Wednesday, 19 June, 2024

3. Надграждане на стопанските дадености


Община Сливен

Обединението прави силата

С финансиране по програма „Европа за гражданите“ се разработва бизнес дестинация „Регион Сливен – Ямбол“. Двете областни общини, а и околните по-малки такива (Твърдица, Тунджа, Котел) отдавна биват разглеждани от инвеститорите като единна икономическа зона. В нея има запазени дългогодишни традиции и водещи производства в области като текстил, хранително-вкусова промишленост, машиностроене, интензивно земеделие. Добри са традициите в средното и професионално образование. Общините инвестират усилно в изграждането на добра жизнена среда по различни европейски проекти – в образователна и културна инфраструктура, транспорт и благоустрояване. Налице е добра стратегическа свързаност – автомагистрала и ж.п. транспорт. Местните и чужди бизнесмени могат да разчитат на над 300 000 души като пазар и източник на работна ръка.

От една страна профилът служи за основа за маркетинг и комуникация с бизнеса – дава актуална информация за намиране на терени, свързване с местната система от доставчици на бизнес услуги, с образователните заведения, с възможностите за набиране и обучение на кадри. От друга страна проучванията по създаването на профила дават насока за това какво е нужно като усилие и инвестиции в регионален и общински план за стимулиране на местното стопанско оживление.

 

 

Общините от региона разполагат с една от най-добрите възрастови структури на населението в страната. Голяма част от него е от уязвими групи. Този потенциал може да бъде използван за целите на икономическото развитие чрез мерки за задържане в училище, продължаване на образованието в средния курс и последващо по-активно и качествено включване на пазара на труда.

Стимул за развитие ще са и инвестициите в по-добрата свързаност между общините (като изграждане на четирилентов път Сливен-Ямбол) и в достъпа до икономическите зони. Подходящ терен между двете общини за изграждане на нов икономически център е на мястото на бившето летище – Сливен. Потенциалът в туризма може да се развие чрез регионални туристически продукти/маршрути и обновяване на туристическата инфраструктура.

Община Раковски

Създаване на Общинско  предприятие „Благоустрояване и превенция“

Община Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина. Общината обединява седем населени места Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, всяко от които е с население под 10 000 жители с изключение на града.

Малък дял от улиците са с асфалтирани платна. Това породи необходимостта от създаване на Общинско предприятие, което да успее да асфалтира колкото е възможно по-големи участъци от уличната мрежа. Първото в България общинско  предприятие „Благоустрояване и превенция“  регистрирано в Камарата на строителите е създадено през 2017г. Неговата основна цел е  да извършва  дейности, подобряващи инфраструктурата на Община Раковски, а именно –  рехабилитация на уличната мрежа, благоустрояване и поддръжка на обществените територии. Финансовите резултати са впечатляващи – средствата за асфалтиране, които се плануват  по бюджета на Общината, са достатъчни за два пъти повече квадратни метри асфалт, в сравнение с изпълнението на тази дейност от външни фирми. Благодарение на Общинското предприятие икономията, която се генерира при асфалтирането на един участък е около 50% от количествено стойностната сметка. Прашните и кални улици започнаха да се превръщат  в изцяло обновени пътни платна, създадени с  добре подготвена основа и прецизно  положен асфалт, за което не се щадят средства. Постигнато е максимално качество. 

Да създадеш Общинско предприятие не е лесна задача. Да се направи  регистрация в Камарата на строителите също е предизвикателство. Но когато човек има желание и положи необходимите усилия, няма невъзможни неща. Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ е топ иновацията на Община Раковски. Създадохме модерна материална база. Подкрепихме местната заетост – подбрахме и изградихме силен екип от работници, ръководени от искащ и можещ  директор. От изключително значение е правилният подбор на местни кадри, които да се справят ежедневно с предизвикателствата на терен и в същото време да работят екипно и синхронизирано.

