Wednesday, 19 June, 2024

Проект ГАЛОП бе представен на Националната среща на експертите по програми и проекти от общините


Над 200 общински експерти взеха участие в 11-та Национална среща на специалистите по програми и проекти от местните власти, 13-15.11.2019 г. Заедно с представителите на управляващи органи и програмни оператори, Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на ЕК и Централното координационно звено, участниците дебатираха напредъка в изпълнение на европейските програми и подготовката за следващия планов период.

Специално внимание бе обърнато на проектите на НСОРБ за развитие на местния капацитет за устойчиво развитие и особено на проект „ГАЛОП – Растеж чрез активизиране на местния потенциал“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено  включване на уязвими групи“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Г-жа Цветана Герджикова, ръководител на Програмния оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено  включване на уязвими групи“,  запозна участниците с възможностите на програмата за финансиране на общински проекти. По-подробно, в  презентацията бяха разяснени възможностите на общините да кандидатстват с проектни предложения в отворената до края на  годината покана за подбор на проекти за изграждане на младежки центрове, както и в предстоящата покана за подбор на проекти за  изграждане и разширяване на детски градини.