Wednesday, 24 July, 2024

4. Природата на хората – най-ценното богатство


Община Елена

„Една община – един продукт“ и много повече

Град Елена е известен с прочутия Еленският бут. Това е сурово сушен деликатес, в който няма подобрители, изкуствени оцветители и консерванти, което го прави уникален. Технологията за неговото приготвяне е стародавна, предавана е от поколение на поколение и за всеобща радост на ценителите на уникалните деликатеси е запазена и до днес. В технологията за приготвянето няма нищо сложно, освен необходимите естествени условия, дължащи се на чудния Еленски балкан.

За да популяризира този местен продукт и да насърчи местните жители да съхранят тази традиция и поминък  от  2012 година по инициатива на  Община Елена  и Местен съвет по туризъм „Елена“ се организира празник на Еленския бут. Това спомага за създаване на устойчив културен продукт, удължаване на туристическият сезон и увеличаване на туристите и престоят им в общината; популяризиране и съхраняване на се местните  бит, традиции и занаяти.

Към настоящия момент, обаче, в общината има само  един официално регистриран  производител на Еленски бут, чието производство отговаря на европейските регламенти. От няколко години е факт и първият цех за производство на Еленски бут по традиционната технология.

Бъдещото развитие е свързано с насърчаване и подкрепа за местните предприемачи към стартиране на собствен бизнес, свързан с производство на този местен деликатес, разширяване на пазарната ниша на територията на страната, обединяване на производителите и кандидатстване по схемите за европейско качество.

Нужно е и последващо популяризиране и обогатяване на местния туризъм чрез по-тясно обвързване с останалите природни чудеса на Балкана и уникалния архитектурно-исторически ансамбъл на възрожденска Елена.

 

 

Община Летница

Парк “Маарата” с Крушунските водопади

Част от защитена зона “Деветашко плато”, “Маарата” представлява уникално творение на природата. Паркът включва карстов водопад с височина около 15 м. и най-голямата в страната водна травертинова каскада и втората по големина в страната водна пещера. В  допълнение “Маарата“ предлага,  събрани на едно място, всички видове повърхностни и подземни карстови форми, съхранили информация за хората, животинския и растителен свят от дълбока древност до наши дни.

През 2007 година се  дава началото на неговото модерно развитие. Община Летница с подкрепата на активни граждани прави първи стъпки в популяризирането и създаването на подходящи условия за туризъм. Изградена е екопътека «Крушунски водопади».  В района на парка са създадени места за отдих и почивка, соларно осветление, паркинг за автомобили. На туристите се предоставя географска карта с маршрути и информация, обособени са места за хранене и продажба на сувенири. Изграден е посетителски център.

Отчитайки богатите природни и рекреационни ресурси и водена от желанието за създаване на нови атракции местната власт изгражда със собствен ресурс минерален басейн в подстъпите към водопадите. Благодарение на полаганите усулия туристопотокът бележи ръст с всяка изминала година, надвишавайки 100 000 души годишно.

Разработването и подкрепата от страна на общината на различни нови атракции е важна част от стратегията за привличане и задържане на туристи в района. Търсенето е ориентирано към модерни атракции, съчетаващи естествената природна среда като фон за организирането на събития с различна продължителност и регулярност.

Необходими са допълнителни усилия за доизграждане на мрежата от еко-пътеки, свързващи природните феномени и туристически атракции, обезпечаване на достъпа до някои от най-интересните пещери на Деветашкото плато и обновяване на  инфраструктурата за настаняване и хранене на туристите. Задачи, които община и местна общност трябва да решат заедно.

 

 

Община Сърница

Млади и сплотени

Община Сърница е най – младата община в страната. За краткото време от близо 5 години откакто общината съществува тя бележи осезаем напредък. Местната власт инвестира усилено в облагородяване облика на населените места, за да се утвърди като привлекателна туристическа дестинация. Общината притежава уникална природа, която съчетана със спокойствието и запазените традиции, привлича много хора. Също така, на фона на демографската обстановка в страната в Сърница все още има повечето млади хора искат да живеят в родното си място и да имат препитаните именно тук. Общината полага усилия да подкрепи тяхната предприемчивост. Само за последните няколко години има изградени над 10 места за настаняване от различен тип – малки хотелски комплекси, къмпинги, бунгала, къщи за гости. Освен тях се изградиха магазини за сувенири, сладкарници, чиято продукция се прави на място, местна мандра и магазин за местни продукти – кашкавал, сирене, сладка, месни изделия и други.