Общината като първостепенен разпоредител с бюджетни средства осъществява контрол, както за техническото изпълнение на терен, така и за  финансовата дисциплина. Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ от своя страна следва строго регламентираните указания в Правилника за дейността на предприятието, за да протича работният процес плавно и спокойно.

 

Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности

Въз основа на придобития опит общината планира да реализира и проект за общинско социално предприятие, което да работи в полза на уязвимите групи.

Предвижда се предоставяне на иновативни здравни, социални и образователни услуги чрез изграждането на  два центъра, наречени „къщи“ в селата на територията на общината, в коите липсват действащи образователни институции – детски градини и училища. „Къщите“ представляват обзаведени и оборудвани помещения от общински сгради. В тях ще работят  социално-здравни медиатори и педагози. Основно дейността е насочена към хигиенни навици, здраве и образование на ромските деца и техните семейства. Целта е да  бъдат обхванати бедни и необразовани семейства и да се решат проблемите им, свързани с подобряване на здравния статус, ограничаване на бедността,  неблагоприятната жилищна среда и начина на живот, както да се действа за подобряване на образователната и професионална квалификация и намиране на работа.

Община Първомай

Местни традиции и участие в „Тракия икономическа зона“

Икономическото развитие в Община Първомай през последните години очертава положително развитие. Преобладаваща част от предприятията развиват дейност в областта на преработващата промишленост (на традиционни земеделски подукти), търговията и услугите, селското, горското и рибното стопанство.

Перспективите за икономическото развитие на община Първомай са свързани главно с привличането на инвеститори и стимулиране на местните предприятия за развитие на преработвателната промишленост, транспорт и създаване на връзки с други страни, както и развитие на туризма.

„Тракия икономическа зона” е един от най-мащабните икономически проекти на България. Нейният предмет на дейност е промишлено строителство, изграждане, подобряване и експлоатация на промишлено-търговски зони, в това число съществуващата инфраструктура, включително за изграждането и подобряване на сгради, пътища, транспортни терминали и комуникационни връзки, благоустройствени предприятия и др. За развитието на „Тракия икономическа зона” са обединени 9 общини и стотици индустриални предприятия.

Освен осигуряване на условия за създаване на заетост общината реализира и десетки проекти, свързани с подобряване на базисните услуги и инфраструктура, за да направи жизнената среда също привлекателна или да не изостава от тази в останалите общини от региона. 

Общината заедно с местния бизнес планира да активизира и туризма и развитие на възможностите за културно израстване. С най-голям потенциал в това отношение е районът около селата Езерово – Драгойново – Буково с множество тракийски, византийски и ранно християнски паметници. Действията по социализиране на тези паметници ще бъдат обвързани с регулярните и популярни културни празници: Празника на тракийската музика и песен и Фестивала „Угар-мистичен и древен”, провеждани със съдействието на читалищата и НПО.

Община Тутракан

Повече туризъм и транспорт

Наличните природни ресурси в съчетание  с  много културно-исторически паметници дават възможност  на община Тутракан за развитие на туризма, още повече че общината е разположена на най-голямата транспортна магистрала в Европа – река Дунав, пресича се от важни европейски и национални транспортни коридори, намира се по средата между областните градове Русе и Силистра и е част от международни Дунавски вело и речни маршрути.          

Възползвайки се от тези дадености общината социализира и обнови с европейски финансиране най-значимите културни обекти – античния кастел „Трансмариска” и селището „Рибарска махала”. Извършена бе консервация, реставрация и експониране на кули и крепостните стени на „Трансмариска”. Благоустрояването на „Рибарска махала” позволи да бъдат създадени и успешно да функционират  посетителски център, етнографска къща-музей „Битът на рибаря”, работилница за плетене на рибарски мрежи,   работилница за сувенири и винарна. Изградена бе художествено-архитектурна и ансамблова система „Звук и светлина” за осветление на паметниците на културата. Тези дейности дадоха възможност за привличане на туристи и за развитие на икономически дейности, свързани с тяхното обслужване. Бяха разкрити работни места и търговски обекти  за настанояване и хранене в унисон с атмосферата и характера на архитектурно–етнографския резерват, т.е. умело свързани с поминъка и бита на рибарите.

