Friday, 12 April, 2024

2. Културни постижения и наследство – основа и за икономическо оживление


Община Нова Загора

Културни находки

Общината води последователна политика за насърчаване и преоткриване на местното наследство. От 2009 г. съвместно с ОББ и Сдружение „Културни проекти” се финансират археологическите проекти на Исторически музей-Нова Загора край село Караново, чиито резултат са откриването на уникална гробница на тракийски аристократ, консервацията и реставрацията на находките в нея.

През 2010 г. официално е открит за посетители Археологическият комплекс “Източна могила”, стартира и пътуващата изложба „Златната колесница“, която популяризира уникалните находки от Новозагорско в цялата страна. Археологическите открития в Източната могила са в близост до главния път към Южното Черноморие и магистрала „Тракия“, и привличат много български и чуждестранни туристи. Това е пример как адекватният мениджмънт на един исторически или културен обект може да окаже положително влияние върху местното развитие.

Общината и местната инициативна група по подхода „Водено от общностите местно развитие“ планират надграждането на своя туристически продукт чрез оползотворяване на лековитите минерални извори в село Баня и разкриване наследството на популярния местен ясновидец Влайчо Желев в село Коньово.

Община Левски

Култура и индустрия в типична земеделска община

В началото на  2019 г. ОбС прие Общия устройствен план на Община Левски, с чието разработване се даде възможност общината да привлича нови инвестиции. Обособени са подходящите терени в производствените територии и новите промишлени зони. Планът се гради върху благоприятното местоположение на общината и цели утвърждаването й като естествен транспортно-комуникационен и логистичен център и важен ж.п. възел, разположен на линиите София – Варна и София – Русе и шосеен кръстопът за централна Северна България.

Общината поддържа един от богатите културни календари в страната, като от значение са: Празници на изкуствата „Георги Парцалев”; Национални чествания, свързани с Апостола на свободата Васил Левски; Фестивал на пълнената чушка, свързан с традиционния общински панаир; Фестивал на хумора и сатирата в памет на Григор Вачков; Възстановки на традиционни празници и обичаи; Общински преглед на художествената самодейност; Фолклорен фестивал „Гергьовски люлки”, Фестивал на мажоретния танц, „Тараклъка пее и танцува” и много др.

Бъдещите усилия на местната власт целят надграждане на нейното благоприятно разположение и по-интензивно инвестиционно профилиране, както и засилване популяризирането/маркетинга на интересния, но недостатъчно познат местен културен живот и възможности за селски туризъм.

Община Исперих

С грижа за възрастните и със смели планове за младите

Центърът за отдих, свободно време и социални услуги в Исперих е модерна придобивка за 20 000-те жители на общината. Центърът е изграден и оборудван по два проекта по Програмата за развитие на селските райони, изготвени по стратегия на Местна инициативна група (МИГ). Домашният социален патронаж днес осигурява топла храна на над 500 нуждаещи се при 100 преди реализацията на проекта. Храната се доставя с електромобил, което спестява месечно по 18 000 лева  на местната управа. Електромобилът също е местно производство – преоборудван е от клуба на местните младежи ентусиасти, също по проект на МИГ. Новото по-икономично транспортно средство осигури възможност да се предоставя услугата и в малките населени места на общината.

През 2017 г. Община Исперих изпълни микро проект „Младежки еко форум за устойчиво развитие”. Партньор по проекта беше СНЦ „Бизнесцентър Исперих“. Създаден бе Младежки форум с представители на гражданското общество и учащи младежи. Целта е да създаде пространства за комуникация и обмяна на идеи, като даде силата и страстта на младежите да работят за обществени каузи, в които да вярват и следват. Да привлече, задържи, мотивира и награждава техните интереси и творческият им процес. Да искат да останат в общината, защото в него има какво да се прави и е интересно, не само защото го правят те, а защото го правят заедно и с желание. Общината и месните НПО експериментират и с иновативни културни събития, за да ангажират младите хора.

На територията на общината се намира един от най-големите и внушителни историко-археологически резервати в България – Сборяново. Най-популярен и посещаван туристически обект в резервата е Свещарската тракийска царска гробница от ІV-ІІІв. пр. Хр., която е един от деветте български обекта-паметници на световното културно-историческо и природно наследство под закрилата на ЮНЕСКО.