 

С цели подкрепа на местния туризъм е сформиран консултативен съвет, където се обсъждат теми, свързани с местното развитие, както и проблеми и предизвикателства, стоящи пред местните жители, занимаващи се с туристическа дейност. Добра местна практика е и решението събраният туристически данък през годината да се реинвестира в туристическия сектор, като заетите в бранша имат възможността да преценят къде точно има най-голяма нужда от средства и къде би имало най-голям ефект за развитието на сектора и привличането на туристи.

Освен с богати природни дадености, общината разполага с значително културно наследство. Но, най-ценни са местните хора – в Сърница могат да се видят невероятни неща, създадени от сръчните ръце на родопчанката.

За да се отговори на нарастващите нужди от създаване на среда, благоприятна за развитие на туризъм общината планира да :

– засили маркетинга и рекламата, както и да изгради туристически информационен център, където посетителите на общината ще имат възможност да се информират за местата за настаняване, за туристическите обекти и местни традиции, както и да получат всякаква информация, касаеща престоя им;

– подобри инфраструктурата за достъп до природните и културни обекти, да обогати туристическите атракции, в т.ч. нови пътеки и маршрути.

Община Монтана

Здраве и образование за уязвимите малцинства

Община Монтана изпълни проект „Комплексен подход за ромско включване в община Монтана” в рамките на Българо – швейцарска програма за сътрудничество. Проектът беше насочен към уязвимите групи. Село Габровница бе избрано за изпълнение на проектните дейности, защото немалка част от ромското население на общината живее в нея и то се явява своеобразен естествен център за услугите за деца и родители в този район, включително защото в него са разположени средищното училище и детската градина.

Образование

Интервенцията бе насочена към подобряване на достъпа на малките деца до качествено обучение и развитие чрез обхващане в детската градина и в училището. Към партньора Читалище „Звезда 2007” в с. Габровница бе назначен  образователен медиатор – представител на ромската общност, който работи с децата и техните родители от селата Габровница, Вирове и Безденица. Чрез проекта общината успя да  обхване в детските градини всички ромски деца от 3 до 6 години от трите села, които досега не са били записани и/или не са посещавали редовно детска градина. Община Монтана  осигури транспорт за децата от останалите села до Габровница със собствени средства, а общностната работа и подкрепата за мотивиране на ромски семейства за записване на децата и продължаваща работа с тях  за редовно посещаване на детска градина се осъществи с партньорите Детска градина № 8 „Пролет“ и Народно читалище „Звезда 2007”.

От съществено значение за успехите бяха допълнителните занятия с децата, като в обучителната програма се постави силен акцент върху усвояването на български език и развитие на езиковата култура, дейностите за развиване на уменията за учене, социалното консултиране и курсовете за развиване на родителските умения Извънкласните и извънучилищни дейности на учениците и обученията на учителите за работа в мултикултурна среда и прилагане на нови подходи в работата с децата в детската градина и училището също се оказаха много ефективни.

Здравеопазване

По отношение на здравеопазването бе направено картографиране на с. Габровница, с. Вирове и с. Безденица и с идентифициране на случаите, по които здравните медиатори и здравните специалисти  трябва да обърнат особено внимание; проведени бяха здравни кампании за подобряване информираността на уязвимите групи с фокус роми по отношение на здравна превенция, особен акцент в поставен в работата с подрастващи и младежи във връзка със здравната превенция и Работата с родители с фокус майчино и детско здраве. Създаден бе здравно-консултативен център в общността.

 

Община Монтана има традиции в интеграцията на ромската общност. Отношенията между българския и ромския етнос са базирани на добронамереност и доверие, и предполагат възможности за бъдещо позитивно развитие. Има редица други села в общината с уязвими групи и аналогична проблематика, в които да се приложи описаният комплексен подход. Налице са подготвени учители и медицински специалисти, работещи партньорства между община, образователни институции, заведения за социални услуги, лечебни заведения, културни институции. Налични са сгради на селски здравни служби, закрити училища и детски градини, които да се възстановят и станат действащи  с цел развитие на социални услуги и изграждане на хосписи. Чрез тези центрове и извънкласните занимания може да се търси съхраняване на местните изкуства и занаяти, – дърворезба, кошничарство, ковачество, грънчарство.