 

Въз основа на постиганите досега резултати общината планира нови мерки за разнообразяването на местната икономика и създаване на възможност за стартиране на бизнес. Като сектор с потенциал може да бъде разглеждан транспорт и логистика предвид географското положение на общината. Необходимо е да се обнови и модернизира речното пристанище, както за целите на туризма, така и за речния транспорт. Пристанищната зона също е подходяща за привличане на инвеститори от хранително-вкусовата и преработвателна промишленост или за разширяване на действащите на територията на общината предприятия.

Община Чавдар

„Швейцарското“ село на България

Добрата практика, която община Чавдар представя, е създаденото общинско предприятие на принципа на социалното предприемачество. Предприятието е формирано в рамките на изпълнението на проект “Социално предприятие в сферата на услугите за отдих и развлечения към община Чавдар” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Описваната добра практика може да се обобщи в предприемането на нов подход в разбирането за предлагане на помощ и грижи в социалната сфера – социалните услуги да не бъдат предоставяни директно, а чрез създаване на гарантирана възможност за трудова заетост и получаване на доходи. Социалното предприятието е създадено в контекста на някои от най-сериозните местни предизвикателства – миграцията на младите хора, застаряването на населението, неконкурентоспособността на оставащите извън пазара на труда. Тъй като нивото на безработица в общината е ниско, вследствие близостта на трите големи предприятия от добивната и преработвателната промишленост, то без работа са основно лица с ниска квалификация и опит. Именно към решаването на този проблем са насочени усилията на общината за създаване на такъв тип заетост

Беше взето решение от Общински съвет Чавдар на база чл. 52 и 53 от ЗОС за създаване на социално предприятие в структурата на общината и беше приет правилник за неговата дейност. В резултат на това беше осигурена пълна заетост на  лица от уязвимите целеви групи: безработни младежи до 29 год., безработни лица над 54 год., продължително безработни лица и майки на деца до 5 год. Персоналът на предприятието се състои от общи работници, шофьори, аниматори и организатори на дейности. Всички те са ангажирани с поддръжка на туристическата инфраструктура и с аниматорски дейности при организирани посещения на общината в три основни обекта – Фолклорен център Чавдар, Археологически парк „Тополница“ и Спортно-туристическа атракция. В периода март–ноември се организират чести посещения от туристи с посредничество на туроператори, и социалното предприятие участва активно в това.

Допълнително като резултат се появи и нова туристическа услуга на територията на община Чавдар. В рамките на проекта бе закупен високо-проходим автомобил 4х4, с който наетите шофьори организират срещу заплащане извозване на желаещи посетители до природна забележителност „Казаните“. Тя се намира на около 7 км от село Чавдар високо в планинска местност и представлява пет малки водопада, които преливат един в друг. Тъй като достъпът до местността е труден в последните километри, социалното предприятие предлага организиран транспорт на групите до „Казаните“. Така се осигури по-голяма достъпност до този туристически обект и се генерират допълнителни приходи.

С реализираните общински проекти Чавдар вече зае своето място на туристическата карта, а големият брой посетители са едновременно и значим пазарен потенциал за местните продукти и услуги. Макар и все още недостатъчно, вече започна появата на предлагане на продукти от местни производители на туристите – сирене, тестени продукти, мед, домашно сладко. Превръщането на посетителите в потребители на местни продукти е сложна задача, в която общината е насочила своите усилия.