Към момента резерватът е изключителна държавна собственост, но община Исперих е внесла искане до Министъра на културата да започне процедура по предоставяне безвъзмездно за 10 години управлението и стопанисването на резервата. Това ще даде възможност на общината да кандидатства с проекти за подобряване на съществуващата туристическа инфраструктура, реставрация и консервация на ключови обекти в резервата, което ще направи мястото още по-притегателно за туристи от страната и чужбина. Това ще открие нови възможности за съживяване на околните населени места като се разкрият места за настаняване и хранене и се предложат нови атрактивни забавления за туристите

 

Община Димитровград

Специална програма за малките населени места

Община Димитровград прилага собствена програма за развитие на туризма в малките населени места. Разработени са  локални туристически маршрути в т.ч.:

Тракийското светилище на нимфите и Афродита в село Каснаково, община Димитровград. Светилището включва останки от култови постройки датирани към ІІ век, страноприемница от ІІІ век, амфитеатър от ІV век и архитектурно оформени три извора с басейни. Музикално-поетичен спектакъл „Легендата за извора на младостта” ежегодно  пресъздава чрез музика и танц легендата, свързана с историята на извора на фона на истинския декор. Към обекта е създаден информационен център и е изградена туристическа  пътека и велоалея  до манастир „Успение Богородично” в с. Добрич, която свързва два популярни  туристически обекта в Община Димитровград.  За посетителите на комплекса е налично и специално  интерактивно приложение. Пътят до туристическия обект е рехабилитиран, а посетителите на комплекса се радват на новоизградени места за отдих и почивка.

Защитена местност в с. Злато поле – място за орнитоложки туризъм. Тя е най-голямата влажна зона по река Марица с висока значимост в национален и европейски мащаб. Община Димитровград реализира значим проект, за да подобри посетителската инфраструктура. За любителите на орнитоложкия туризъм се създадоха: информационен център е село Райново, на 5 кв. от защитената местност с интерактивна експозиция; наблюдателни кули за наблюдение; беседки за отдих и почивка.

Уникална галерия на открито и фолклорен събор в село Крепост. Община Димитровград ежегодно провежда общински конкурс между читалищата за най-добрите продукти, популяризиращи местната самобитност в малките населени места. За поредна година един от финансираните проекти е Националният фолклорен събор “Читалището – храм на българския дух” и традиционния “Празник на черешата”, организиран от читалището в село Крепост.  Празникът е конкурс за женските народни хорове в национален мащаб, съпроводен с изложение на  продукцията на местните производители и популяризира уникалната даденост на селото – галерията от 40 стенописа на открито, реализирани и дарени от художниците Христо и Панчо Паневи, родени в него.

Една от неоползотворените към момента местни природни дадености е  минералният извор „Соленци” в гр. Меричлери (население от 1695 души). Водата е трета в света и втора в Европа по минерализация с богато съдържание на микроелементи, чиито състав се приближава твърде много до минералната вода от изворите в Карлови вари и Виши-Франция. На международно изложение в Лондон през 1907г. минералната вода е получила златен медал. Тя се различава от повечето познати минерални води в България, като от 10 до 45 пъти по-високо съдържание на разтворени вещества и влияе благоприятно върху много често срещани заболявания – чернодробно-жлъчни, стомашно-чревни, заболявания на обмяната на веществата и др. С решение на министъра на околната среда и водите находището е предоставено безвъзмездно за срок от 25 години за управление от община Димитровград. Поради липса на частен инвеститорски интерес към момента съоръжението не е отдадено на концесия.

Община Димитровград е разработила концепция за развитието му, като предвижда със свои и привлечени средства да инвестира в него. Основната идея е изграждането на спортно-развлекателен и балнеологичен комплекс, с който да се осигури широка гама възможности за лечение и спорт на открито –  басейн с минерална вода, тенис кортове, игрално поле за баскетбол и волейбол и трибуни със 160 места. Комплексът ще осигурява възможност и за провеждане на регионални културни празници, какъвто е фолклорният празник “Пръски от извора”, организиран от местното читалище “Просвета”.

 

Община Свищов

Катализатор на местната инициатива

Община Свищов въведе модела на местно партньорство с нестопански организации и организирани групи от граждани, чрез конкурс за финансиране на малки проекти с наименование „МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ“. Програмата финансира малки проекти в населените места в Община Свищов в следните направления интеграция на хора в неравностойно положение; места за отдих, спорт и развлечения; образование, култура и туризъм; рехабилитация /ремонт/ на общински пътища, улици и тротоари; защита и възпроизводство на околната среда. Ежегодно програмата стартира след приемане на бюджета за съответната година. Обявява се публично на сайта на общината.

