Wednesday, 24 July, 2024

Готови са стратегиите за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси


Стратегиите за местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси са разработени по линия на проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП“ BGLD №-1002-0001, изпълняван от Националното сдружения на общините в Република България и Норвежката асоциация на местните власти. Целта на проекта е насърчаване развитието чрез включване на стопанския оборот на наличните местни дадености (природни, културни, икономически и човешки).  

Стратегиите бяха изготвени от екип консултанти, със съдействието на НСОРБ и пилотните местни общности, в периода април-септември 2021 г. и доразвиват одобрените концепции за местно развитие на общините, като приоритизират планираните мерки и инвестиции с оглед кандидатстване на партньорите за подпомагане, в т.ч. по линия на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Стратегиите и бизнес плановете за тяхното реално изпълнение бяха предмет на обстойни проучвания, структурирани анкети, фокус групи и многолюдни партньорски форуми, с участието на идентифицираните заинтересовани страни и партньори.

Може да се запознаете със стратегиите на следните линкове:

BG                        ENG