се проведоха партньорските срещи по финализиране на местните стратегии и бизнес планове по проект ГАЛОП в общините Момчилград, Лясковец, Елена, Брезово и Белица.

 

Момчилград залага напартньорството в реализацията на своята стратегия, фокусирана върху насърчаването на местните земеделски производители и на туризма. Приоритетните проекти предвиждат интегрирани инвестиции в създаването на фермерски пазари и активен маркетинг в подкрепа на дребните стопани. Тези инвестиции ще се съчетаят успешно с възходящото, но все още недостатъчно, развитие на местния туристически продукт. В общината се наблюдава засилен интерес и туристопоток към уникалните местни природни и културни забележителности.

Стратегията и бизнес планът на община Лясковец акцентират върху три основни направления за стимулиране на местното икономическо развитие. Първият акцент е създаване на посетителски център за популяризация на културно и природно наследство на община Лясковец, еко-пътека и панорамна площадка.Следващото направление е свързано с разнообразяване на туристическия продукт чрез интерактивна интерпретация на музей на гурбетчийското градинарство като жив музей. Ще се разработи и реализира концепция за превръщане на Музей на гурбетчийското градинарство в жива приказка за историята на градинарския регион Лясковец. Третият акцент е свързан с обособяване на Общински пазар в с. Джулюница за продажба на  местни продукти от територията в подкрепа на местните земеделски производители.

Община Елена представи залегналите в стратегията и бизнес план приоритети и цели за стимулиране на местния икономически потенциал на присъстващите участници в срещата.Приоритетните дейности са свързани със създаване на възможности за подкрепа на стартиращ бизнес в община Елена; разширяване на възможностите за директни продажби и маркетинг на традиционните местни продукти и услуги; създаване и налагане на „Електронната борса на традиционни продукти и услуги от Еленския балкан“ сред водещите инструменти за директни продажби и създаване на предпоставки за разработване и промотиране на общи стандарт(и)/етикет(и) за качество и регионален произход на произвежданата продукция от предприятията в хранително-вкусовия сектор в община Елена.

Стратегията и бизнес планът на община Белица са насочени към изграждане на предприемачески потенциал и умения за оползотворяване на местните ресурси; създаване на Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци“ и изграждане на пазарна инфраструктура за продажба на местни продукти за подкрепа на местното и туристическо развитие. В оживената дискусия на срещата се включиха майстори на традиционни занаяти, които заявиха своята готовност да предадат своите знания и умения на млади хора от общината, които ще се обучават в работилницата.

Брезово залага на интегриран и наистина новаторски проект за създаване на производствена и развойна база за био и еко земеделие – еко и био производство на мед, зеленчуци, плодове, диворастящи билки и животновъдство. Целта е създаването на устойчив икономически модел за кръгова био-икономика в т.ч. чрез налагане на запазената марка „Био Брезово“. Проектът среща пълната подкрепа на дребните местни производители и преработватели на земеделска продукция и ще се осъществи в тясно сътрудничество с Аграрния университет – Пловдив. Партньорската среща се проведе при дейно участие на всички заинтересовани страни. Бяха дадени редица допълващи предложения по подхода за осъществяване на дейности и по разходно-приходната част на бизнес-плана.