Община Белица

„С любов и вяра в общите ценности“

Община Белица сътвори уникален проект, с който едновременно с разнообразяване престоя на туристите  ще съхрани местните традиции, обичай и фолклор. Три поредни години, в края на м. август и началото на м. септември, Общината със съдействието на „Народно читалище “Георги Тодоров-1885“ и Информационен център – Белица организира програма „С любов и вяра в общите ценности“.

Жители и гости имат възможност да участват в организирани демонстрации и да понаучат позабравени вече занаяти и умения – ръчно точене на баници, предене и пресукване на вълна, плетене на терлици/шушони/,бродиране на сувенирни топки, плетене на една кука, изработка на сувенири от тъкани, везане на карета, гоблени ,демонстрация на българска бродерия и специалитети от местната и национална кухня под името “Пъстра трапеза“. По същото време всички посетители могат да видят изложението на земеделски, еко и натурални продукти“, както и да си закупят от извора. Тъкането на разбой в историческия музей е една от атракциите, заложени в програмата, като успява да пренесе хората в друг отминал свят –автентичен и цветен/изработване на стари цветни български черги/.

Проектът дава поле за изява на фолклорни състави и изпълнители от България и чужбина, които да покажат богатството на своя фолклор, да съхрани и популяризира българското  и международно народно творчество и да покаже неговото достойно място сред другите народи. Да представи и популяризира модела на мирно съжителство на етнически и религиозни общности в община Белица. Демонстрациите се съпровождат от фолклорни състави от всички селища на община Белица, както и самодейци на около 25 колектива и много индивидуални изпълнители от страната и чужбина. През цялото време се демонстрира местното музикално богатство изразено с автентични инструменти и традиционни песни и културно наследство, изразено в автентични носии от региона.

Гостите на града имат възможност да се докоснат до богатото културно-историческо наследство на района, като посещения на Историческия музей и множество археологически, религиозни и архитектурно-етнографски обекти. Множество местни автори преобразяват фоайето на Информационния център като се организират изложби на теми живопис, художествена обработка на дърво и дървопластика, икони, ковано желязо и др.

Общината ще се стреми да доразвива и стимулира местния туризъм чрез активизиране на програмата от събития през летния сезон и обогатяване на туристическите атракции.  Провежданите празници ще бъдат популяризирани и обвързани с предлаганите еко-маршрути в Рила планина и с възможностите за настаняване в населените места от общината и в планинския курорт „Семково“.

Община Стралджа

Реализиране на местния геотермален потенциал

През 2017 г. Община Стралджа в партньорство с INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY RESEARCH АS – Норвегия приключи изпълнението на проект  “Оползотворяване  на  местния  потенциал  от хидротермална енергия в отоплителни инсталации  на училища, ОДЗ  и ЦДГ в гр. Стралджа, обл. Ямбол”. Проекта се реализира с финансовата помощ по Програма BG 04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия” към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  2009-2014.

Общата цел на проекта за подобряване на условията в учебните и детски заведения е постигната след въвеждането в експлоатация на централизираната система за отопление с възобновяем енергиен източник – геотермална вода от съществуващ сондаж. Реализацията на проекта повлия върху развитието на човешкия капитал на местно ниво, като повиши удовлетвореността на младите хора и семейства от условията в учебните и детски заведения.

С постигане на планираните резултати по  проекта се създаде един успешен модел за партньорство с родителите и учебните заведения, подобри се енергийната ефективност на сградите, а с това се намалиха разходите за топлинна и електрическа енергия. Значително се намалиха емисиите на парникови газове и се осигури  по-голям комфорт за протичане на учебно-възпитателния процес.

 

Общината възнамерява да доразвие съществуващите геотермални ресурс като инвестира със собствени и привлечени средства в изграждането на балнео- и спортен комплекс. Последният ще ползва както местните жители, така и гостите на общината.

