Wednesday, 24 July, 2024

Стартира ключов етап от проект „ГАЛОП“ – изработването на стратегии за местно развитие и бизнес плановете за тяхната реализация в избраните 10 пилотни общини


Първи срещи с пилотните общини по проект ГАЛОП – стартира разработването на стратегии за местно икономическо развитие и бизнес планиране

В седмицата 29.03-02.04.2021 г. се проведоха координационни срещи с екипите на шест от 10-те общини, чиито проекти за стимулиране на местното икономическо развитие бяха одобрени в рамките на проект BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП”, изпълняван от НСОРБ в партньорство с Норвежката асоциация на местните власти.

С експерти от общините Банско, Брезово, Елена, Левски, Лясковец и Момчилград бяха обсъдени основните стъпки по изготвяне на стратегиите за местно икономическо развитие и бизнесплановете на проектите, предложени от местните администрации. След обстоен анализ на потенциала на идейните предложения, ще бъде избрана инвестицията, която ще се реализира с подкрепата на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г. За първи път по тази схема ще бъдат финансирани общински проекти с конкретни пазарни измерения и затова на този етап основната задача е да бъде ясно дефиниран фокусът на бъдещите инвестиции, така че да се превърнат в генератор на икономическа активност и да реализират приходи в перспектива.

Консултантски екипи и НСОРБ ще подпомогнат общината в подготовката на пилотния проект.

Община Левски

От формулираните идейни предложения, засега екипът се насочва към създаването на фермерски пазар, който да осигури на местните производители пряк достъп до реализация на продукцията и да се развие като притегателна точка за популяризиране на региона.

Друг акцент в концепцията е създаване и сертифициране на местен туристически продукт на базата на съхранение и популяризиране на местни обичаи, събори и събития, свързани с местното наследство, което ще даде възможност за разгръщане потенциала на творчески колективи и читалища.

Община Елена

Концепцията на община Елена интегрира ключовите конкурентни пре- димства на региона – чистата среда, съхранените традиционни производства и сериозния туристически потенциал на Еленския Балкан.

Фокус в предложението е насърчаване производството на специфични продукти от местното животновъдство, съчетано с разнообразяване на съпътстващите услуги в сферата на туризма и културното развитие.

Предвиждат се интегрирани действия на общината, професионалните училища, културните институции и сдруженията на земеделските производители. По предложение на кмета Дилян Млъзев в работния екип ще бъдат включени различни общински експерти и членове на Местната инициативна група.

Община Брезово

Идеята на общината е да изгради база и да формира екип, който ще подпомага местните хора да насочат усилията си в производство на екологически чисти продукти. Вече има определени общински терени, които да се предоставят за отглеждане на зеленчуци, характерни за региона. Разговаряно е със собственици на земеделски земи, които са готови да подкрепят проекта.

„Районът на Брезово е екологически чист и това е на- шето най-голямо предимство. Затова искаме да интегрираме този потенциал в икономическо развитие“, споделя кметът Христо Енков.

Предвижда се филиали на производствения център да бъдат разкрити в различни населени места, а продукцията да се предлага и на бъдещия фермерски пазар в община Раковски. Водят се преговори и с преработватели, които проявяват интерес към чистата продукция.

Вторият компонент на проекта е консултантски център, който да предоставя подкрепа на производителите в административните процедури и при кандидатстване по европейски програми.

Неделима част от концепцията е развитието на собствена регионална марка за екологична продукция. Стратегическата й цел е цялостна промяна на икономическия профил на региона. Затова местната администрация се ангажира да съдейства на малките и фамилни производители да пренастроят своите производства към по-перспективни продукти.

Предстои в общината да бъде изграден научно-производствен център за иновативни технологии в екологичното земеделие, което ще даде преднина на местните производители  пред конкурентите в сектора.

Община Лясковец

Фокус в концепцията на общината са създаване на Посетителски център, развитие на продукти и атракции, базирани на културното и природно наследство, както и обогатяване на Музея на гурбетчийското градинарство с „жива работилница“ за изработка на сувенири.

Разработваната стратегия ще формулира по-дългосрочна перспектива и ще идентифицира потенциала на различни дейности, които могат да бъдат развити и да допринесат за икономическата активност в региона, а бизнеспланът ще даде модел за реализирането и на други сходни проекти. Общината ще си партнира с МИГ „Лясковец-Стражица“, културните институции, собствениците на музейните експозиции и хотелиерите. При подготовката на документите ще бъдат търсени допирните точки с приетия от Общинския съвет План за интегрирано развитие и с други проекти, свързани с туризма и финансирани чрез МИГ.

Бъдещият посетителски център ще предоставя възможност за организиране на събития, представяне на традиционни за региона дейности и обичаи, като по този начин ще насърчава творческия и икономически потенциал на жителите на общината.

Община Банско

Основна цел на концепцията е максималното използване на природните, исторически и културни дадености за развитие на основния поминък на населението в града – туризма.

„Акцентираме на развитието на туристическия продукт, защото съзнаваме, че той носи по-голяма част от приходите на населението.“, сподели зам.-кметът Сашка Въчкова.

В реализиране на стратегията ще бъдат включени читалища, самодейци, различни клубове, Сдружението на родители на деца с увреждания, местните дърводелски и земеделски производители и др.

Проектът включва създаване на Музей на планината и хората, изложбена зала за традиционни местни занаяти. Развита е и идеята за разширяване на фестивалната дейност и нови форми за представяне на традицията и културата на Банско.

