Wednesday, 19 June, 2024

10-те концепции за местно икономическо развитие бяха избрани и ще получат финансиране за реализация по проекта ГАЛОП


На 30.10.2020 г. приключи оценката на представените 41 концепции за местно икономическо развитие, с които общините кандидатстват за подкрепа по № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП”, изпълняван от НСОРБ. Междуведомствената комисия, която включва освен представители на Сдружението, експерти от Норвежката асоциация на местните и регионални власти, от програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. и Националното координационно звено към администрация на Министерския съвет, селектира 10-те предложения-финалисти. Те ще имат възможност да получат финансова подкрепа за реализиране на своите концепции за местно икономическо развитие.

Проектът, по който НСОРБ работи съвместно с Норвежката асоциация на местните власти има за цел да насочи вниманието на  общините към реалистична оценка на местните дадености и да помогне разгръщането на потенциала им за социално-икономическо развитие.

Възможностите, които предоставя проекта, провокираха и големия интерес към конкурса, а представените концепции демонстрират задълбочения подход на общините към конкретните проблеми на местната общност и умения да бъдат търсени разнообразни възможности за тяхното преодоляване. НСОРБ благодари за активността и качеството на разработените концепции на всички кандидати!

Всички подадени концепции бяха разгледани обстойно и оценени по комплекс от критерии, които включваха както обхвата на предложените идеи, така и техния принос за преодоляване на социално-икономически проблеми на региона, възможностите за създаване на заетост и перспективите за постигане на устойчиви резултати. За следващия етап на проекта „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП” бяха допуснати следните концепции:

Община Акцент на представената концепция
Брезово Интегрирани инвестиции в производство, преработката, маркетинг и техническа подкрепа местни земеделски продукти, в т.ч. био и еко- продукти. Затвореният цикъл ще се осъществи съвместно от местните власти, земеделските производители, преработвателен бизнес и научни звена от областта
Белица Създаване на предприятие за занаятчийски продукти и сувенири, малка туристическа съпътстваща инфраструктура и други, свързани с местната икономика (туризъм, дърводобив, земеделие и тъкачество). Ще се осъществява съвместно от местните власти, културните институции, управлението на природен парк “Рила”, местния  бизнес в областта на туризма и дървопреработката.
Елена Насърчаване на производство на специфични продукти от местното животновъдство, съчетано с насърчаване и разнообразяване на съпътстващите услуги в сферата на туризма и културното развитие. Предвиждат се интегрирани действия на община, професионалните училища, културните институции и сдруженията на земеделските производители.
Иваново Развитие на специфичен местен продукт чрез инвестиции производството и преработвателна база, както и провеждане на агресивна маркетингова кампания, в т.ч. и регистриране на търговски марки. Планира се интензивно сътрудничество между общината, съюзите на производители, преработватели и търговци.
Момчилград Създаване на собствен туристически продукт въз основа на уникалните местни забележителности, в т.ч. от национално и световно значение. Това ще бъде съпроводено от насърчаване на местните животновъди и обвързване на производството с туристическото потребление. Съвместно ще работят община, къщи за гости, животновъди и МИГ “Момчилград-Крумовград”
Банско Изграждане на целогодишна дестинация чрез интегрирани инвестиции в културно-фестивален и спортно-рехабилитационен туризъм. Предвижда се създаване на Музей на планината и работилница за местни занаяти, както и изграждане на общински спортно-рехабилитационен център. Партньори ще са  община, местните музеи, читалищата и културните институции, и спортни клубове.
Лясковец Активизиране на местния потенциал чрез интерактивни инвестиции в уникалните музеи на лозарството и гурбетчийското градинарство. Изграждане на дегустационни зали и работилници, обособяване на туристически център към местните поклоннически забележителности, създаване на местни туристически пакети и бранд. Партньорството е между община, МИГ „Лясковец-Стражица“, културните институции, собственици на музейните експозиции и хотелиерите.
Левски Постигане на икономически растеж чрез инвестиции в промишленото производството в наличната зона, интензифициране на  земеделско производство, преработка и търговия, разнообразяване на местния туристически продукт в зони от мрежата НАТУРА 2000. Партньори ще са местната власт, производители, бизнес и МИГ.
Вълчи дол Разнообразяване и разширяване на туристическия продукт в общината чрез изграждане на редица обекти за спорт, отдих и туризъм, изграждане на център за хипотерапия и обучение на деца със специални образователни нужди. Партньорите включват община, ловно-рибарско дружество, социални НПО и бизнес.
Димитровград Развитие на балнеологията и рехабилитацията, и в допълнение на спортно-рекреативния и културен туризъм в гр. Меричлери чрез оползотворяване на находищата на минерална вода и подпомагане на местните занаятчийски традиции, в т.ч. чрез изграждане на общински комплекс и съпътстващи мероприятия в сферата на културата, местното производство на земеделски и занаятчийски продукти. Партньори са местната власт, производители и културни институции.