В община Чавдар публичната инфраструктура е в отлично състояние и това позволява насочването на усилията в нови посоки. Наличната туристическа инфраструктура е важна даденост в това отношение и общината планира да разширява нейния обхват и функционалност. Ето защо този потенциал ще бъде използван и ще се създават нови продукти и услуги. Пример за това е и разработван в момента нов маркетингов продукт. Изгражданите в момента къщи за гости от частни инвеститори също представляват добър потенциал за развитие на туризма в общината, който идва да запълни съществуващият дефицит на места за настаняване. Така еднодневните посещения, които преобладават в момента, ще преминат в многодневни, и ще имат по-висока добавена стойност за местната икономика.

Втората насока на действие се базира на наличието на големи територии гора и обработваеми земи – и двете общинска собственост. Гората се стопанисва от общинско предприятие. В момента община Чавдар предоставя земеделските си земи под наем, но при стартиране на собствена дейност част от тези земи могат да бъдат обработвани и от наети от общината (или общинското предприятие) лица от уязвими социални групи, които са извън пазара на труда.

Община Ботевград

Общинска програма „Красива община“

Целта на програмата е осигуряване на възможност за подобряване облика на обществените места, зелени площи и пространства, общинска собственост на територията на община Ботевград, и превръщането им в привлекателни зони за социално общуване и отдих.

Чрез насърчаване на отговорността и активността на населението по отношение на облагородяването, благоустройството и разкрасяването на населените места на територията на общината се цели да се засили социалния фактор в малките общности и да се насърчат доброволческите инициативи в тях. По този начин се цели да се формира трайна екологична култура и чувство на отговорност в опазването на зелените пространства у живущите

Инициативата изисква съвместна работа на граждани и институции, като основното предизвикателство остава стопанисването и запазването на облагородените пространства.

Чрез програмата може да се проследи наличието на активна гражданска инициатива, като е възможно при наличие на финансов ресурс и въз основа на засилен интерес и постъпили предложения от страна на жителите на общината в бъдеще да се разшири обхвата на програмата. 

Индустриална и технологична зона “Ботевград” е един от водещите промишлени центрове на западна България. В нея е съсредоточен голям брой компании, опериращи в различни бизнес сегменти, като електроника, машиностроене, металообработване, производство на компоненти, шивашка промишленост, дървообработване, хранително-вкусова и др. Зоната обхваща 13 селища, с общо население от 31 хил. души. (общо 148 000 хил. души със съседните общини) с красив и спокоен център – гр. Ботевград. Наред с благоприятното разположение, професионалната работна ръка, образователните институции и грижовната местна администрация, инвеститорите в зоната получават чудесно съотношение между разходи, качество на работната сила и баланс между работа и свободно време. Разширяването на зоната е възможно решение за насърчаване на заетостта в община Ботевград и в съседните общини.

Община Бургас

Ред е на село Българово

Бургас е град с голям икономически потенциал, обоснован на база локация, транспортни и търговски връзки. Изчерпване на капацитета на свободните терени в Индустриален логистичен парк- Бургас, разположен в промишлена зона Север през 2017 г. налага да се търсят нови производствени терени. Затова през 2018 г. стартира  фаза 2  на Индустриален логистичен парк, но този път на територия от 600 декара в с. Българово.

Индустриална зона Българово е приоритетна целева територия, в която Общината инвестира средства за изграждане на инфраструктура. Подробният общ устройствен план предвижда обособяването на 13 броя урегулирани поземлени имоти, предназначени за промишлено строителство, от които един за обществено обслужване, един за канална помпена станция и 11 за високотехнологично производство. Добре развитата железопътна и пътна инфраструктура ще свързва зоната с пристанище Бургас и международното летище. През 2018 г. започна изграждането на довеждащата инфраструктура, подземните комуникации. Изградена е основната инфраструктура. Зоната е захранена с електричество, изградени са довеждащ водопровод и канализация. Изградена е производствената база на първия инвеститор в зоната, а в момента се строи производствената база на италиански производител на детайли за обувната промишленост. Предстои изграждане на търговско-сервизни бази за земеделска техника, производство на ВИК продукти за канализационни мрежи, складова база за земеделска продукция, цех за производство на италианска паста, асемблиране на вендинг автомати.