Кандидатите са инициативни групи жители или юридически лица с нестопанска цел от населените места в Община Свищов. Всеки кандидат може да подаде един проект.  Финансирането по програмата е до 50 000 лева. Задължителен е собствен и партньорски принос – минимум 10% финансов и най-малко 30% от общата стойност на бюджета на проекта. Наличието на партньори се счита за предимство. През последните 3 години Община Свищов спомогна за реализирането на общо 22 проекта на обща стойност 291 975,78 лв., собствено участие на кандидатите е в размер на 133 975,58 лв., и беше положен 480 човеко часа доброволен труд.

Проектите финансирани по Програмата за местни инициативи бяха иновативна и действаща форма на публично-частно партньорство, която допринесе за по-доброто взаимодействие между гражданите, неправителствените организации и местната власт. Програмата за местни инициативи на Община Свищов се оказа много полезна и важна за местната общност, включително за културните, образователните и неправителствените организации. Програмата също така помогна на неправителствените организации, училищата и читалищата в общината за укрепване на техническия им капацитет при подготовка и реализирането на проекти към донорски програми.

Всеки един от проектите, който бе реализиран по Програмата за местни инициативи, има положително въздействие върху жителите на общината, като същевременно допринася и за постигането на устойчиво социално-икономическо и културно развитие. Благодарение на сътрудничеството между Община Свищов и бенефициентите по проектите се засили гражданското участие в местното самоуправление.

 

Водният потенциал на община Свищов е значителен. Общината е на възлово място по течението на р. Дунав. В общината има и перспективни находища на минерални извори. В някои от изградените, но нуждаещи се от обновяване балнеолечебни заведения се лекуват заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични, гинекологични, стомашно-чревни, чернодробно-жлъчни и др. Други извори не са каптирани и не се използват по стопански начин.

Многобройни и разнообразни са културно-историческите забележителност в общината. Ето защо, туристическият потенциал на община Свищов е от основно значение за развитието на икономиката на района през следващите години.

Успешно реализираната програма „Местни инициативи, на практика показва огромен потенциал за комбиниране на социална, инфраструктурна, екологична, стопанска и местна политика. Използването на индивидуалните природни, исторически, културни и стопански дадености при добро дългосрочно планиране биха могли да се превърнат в мощен стимул за промяна на нагласите и да насърчават местните жители да популяризират своите населени места, да стимулират предприемачеството и активността при създаване/запазване на заетост. Представянето на природните дадености, чрез развитие на условия за алтернативни туристически дейности, проучване и популяризиране на местна история, занаяти.

Община Пещера, село Радилово

Национален фестивал на кешкека и народните умения

През 2011 година НЧ „Зора-1903” с. Радилово участва в проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България” на Платформа АГОРА с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България. По време на  гражданските дискусии местната общност, предвид природните дадености на селото, съхранените традиции и древната история, се обедини в идеята за провеждане на двудневен фестивал на традиционни храни, занаяти, фолклор,  старинни игри, земеделски продукти и картини, който да е насочен към широк кръг от хора и дейности – да бъде уникален, атрактивен за привличане интереса на туристи, медии и спонсори. 

В селото е запазена една легенда, предавана от векове за едно митично ястие по рецепта на тракийската богиня Бендида, наречено кешкек, което даде идеята за името на фестивала. Така бе създаден „Националния фестивал на кешкека и народните умения Радилово”, който се провежда всяка година на 22 септември. Фестивалът се осъществява благодарение на  активното включване на местната общност и партньорите в лицето на община Пещера и кметство село Радилово.

Всяка година в организацията и провеждането на фестивала се включват стотици доброволци. Фестивалът допринесе за социалното и икономическо развитие на общността на селото и общината. Възрастните успяха да предадат своя опит и знания на младото поколение. Разви се местният бизнес и се увеличи интересът и потокът от туристи към общината. Благодарение на тази гражданска инициатива се реализираха редица проекти свързани с общността, като създаване на „Онлайн магазин на местни производители”, „Лятна резиденция за нематериално културно наследство” и др.