Община Вълчи дол

Алтернативен туризъм

Чрез поредица европейски проекти общината обнови съществена част от базисната си инфраструктура, в т.ч. учебните, детски, здравни и културни заведения. Възможностите за последващо развитие са свързани със създаване на условия за алтернативен туризъм. В община Вълчи дол съществува потенциал за развитие на културен, селски, риболовен, спортен (на база наскоро реконструиран басейн с олимпийски размери и единствената в Североизточна България ски писта и ски влек) и екотуризъм, което се обуславя от редица благоприятни предпоставки-природни ресурси и богатото културно-историческо наследство.

Климатичните фактори – температура, валежи, ветрове, влажност и др. създават подходящи условия за почивка и туризъм през всички сезони.

В тази връзка надграждането на създаденото със средства по проекти от различни донори е от съществено значение за потенциала на Общината да оползотвори на досега изградената инфраструктура, особено чрез развитие на спорта, туризма и социалните дейности, както следва:

  1. Ски писта: Община Вълчи дол придоби през 2019г. 100% от собствеността на единствената ски писта в Североизточна България, част от която досега беше собственост на Ловно-рибарското дружество. Освен ски пистата и ски влек, на терена има изградена сграда. Има изготвен технически проект, с който администрацията ще кандидатства с проект за финансиране на обекта, в т.ч. да се удължи влекът, а към пистата да се извърши реконструкция на сградата с ресторант, хотелска част и ски училище (зимно/зелено училище) за деца.

2.Музей на занаятите: В община Вълчи дол е открит и функционира общински ентографски музей. През 2019 г. е изработен технически проект за реконструкция и изграждане на Музея, в такъв и на занаятите. В проекта са заложени изграждането на шатри, в които местни майстори ще изработват, обучават и предлагат изработените творби на своите посетители.

  1. Парк със сцена за културни етноизяви в с. Щипско: Община Вълчи дол има изработен технически проект за изграждане на Парк със сцена за културни етноизяви в с. Щипско. Селото се намира на 2 км. от гр. Вълчи дол и в непосредствена близост до местността в която е ски пистата. Целта на проекта е да бъдат организирани на открито различни мероприятия за етноизяви за гостуващи групи от страната и чужбина.

Горепосочените дадености могат умело да се комбинират в продукт за алтернативен или еко-туризъм, с който да се даде допълнителен тласък в социално-икономическото развитие на общините.

 

Община Белово

Непозната красота

Спецификата на общината предразполага развитието на екологичен  исторически и културен туризъм. Тя е разположена на три планини- Рила, Родопите и Средна Гора. Красотата на природата, културните и исторически дадености на региона все още не са достатъчно известни, като липсата на достатъчно места за нощувки и настаняване затрудняват развитието на туризма. 

Общината се е заела да промени статуквото.  С европейско финансиране е се благоустрояват населените места. Пак по проект е възстановена и обновената сградата на местния музей и музейната експозиция. Регистрирани и се популяризират нови къщи за гости – в село Габривица и в квартал Малко Белово.

Общината е приказно красива, тиха, спокойна, климата е мек и благоприятен, малките ремонти и подобряване на градската среда, реновираните спортни площадки, липсата на престъпност и спокойствието могат да върнат хората към живот в малките населени места.

Природни ресурси- град Белово и село Голямо Белово могат да бъдат отправни дестинации към Беловската базилика, към яз. Белмекен и местността Куртово. Могат да се реализират малки крайпътни паркове и места за отмора и отдих в близост до река Яденица и река Марица. Общинска администрация има подготвени няколко на брой проекти в тази насока, който могат да се интегрират и да се създаде цялостен продукт: център на открито по пешеходна алея до река Марица, даващ възможност за пешеходен и велотуризъм, с предвидени пана и експозиции на открито и поредица места за почивка в близост до река Марица.;

Културни и исторически ресурси – в село Голямо Белово има разработени няколко проекта, както общински, така и частни, които могат да се финансират и така да се постигне интегриран продукт – къща за гости/ къщата е строена през 1922 година, изцяло кирпичена, като идеята е да се запази автентичния и вид и да се реставрира във вида в който е била, за да посреща гости. Налице е проект за преустройство на бившия киносалон, за да се превърне той в Младежки клуб за спорт и зала за презентации. Старото училище с готов проект за преустройството му в ,,Център за изкуства и занаяти, и с места за настаняване, където могат да се провеждат пленери и най-различни мероприятия. Налице е стара фурна за хляб строена далечната 1940 година, която общината има желание за възстанови , така че да се прави ръчен хляб по старинни рецепти и технологии. Около село Голямо Белово все още са запазени старите варници, където се е правела вар по автентичен начин, имаме каменни овчарници, които могат да се превърнат с малко средства в крайпътни места за отдих и заслони, места за продаване на билки, сладка и чайове, защото са в непосредствена близост до пътя.