Фокус в бизнесплана е изграждане на социално предприятие, което да осигури заетост на лицата в неравностойно положение, а продукцията да се реализирана местния пазар

Община Момчилград

Основните приоритети, над които ще работят консултантският екип и специалистите от общината са свързани с развитието на животновъдството в региона и местния туристически потенциал. Сред водещите цели са създаването на работни места и генерирането на приходи от инвестицията в дългосрочен план, за да се гарантира нейната устойчивост, без това да обременява допълнително местната администрация.

От решаващо значение е и определянето на партньорите, от които се очаква да реализират част от дейностите – бизнеса, граждански сдружения, читалища и др.

Акцент в проектната концепция на Момчилград са малки населени места. Амбицията е да бъдат създадени условия за активна почивка сред природата в облагородени зони, а туризмът бъде обвързан с ангажиране на местни производители на традиционни храни и продукция.

 

Продължават встъпителните срещи с пилотните общини по проект „ГАЛОП“ – Белица и Димитровград

На 7 и 8.04 се състояха встъпителните срещи между екипите от общините, консултантите и експертите от НСОРБ, ангажирани в разработването на стратегиите за надграждане на местния стопански потенциал по проект „ГАЛОП“, финансиран от Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ по ФМ на ЕИП.

Община и читалище – заедно за развитието на местната икономика

В община Белица основните партньори – местната власт и народното читалище „Георги Тодоров – 1885“ поставят ударението по проекта върху създаване и постъпателно надграждане на предприятие за занаятчийски продукти, сувенири, и дървообработка. То може успешно да се включи в стопански и културен живот, и надгради общностните усилия за разнообразяване и „добавяне на стойност“  в местната икономика , основана на туризъм, дърводобив и планинско земеделие. Екипът на Белица по проекта, зам.-кмета Иглика Аврамова и секретаря на читалището Мая Пъдарева имат богат опит, амбиция и инициатива да реализират планираното начинание.

Усилията на общината по проекта ще се съчетаят с инвестициите на местната власт в основни услуги и инфраструктура, които се извършват понастоящем.

Народното читалище е наскоро обновено по ПТГС „България-Македония“

 СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ се обновява основно със средства от ПРСР 2014-2020 г.

Пътят към курорт „Семково“ в момента се ремонтира усилено, пак със средства от ПРСР 2014-2020 г.

Градският център на Белица

 

Димитровград – не само икономически, но и туристически център!

 

Концепцията на община Димитровград се фокусира върху разработването на балнеологичен и рекреационен център на базата на минералната вода от извора „Соленци“ край гр. Меричлери. Развитието му следва да се съчетае с възраждане на специфични местни културни и стопански традиции, и най-вече с изграждането на регионален туристически продукт, обвързан неразривно с големия град в съседство, пазара и атракциите, които той предлага. Колкото и да е лесно достъпен, колкото и европейски средства в интеграното развитие да са вложени успешно до момента в региона, гр. Меричлери и минералната му вода, превъзхождаща тази от Карлови вари, са останали настрани, тъй като селските райони на големите общини не бяха „допустими“ за средства по интергрираното „градско“ развитие.

Г-жа Диана Дончева, директор на д-я „Европейски и национални програми“ и на екипа по ГАЛОП имат амбицията да обвържат икономическото развитие на общинския център и съставните села

Димитровград и „Язаки“ от Япония  – градът стана пример за привличане на инвеститори.

Панаира в Димитровград!

 

 

За икономическото възраждане на гр. Меричлери се разчита на уникалната минерална вода

 

 

 

 

 

На 12.04 и 13.04 се състояха поредните встъпителните срещи между екипите от общините Вълчи дол и Иваново, консултантите и експертите от НСОРБ, ангажирани в разработването на малките стратегии за надграждане на местния стопански потенциал по проект „ГАЛОП“, финансиран от Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ по ФМ на ЕИП.

 

Община Вълчи дол – малък целогодишен туристически оазис в съчетание с грижа за деца със специални образователни потребности

Община Вълчи дол полага последователни усилия за развитие на местния потенциал в областта на туризма и социалното предприемачество. Реализирани са успешни проекти със собствен ресурс и по линия на европейските фондове. По проект „ГАЛОП“ тези усилия ще се доразвият чрез оползотворяване на досега неизползвани туристически обекти в съчетание с грижите за децата със специални образователни потребности. Партньори по проект са местната власт, ловно-рибарското дружество, местната инициативна група и бизнес.    

Вълчи дол стартира 2021 г. с договор по мярка 7.2 „Инвестиции в малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, финансирана чрез ПРСР 2014 – 2020 г. Предстои основен ремонт на ОУ “Св. Иван Рилски” в с. Червенци на стойност 262 396,28 лв. Участието на общината по „ГАЛОП“ позволява извършване на бизнес инвестиции и дейности, които по „основните“ донорски програми не са „допустими“.

 

Община Иваново – пчеларството като съвместна инициатива

Предимството на местните пчелари е чудното местоположение на общината – по поречието на река Русенски Лом. Запазената природа и чиста околна среда дават възможност за устойчиво развитие на пчеларството и производство на екологични продукти, което да спомогне запазването и увеличаването на заетостта.

Основните елементи на бъдещата стратегия и бизнес план по ГАЛОП ще се фокусират върху предприемане на поредица действия за инвестиции в производство, преработка и маркетинг; осигуряване на обучение и умения, свързани с пчеларския занаят; провеждане на мероприятия за представяне и реклама на произведената продукция; създаване и регистрация на запазена регионална/географска марка. Партньори по проекта са местната власт, производители, браншови организации и съюзи.  

Природен парк „Русенски Лом“ – ключов „актив“ на община Иваново по проект „ГАЛОП“