Вече девет години непрекъснато се надгражда и привлича туристи от страната и чужбина. Две поредни години фестивалът е номиниран за най-успешна инициатива реализирана от читалище в България. Включен е в туристическия пакет „Родопска приказка” на община Пещера, община Батак и община Ракитово. Включен е и като една от атракциите на Европейската столица на културата Пловдив 2019 и в календара на Европейските дни на културно наследство 2019.

Развитието на туризмът е приоритет за Община Пещера. Приоритетната му роля е обусловена от местния потенциал на община Пещера: красивата природа и разнообразието от културно-исторически забележителности. В общината са налице условия, както за зимни почивки, така и за планински походи, еко-туризъм и възстановителна релаксация сред природата. На територията на общината се намират резерват «Купена», пещера «Снежанка». Землищата на село Радилово и село Капитан Димитриево попадат в Защитена зона „Бесапарски ридове”, която е включена в европейската екологична мрежа „Натура 2000” с богато разнообразие на флора и фауна. За пълноценното използване на този природен ресурс е необходимо изграждане на еко пътеки и подобряване на инфраструктурата за улесняване достъпа на по-голям брой туристи.

На територията на община Пещера има останки от над 100 значими археологически и архитектурни обекти. През 2011 г. късно античната и средновековна крепост „Перистера“ получи статут на културна ценност с „национално значение“ и три години по-късно след проект за социализация бе отворена за посещения и е сред най-притегателните туристически атракции в общината. Този успешен пример може да се приложи и за други обекти и да се разнообрази и надгради общинския туристически продукт.

Община Ивайловград

„Вила Армира“ не е единствена

Община Ивайловград създаде с европейско финансиране социално предприятие „Домашен социален патронаж“. Целта бе привличане на общественото внимание и повишаване информираността на гражданите и заинтересованите страни върху проблемите на социалната изолация и възможностите за устойчива интеграция чрез прилагане принципите на социалната икономика. Проектът ни включи: създаване на предприятието – разработване на правилник и методология за предоставяне на социалните услуги; ремонт и доставка на ново оборудване и автомобил за доставяне на храна до най-отдалечените места в Общината; подбор на персонал и назначаване на 32 лица от уязвимите групи в общината на работа в социалното предприятие; предоставяне на обучения по ключови компетентности за персонала; изготвяне на бизнес план за дейността на предприятието и предлагане на новите услуги – социални, домашен социален патронаж и кетъринг на повече от 200 потребители от Общината.

В общината има великолепни предпоставки за развитие на алтернативни форми на краткотраен летен и целогодишен туризъм – културен, познавателен, селски, ловен, риболовен, воден, екологичен, поклоннически, винен и спортен. Община Ивайловград е забележителна с културно-историческото си наследство – 50 паметника на културата, от която 26 църкви. Край град Ивайловград се намира уникалната антична римска „Вила Армира” – крайградска вила от периода на римското владичество по нашите земи. Античната „Вила Армира” представлява внушителен комплекс от жилищни и стопански постройки, разположени на площ от 2200 кв. м. Около този комплекс се гради и настоящия туристически продукт на общината (основно за уикенд туризъм), като през последните години бяха изградени редица хотели и къщи за настаняване на гости.

За да надгради този продукт общината планира да социализира средните местни забележителности:

– Средновековната крепост „Лютица”, която е на 6 км от ивайловградския квартал „Лъджа” Археологическите проучвания започват през лятото на 2002 г. Според специалистите крепостта е голям и богат средновековен град, разположен на площ от 26 дка. Дължината на изключително добре заразените крепостни стени е около 600 метра, 14 са крепостните кули. Археолозите откриха църква, която е съществувала от 13 до 16 век, обширен некропол, монети, мраморни детайли от антична базилика. Проучванията все още продължават, но достъпа до нея е възможен само със специален автомобил.

– Подобна е ситуацията и с късноантична и средновековна крепост Балък дере, край ивайловградското село Хухла.

Община Провадия

„Солта на туризма“

Общината води целенасочена политика за поддръжка на сградният фонд, в които се помещават културните институции. С помощта на безвъзмездно финансиране по проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ през 2018г. е завършен значим проект за подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура. В проекта са включени сградата на Народно читалище „Алеко Константинов – 1884“ (паметник на културата) и Сапарева къща, в която развиват дейността си клубове за духова музика, музикална школа, балет и др. В резултат са намалени енергийни разходи, обновен е облика на сградите, създадена е комфортна обстановка за участници и зрители, създадени са условия за привличане и развиване на таланти.  Поддържа се и архитектурният комплекс „Вароша“, разположен близо до читалището в града. Комплексът е общинска собственост, създаден във възрожденски стил и в него сега се провеждат културни прояви, презентации,  сватбени ритуали, има и хотелска част, туристически център и др.