Основното предимство на зоната на Индустриален парк Българово е нейното местоположение. Разстоянието от зоната до изцяло изградената АМ Тракия е 800 м, до Пристанище Бургас – 20 км, а до Свободна безмитна зона Бургас – 18 км. Потенциалните инвеститори могат да закупят или да наемат земя в зоната. Общинският съвет взема решение за всеки урегулиран имот в зависимост от инвестиционната инициатива.

 

Съществува необходимост от готови производствени халета за отдаване под наем. До момента инвеститорите в Българово основно  закупуват терените, но в общината са постъпвали много запитвания за наемане на готови производствени халета, както от крупни инвеститори, така и от по-малки компании. За съжаление липсват каквито и да е възможности за наемане на част от  производствено хале.  Предвид изградената довеждаща инфраструктура в зона Българово и наличието на свободни общински терени, считаме, че е подходящо да бъдат създадени условия за привличане на стартиращи компании, като бъдат изградени халета с офисна част, които да бъдат отдавани под наем. Нужно е know-how за изграждане на такива халета/инфраструктура.

Община Златоград

 Духът на Възраждането

През 2008 г. по инициатива на кмета на общината бяха изработени като приоритетни за общината Концепция за развитие на централната градска част и Схема за градоустройствено и комуникационно трасе. Реализирането на Концепцията и Градоустройствено трасе имаха за цел създаването на нова, модерна и съобразена със съвременните изисквания визия на централната градска част, а така също и решаването на проблеми на градската пътна инфраструктура, свързани с недостига на паркоместата и с увеличения туристопоток към Златоград.

В рамките на няколко месеца бе дадена възможност на местното население да се запознае с решенията на Концепцията. В изпълнение на Концепцията и Градоустройственото трасе бяха подготвени няколко проекта: „Рехабилитация на градския парк в град Златоград”, „Благоустрояване на площад в централната градска част”, „Изграждане на комуникационно трасе Златоград-Термес-Ксанти”. Идеята за реализирането на тези проекти бе одобрена от жителите на общината.

Община Златоград успя да комбинира едновременната реализация и на трите проекта през последващите години. Чрез мащабни инфраструктурни мероприятия, финансирани от различни европейски програми, се подобриха публичните пространства и зоните за обществено ползване, както и цялостното подобряване на естетическия облик на града. Реализираните проекти промениха визията на Златоград и допринесоха за утвърждаването на имиджа на общината като атрактивна туристическа дестинация, даваща добри условия за живот и среда за развитие както на местното население, така и за гостите на общината. 

Днес най-южният ни град – Златоград посреща туристите с възрожденска атмосфера от времето на „Чичовци“. Родопският град е на 160 км от Пловдив и е известен като твърдината на Делю войвода, за който народна песен лети с гласа на Валя Балканска в Космоса. От няколко години Златоград е неизменна туристическа дестинация, за всички които обичат места с Възрожденски дух. В градчето един цял квартал с близо 100 реставрирани паметници на културата – къщи и десетки работилници е възстановен както през Възраждането. Къщите са уникални в съчетанието на архитектурни елементи от тази част на Родопите и Ксантийско.

 

За трайно подобряване качеството на живот в общината, стабилизиране на общинската и регионална икономика, чрез създаване на нови възможности за развитие на туристическия и икономически потенциал в региона, Община Златоград съсредоточи усилията си в създаването на условия за интегрирано оползотворяване на термо-минералните води, съсредоточени в гео-термалнотото находище  Ерма река – Елидже.

Оползотворяването на минералната вода ще създаде възможности за развитието на SPA услугите, балнеотерапията, както и опазване на околната среда, чрез използването на термалната енергия за отопление на общински сгради със социално и обществено значение, както и намаляване на вредните емисии във въздуха през зимния сезон. За оползотворяването на геотермалната вода като природен ресурс  е изготвен работен проект, който включва изпълнението на четири подобекта: Изграждане на водовземно съоръжение; Изграждане на тръбопровод; Изграждане на Геотермална централа в гр. Златоград; Строителство на градска топлопреносна мрежа.