В близост до селото е курорт Ливада Бачия, където има над 30 вилни сгради, мястото е добре ситуирано, но непознато за масов туризъм има съществуващата вила на общината с капацитет от 30 места. Тя би се превърнала в прекрасен детски лагер, където децата от общината и съседни общини.

Стопански ресурси – общината е екологично чиста, няма замърсяващи производства. Налице е вече една сериозна ферма в село Аканджиево, където младо семейство се завърна от САЩ и започна да отглеждат био зеленчуци, има много добри възможности за екологично земеделие и животновъдство, за събиране на билки и производството на екозеленчуци по поречието на река Марица където почвата е плодородна.

Региона е много интересен и богат, непознат и запазен в неговата се автентичност като култура, поминък, бит и обичаи, и смятаме че с помощта на подобни проекти може да се постигнат невероятни резултати, като община Белово и ръководството имат много и иновативни идеи и намерения, но за съжаление инвестиционни средства се предоставят с предимство на големите общини и тнова затруднява много реализацията на нашите идеи и проекти.

 

Община Чупрене

Етнографският бит и фолклор като потенциал за местно развитие

На територията на общината живее т.нар. етнографска група турлаци. На въпрос какво е турлака, местните дават следният отговор: „Ни риба, ни рак. Он е балканджия и е шегаджия като габровлия, ама не е сметкаджия. А по работу и по инат е на шопатога брат.” Турлаците имат специфичен език, кухня, традиции и вярвания. Местната власт вижда в това потенциал, чрез който да увеличи заетостта, стимулира икономиката и туризма и спре обезлюдяването.

 

През 2006 г. общината и читалище „Христо Ботев 1897” организират първия Турлашки фолклорен събор. През следващите години участниците в събора, който се провежда под надслов „Када кум прасе и ти вречу” (най-важната мъдрост на турлаците, означава като ти дават нещо, веднага го взимай) се увеличават, включват се и групи от съседните Сърбия и Румъния. Съборът се провежда 3 дни и придобива международен статут, а през 2019 г. е XIV-то му поредно издание. В рамките му се организират различни конкурси и кулинарни изложби, представят се и местните обичаи и кухня. Има и пазар, на които местните жители предлагат произведена от тях продукция- ястия, селскостопански продукти, занаятчийски и др. изделия. Само участниците в последния събор са над 1 500 души организирани в 80 фолклорни групи. През годините броят им достига до над 2 200 души. Необходимостта от предоставянето на туристически услуги за участниците и гостите на събора стимулира създаването на множество къщи за гости и семейни хотели в с. Чупрене, в гр. Белоградчик и околните села.

 

Общината създава и собствена Туристическа спалня, в която има и зали за провеждане на различни събития. В сградата на спалнята се помещава и ТИЦ, който е създаден през 2005 г. с подкрепата на Швейцарската агенция за сътрудничество. На датите на провеждането на съборите, общинската туристическа спалня, къщите за гости и семейните хотели в околността, работят с пълен капацитет, като не могат да поемат всички желаещи. Съборът дава възможност, както на бизнеса в общината, така и на жителите й, да генерират допълнителни приходи.

Общината се намира в Биосферен резерват «Чупрене», който е в списъка на ЮНЕСКО. На нейна територия има и достъпни за посещния пещери. Разстоянието до гр. Белоградчик, където се намират множество културни и туристически атракции и се организират различни събития, е около 12 км. Това е потециал, който при сътрудничетво между двете общини може да се използва за създаването на общ целогодишен туристически продукт.

От над 11 години общината има проект и ОУП за създаването на Туристическа и ски зона «Миджур» със ски писти, лифтови съоръжения и атракциони. Малко вероятно е инвестицията да бъде реализирана, но ако това стане факт същата ще има съществен принос за съживяването на икономиките на областите Видин и Монтана. Горите заемат 50% от територията на общината. Те също са потенциал за развитието на дървопреработващата промишленост и създаването на заетост.