В контекста на подкрепата за културните дейности трябва да се отразят и целенасочените действия за популяризиране и социализиране на археологическия обект, културна ценност от национално значение – „Провадия –Солницата“ – най-старият солодобивен и градски център в Европа. Обектът все още е предмет на научни изследвания и археологически разкопки, но има силен интерес от туристи. За да отговори на лавинообразно нарастващия интерес, Община Провадия обособи самостоятелен достъп до обекта, който е разположен в границите на частен имот-производствено предприятие, изгради в близост паркинг, облагороди района и работи по подготовката на проект за изграждане на посетителски информационен център върху собствен терен, разположен в съседство на обекта.

Друг обект на културно-историческото наследство, който се радва на интерес и посещаемост от жители и гости на града е Крепост Овеч – обект от национално значение. Обектът е разположен на източното плато над града. По него са осъществявани дейности за развитие на културен туризъм още по Програма ФАР, „Красива България“, както и със собствени средства.

Общината планира да развие своите културни дадености, които трябва да се популяризират и представят по съвременен и атрактивен начин, в т.ч.:

– изграждане на посетителски информационен център до обекта „Провадия- Солницата“, разположен върху общински терен извън града, в близост до републикански път III-904 Старо Оряхово – Гроздьово – Провадия;

– върху свободен общински терен в централната част на града, отреден с решение на Общински съвет, да се създаде на Музей на солта, в който да се съчетават съвременните технологии и традиционни научни похвати за опазване, съхраняване и представяне на артефактите и културните достижения на предците;

–  архитектурен комплекс „Вароша“, съчетаващ сгради във възрожденски стил и модерна площ (в която традиционно се провеждат културни прояви, изложби, презентации, тържества) се нуждае от допълнително обновяване, за да се запази архитектурата и естетиката си, и да се оптимизира поддръжката и енергоефективността.

Община Казанлък

Долината на тракийските царе

Община Казанлък се намира в т. нар. „Долина на тракийските царе“, която е характерна с изключително високата концентрация и разнообразие на паметници на тракийската култура. На територията й се предполага, че съществуват над 1500 надгробни могили, от които до момента са проучени около 300. Необходими са съвкупност от мерки за опазване на вече проучените обекти и достъпа до тях. В тази връзка идентифицирани са следните проблеми: недобре развит туристически продукт като цяло; лоша транспортна достъпност към местата за туризъм; лошо състояние и ограничен достъп до обекти на природното и културно наследство. В тзи връзка общината изпълни поредица от проекти, насочени към разкриване на туристическия потенциал на местните дадености, в т.ч.:

– „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“, Финансов Механизъм на Европейското Икономическо Пространство, Програма БГ08 на стойност 2 776 524.49 лв. и период на изпълнение от 22.04.2015 г. до 30.04.2017 г.

 – „Консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г., на стойност 1 115 987,29 лв. (20.07.2011 г. – 20.07.2013 г.)

– „Консервация и реставрация на тракийска гробница Крън ІІ“-Реализиране на първи етап от реставрация на гробница Крън ІІ от Посланически фонд за опазване на културното наследство, Посолство на САЩ, София за периода 1.10.2008 -1.10.2009 на стойност 37 799$. (съфинансиране от бюджета на музея).

В процес на оценка е проект „Светът на траките“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с общ бюджет 8 657 364,83 лв., в т.ч.: БФП – 6 735 429,83 лв., Финансов посредник – 1 921 935,00 лв.

Община Казанлък е съхранила и постепенно развива уникалните си ресурси за културен туризъм. След успешното реализиране на първите етапи за социализация на тракийските гробници и консервация на археологическите находки, продължават усилията за цялостното изграждане на атрактивен комплекс на тракийското наследство. Основната цел е да се развие потенциала в района на Шипка, Шейново и Крън – експониране на всички разкрити и проучени тракийски гробници и превръщането им в мащабен туристически продукт „Долината на тракийските царе“; с изградена достъпна инфраструктура.

