Wednesday, 19 June, 2024

Местните дадености – основен фактор за устойчиво икономическо развитие на общините


На 11.12.2023 г. в София се проведе заключителното събитие по проект: № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021. В рамките на проекта, популярен с названието GALOP, с подкепата на НСОРБ десет български общини получиха възможност да разработят планове за местно икономическо развитие, базирано на задълбочен анализ на собствения им потенциал и да изготвят конкретни бизнес планове за реализиране на идеите си в бъдеще. В заключителното събитие взеха участие и Нана Лока – представител на Изследователски институт Телемарк и Елизабет Тобел от Норвежка асоциация на местните и регионални власти.

Значението на сътрудничеството и на секторно ниво е от голямо значение както за частните предприемаче, така и за публичните власти и гражданските организации, сподели пред участниците Нана Лока. В Норвегия това партньорство се насърчава много силно. Целта на всички участници е да изградят общност, основана на взаимно уважение, на разбиране на различията и намиране на допирните точки за междусекторно сътрудничество. Партньорствата са от изключително важно значение за развитието и растежа, особено на малките населени места и общините. „Развитието е почти невъзможно без да има отборна игра между общината, местния бизнес и гражданските организации“, категорична бе представителят на Изследователския институт Телемарк.

Мобилизирането на гражданите играе огромно значение за местното развитие. Гражданите трябва да бъдат окуражавани да поемат отговорности, общината трябва да ги мотивира и подкрепя чрез малки финансови стимули. Така се изгражда надеждност, доверие.

Опитът на норвежките партньори показва, че доброволческите организации играят особено важна робя за изграждане на обща идентичност и доверие между гражданите. Активното граждандско общество допринася сериозно за повишаването на качеството на живот. Гражданските организации могат да бъдат важни играчи в процесите на иновативно развитие и като първа стъпка е важно да бъдат картографирани всички налични ресурси и организации с опит – местното познание. Анализът на ресурса е база за изграждане на стратегия, която се развива отдолу нагоре и която стъпва на основата на работата с гражданското общество.

Гражданските организации са стимул за публичните власти да бъдат по-открити и прозрачни в своята работа. Те поддържат непрекъснатия контакт с местните власти и систематично се включват по планирането и управлението на местните дейности. По този начин се постига развитие, което представлява траен процес, използващ местните ресурси и потенциала и способностите на гражданските структури и местните власти. Този тип взаимодействие е в най-чиста форма функционираща местна демокрация.

Норвежка схема за бизнес развитие включва администрации, финансиращи структури и самите изпълнители на стратегии за развитие. Ролята на организацията Innovation Norway е значителна за осигуряване на устойчивост на местните инициативи, разказа Елизабет Тобел. „Иновации Норвегия“ е публична компания, която е създадена от държавата с цел да подкрепи норвежкия бизнес и икономическото развитие. Програмите и услугите, които се предоставят, са насочени към стимулиране на предприемачеството и иновациите. Innovation Norway е най-важният инструмент на норвежкото правителство за иновации и развитие, възникващи и проспериращи на местно ниво. Компания Innovation Norway е собственост на министреството на иновациите, индустрията и риболова, съвместно с регионалните власти в Норвагия. Годишният бюджет на Innovation Norway е почти 1 млрд евро, като ресурсът се осигурява от бюджетите на различни министерства в допълнение към осигуреното от бюджета. Innovation Norway помага на норвежкия бизнес и местните власти да се развиват устойчиво, да да увеличават своето пазарно присъствие чрез предоставяне на достъп до компетентни познания и бизнес-мрежи.

Гостите от Норвегия споделиха и своите впечатления от посещенията си в българските общини, които направиха първите стъпки към развитие на местния икономически потенциал в рамките на проекта GALOP и разказаха за богатия опит на норвежките местни власти в използването на възобновяеми източници за производство на енергия. Участниците в заключителната конференция имаха възможност да се запознаят с работата на Асоциацията на норвежките местни и регионални власти с партньори от Полша, Румъния и други държави.

Модератори на форума бяха заместник-председателите на УС на НСОРБ Донка Михайлова – кмет на Троян и кметът на Димитровград Иво Димо.

Донка Михайлова разказа за опита на своята община в развитие на производство на плодове и зеленчуци на собствени земи. Днес градините на Троян осигуряват пресни и екологично чисти продукти за нуждите на детските градини, училищата и социалните заведения в общината.

Димитровград е една от пилотните общини, която участва в проекта GALOP. В рамките на проекта общината разработи цялостна концепция и бизнесплан за развитие на балнеологията и рехабилитацията на базата на уникалните природни ресурси – минералните води на гр. Меричлери. Концепцията създава условия и за по-широко развитие на спортно-развлекателни дейности, туризъм и развитие на занаятчийски производства. Поектът „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP“ се осъществява по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021.