С реализирането на проекта ще се създадат  реални условия за развитие на потенциала в областта на спортния и лечебния туризъм, което в съчетание с културния и еко туризъм, гарантира устойчивостта на атрактивната туристическа дестинация. Тази устойчивост, от своя страна, ще насърчи бизнеса и ще привлече нов инвеститорски интерес, което ще рефлектира върху заетостта в региона.

Община Русе

Общинска кампания „Малки населени места“

Развитието на малките населени места е един от основните приоритети на Община Русе, заложени в Програмата за управление за мандат 2011-2015 г., както и за настоящия мандат 2015-2019 г. Предвид гореизложеното, Община Русе създаде Общинска кампания „Малки населени места“, която се провежда ежегодно. В контекста на приоритетите на общината за развитие на малките населени места са реализирани следните инвестиции и инициативи:

  • Инвестиции в размер на над 1.2 млн. лева в благоустрояването на малките населени места;
  • Рехабилитация на общинската пътна инфраструктура;
  • Подновяване на уличното осветление;
  • Реновиране на свободни общински сгради с цел превръщането им в центрове за извършване на медико-социални и културно-образователни дейности;
  • Ремонтиране и изграждане на нови детски и спортни площадки, игрища и зали за тренировки;
  • Облагородяване и поддържане на обществените места – училища, детски градини, здравни служби, спирки, читалища, храмове, зелени площи, гробищни паркове.

Финансирането се осъществява чрез директно предоставяне на средства в зависимост от идейните предложения и броя на жителите на съответното населено място по настоящ адрес (по справка на ГРАО). Средствата, които се отпускат ежегодно, са в размер на 320 000 лв. с ДДС и са насочени към финансиране на проекти на 13-те кметства от общината, както и кварталите „Средна кула“, „Долапите“, „ДЗС“ и „Образцов чифлик“. Така на конкурсен принцип в периода 2015-2018 г. бяха финансирани общо 64 проекта на обща стойност 1 277 774 лв., осигурени от бюджета на Община Русе. През 2019 г. Община Русе проведе Кампания „Малки населени места“ за пета поредна година. Тя е изключително успешна и с всяка година наблюдаваме по-добри проекти – някои са изцяло нови, а други надграждат вече постигнати резултати. По този начин даваме избор и свобода на кметовете на кметства да инвестират в различни сфери, защото най-добре знаят какви са потребностите на хората. Отделно от това Община Русе осигурява ежегодно и по 700 хиляди лева само за подобряване качеството на инфраструктура в  кметствата и кварталите на община Русе.

Река Дунав е основен фактор за развитието не само на Русе, но и на малките населени места от община Русе, които имат излаз на реката. Речният пътнически транспорт на територията на общината има голям потенциал за развитие. За да бъде той разгърнат е нужно изграждането на съвременни яхтени пристанища и облагородяването на крайбрежната зона, като се построят увеселителни заведения, детски площадки и др., което ще осигури добри условия за отдих на населението.

 

По поречието на р. Русенски Лом в близост до село Басарбово се намира единственият действащ скален манастир в България. През 1978 г. е определен за археологически паметник на културата от местно значение. Басарбово е атрактивна дестинация за религиозен туризъм както за български, така и за румънски туристи. В скалния манастир се съхранява частица от мощите на Св. Димитър Басарбовски, който е закрилник на румънската столица Букурещ.

 

Лесопаркът „Липник“ край село Николово, който се ползва от жителите на крайдунавския град и близките села за пикник и разходки, ще се разшири в зона за отдих и развлечения, а занемарената гребна база ще се обнови и ползва активно. Община Русе е собственик на гребната база на брега на езерото в лесопарка. Предвидено е създаването на комплекс за гребни спортове. Придобиването в собственост на Община Русе върху лесопарк “Липник” и хижа “Приста” ще даде възможност и за разширяване на съществуващия зоокът  и превръщането му в зоопарк и привлекателна зона на града.

При разработването на Стратегията за местно развитие ще бъдат заложени разнообразни мерки за подпомагане на местната рибарска общност, свързани с насърчаване към общи дейности на местните общности, а също така и инвестиционни мерки, касаещи изграждането на обща инфраструктура за целите на риболова, риболовния туризъм, складирането на продукцията от риболова и др. Модернизирането на пристанищната инфраструктура и изграждането на лодкостоянки ще доведе до развитие на туризма.

Община Долни Дъбник

Възможности за разнообразяване на икономическите дейности

Кръстопътното положение на община Долни Дъбник определя нейната важна транспортногеографска роля за развитие. Това се осъществява посредством първокласен път София-Русе/Варна и второкласен път Видин-Плевен-Русе/Варна; железопътна линия София-Русе/Варна. Долни Дъбник е разположен в Дунавската равнина и долината на река Вит. Районът е богат на археологически, исторически, художествени и архитектурно-строителни обекти, обявени за културни ценности. Те свидетелстват за историята, бита и културното развитие на местното население и дават възможност за осъзнаване на културната идентичност на общината.

Приносът на община Долни Дъбник към икономиката на областта е основно в сферата на селското стопанство, което е структуроопределящ отрасъл. Преработващата промишленост също е тясно обвързана с произведената земеделска продукция. Огромно значение за икономиката на общината оказва близостта до областния център и нейното благоприятно транспортно-географско положение. Община Долни Дъбник е една от общините, които попада в хинтерланда на град Плевен и неговото развитие следва да се разглежда в пряка връзка със социално-икономическите отношения, които се осъществяват с него. Местната власти със собствени средства и привлечен ресурс успява да модернизира обществената инфраструктура и базисни услуги за населението и бизнеса. Реализираните десетки проекти са добър пример в това отношение.

В общината туризмът е слабо развит. На територията на общината няма регистрирани средства за подслон и съответно и регистрирани нощувки. Забележителности, които биха могли да представляват туристически интерес са парк Лавров, където са се водили битките за освобождаването на Плевен, разположени в близост до с. Горни Дъбник. В близост до с. Петърница е разположена защитена местност „Пещерите“, което представлява карстов каньон с много естествени извори и пещери.. Друга забележителност в района е античната крепост „Градище”, в която са видими отделни фрагменти на крепостната стена, както и запазен римски път. От категория с „национално значение“ са 11 обекта, разположени в село Садовец.

Друга възможност е развиване на туризъм на база винопроизводството в общината и изграждането на ферми с органично производство на различни селскостопански продукти, които да предлагат и възможност за селски туризъм. В общината в момента се реализира конна база, както и различни форми на сърф и т.н. Има и потенциал за развитие на туризъм за наблюдение на птици /bird watching/. За да могат в бъдеще да се привлекат туристи, е препоръчително да се разработят туристически маршрути /екопътеки/ и различни туристически пакети съвместно с областния център – град Плевен, който към момента е най-предпочитаното място от туристите, посещаващи областта. В перспектива и при нарастване на интереса към общината, местните хора ще имат мотивация да развият и малки къщи за селски туризъм.

Община Иваново

Насърчаване на зелената икономика

Община Иваново участва като партньор по проекта  LENA „Местна икономика и опазване на природата в Дунавския регион“. Проектът стартира на 01.01.2017 г. и обединява усилията на 13 партньори от 7 Дунавски държави. Основната цел на LENA е да се приложат съвместни и интегрирани подходи и политики за опазване на природата и устойчиво използване на защитените територии и особено Натура 2000 зоните по поречието на Дунав и неговите притоци, създавайки в същото време нови възможности за генериране на приходи в сферата на зелената икономикa.

В района на община Иваново има голям ресурс от лечебни растения. Изключително важен е и фактът, че на територията на Общината няма големи замърсяващи производства и  значителна част от нея попада в Природен парк „Русенски Лом“. Въпреки това билкарството не е развито. За първи път благодарение на проекта бе направена оценка за ресурсите от лечебни растения в община Иваново. Повече от 50 души в общината са обучени са събират билки.Вече има разработен проект за изграждане на изкупвателен пункт, който е в готова работна фаза. За да стане факт, са необходими 1,5 млн. лева. Очакванията са пунктът да раздвижи местния бизнес, да генерира работни места.

Електрическите колелета са друга част от проекта за електрическа мобилност и представляват една възможност да се подпомага местната и регионална икономика. Изработените маршрутите са съвместими с Евро вело 6 и се очаква така да има по-голяма посещаемост.

На територията на община Иваново се намират Ивановските скални църкви, които обект на ЮНЕСКО. Районът около църквите не е достатъчно развит, като има значителен туристически потенциал. Необходимо е да се подобри състоянието на инфраструктурата и увеличаване на предоставяните туристически услуги. За подобряване на облика на района ще способства изграждането на информационен център и съпътстваща инфраструктура за деца и развитие на туристически пакети от услуги. Възможно е обособяването на зона за занаяти и продукти от местно производство, както и осигуряване на туристически транспорт по определен маршрут с предоставяне на информация за района.

Община Белене

Палитра от проекти, свързани с местната икономика

За развитието на местния бизнес и намаляването на безработицата, Община Белене участва в проекти финансирани от ЕС. В рамките на Общината има изградена Местна инициативна група (МИГ) Белене – Никопол. МИГ изпълнява Стратегия за водено от общностите местно развитие с финансиране по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  По Програма INTEREG V-A Румъния – България, Община Белене е водещ партньор на проект „Стимулиране и увеличаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион”. Част от дейностите на проекта са организиране на обучения за безработни лица, семинари и онлайн платформа.

Община Белене участва и в Транснационална програма INTERREG „Дунав 2014-2020“ Участие взехме  в проект „LENA – Местна икономика и опазване на природата в региона на река Дунав”. По време на изпълнението на проекта беше проведено обучение за Дунавски водачи. В модулите за обучение преминаха 7 човека от района на Общината. Създадена е мрежа от туристически водачи по едни от най – големите международни вело маршрути – Евро Вело 6 и Дунав Ултра. Положихме началото на развиване на инфраструктура за елекро-велосипеди и маркиране на няколко панорамни вело маршрути. Проведени бяха трансгранични срещи и обучения на местните и румънски рибари, свързани със законодателствата на двете страни и ползата на природните ресурси и тяхното опазване с цел  социално-икономическото развитие на населените места и развитие на рибните пазари.

Община Белене се намира на територията на Природен парк „Персина”, най – голямото в България Рамсарско място, както има и древна история и култура. На лице са природни, исторически и културни предпоставки за развитието на културни, еко и туристически продукти. – историческото антично наследство на античния римски касъл „Димум”– античната митница на Мизия и не на последно място Мемориален парк в памет на жертвите от комунистическия режим, разположен на остров „Персина”. Идеята ни е да се създадат нови възможности за препитание и бизнес въз основа на непокътнатото природно и богато културно наследство и чрез разумното използване на екосистемните продукти.

Общината има потенциал за развитие на туризъм, чрез което ще се намали безработицата в района. Неоползотворените местни дадености са както природни,  исторически, така и културни, в т.ч.:

  • Природните забележителности (ПП „Персина”, защитените местности и Натура 2000)
  • Надграждането на античния римски касъл „Димум” – след ежегодни разкопки е открита и източната порта на кастела.
  • Мемориален парк и реставриране на част от колибите(на мястото на бившия „Концлагер „Белене”) и музей към него.

Чрез изграждането на тези културни и природни дадености ще се развие еко, природен, културен, исторически и вело туризъм, което ще допринесе до откриването на нови работни места и намаляването на безработицата.