Потенциал за създаване на съвсем нов туристически продукт е развитието на Мегалитен комплекс край с. Бузовград – разработване на проект, социализация и превръщането му в туристически и център на тракийските обредни комплекси в Долината.

Също така, малките населени места в Общината имат потенциал за развитие на природните дадености в района като предпоставка за това са благоприятно съчетание от минерални води, умерен климат, разнообразен релеф и водни площи, обуславящи трайно развитие на туризъм и рекреация. Налице са благоприятни почвено-климатични условия за екологично земеделие с широк профил (маслодайна роза и други етеричномаслени култури, зърнени култури, трайни насаждения, ягодоплодни култури). В района на с. Овощник има находище на топла минерална вода. Съществуват резерви за нови сондажи и разкриване на инвестиционни полета за модерeн балнео-комплекс, както и изграждане на сондажни кладенци за експлоатация на минерални води. Перспективно е и изграждането на инфраструктура за екотуризъм – пешеходни и вело-пътеки (Шипка, Енина, Крън, Овощник, яз. Копринка, Бузовград), както и в района на язовир „Копринка“, с. Овощник и по поречието на река Тунджа и тракийски град „Севтополис”.

Община Пирдоп

С фокус върху Еленската базилика

Добрата практика, която желаем да откроим е свързана с успешното изпълнение на проект „Промотиране на туристически атракции чрез интерактивното експониране на културно-историческото наследство на трансграничния регион“ финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г. Проекта е изпълнен в партньорство между община Пирдоп (Водещ партньор) от българска страна и градска община Палилула, град Ниш, Република Сърбия. Идейната концепция на проекта е свързана с прилагането на нов и иновативен модел за популяризиране на природното и културно-историческото наследство на двете общини, чрез дигитално експониране на природните и културно-исторически обекти разположени на тяхната територия като фактор за развитие на туризма.

 

Община Пирдоп е съставена от две населени места: един град – общинският център Пирдоп с население от 7 485 души и едно село – Душанци, което е с население от 808 души. Основният културно-исторически обект на територията й е Еленската базилика. Тя е паметник от национално значение и също така е включена в списъка на ЮНЕСКО за защитени паметници на културата. Наред с Еленската базилика на територията на общината фигурират десетки културно-исторически и природни обекти сред които Музей “Луканова къща”, Къща-музей “Никола Пушкаров”, Училище – паметник “Тодор Генчов Влайков”, Църква “Свето Успение Богородично”, Язовир “Душанци”, Хижа “Паскал”. Основна културна проява, която се провежда в община Пирдоп са „Влайковите дни“.

 

Основният проблем е липсата на адекватна и качествена инфраструктура за подсигуряване на туристическия потенциал – транспортна, обслужваща, информационна и популяризираща, която да привлече по-голям брой посетители. Във връзка с горното и с цел преодоляване на част от съществуващите ограничения, община Пирдоп осъществи поредица от дейности за:

– Интерактивно експониране на културно-историческото наследство, посредством разполагане на обществени места на видеостени;

– Повишаване нивото на информираност на обществеността за наличните туристически атракции в региона, посредством изработката и разпространението на филм и информационен каталог, описващи и  промотиращи туристическите обекти на двете общини;

– Провеждане на съвместни събития за насърчаване на местното културно наследство, посредством провеждане на съвместни информационни събития и фестивали.

Плановете за надграждане са свързани с преодоляване на останалите ограничения свързани с подобряване на достъпа до местното природно и културно-историческо наследство, а именно подобряване на транспортната и екологична туристически инфраструктура с ударение върху паметник от национално значение „Еленска базилика“. Обектът е с голям туристически, а от там и икономически потенциал за развитието на община Пирдоп, като същия има необходимост от извършване на дейности по консервация, реставрация и социализация, в т.ч.: изготвяне на проектна документация съгласно ЗУТ – работен/технически проект; укрепване и реставрация на обекта; изграждане на музей на открито; изграждане на път за автомобили и пешеходни алеи за достъп до обекта; изграждане на информационен център; благоустрояване на прилежащи територии и изграждане на паркинг.

 

Община Руен

Да преоткрием културното наследство

Общината може да се гордее с успешните си проекти по обновяване на местната инфраструктура и базисни услуги по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., по ОП „Развитие на човешките ресурси”, „Трансгранично сътрудничество България- Турция”, Общинската администрация активно работи в услуга на жителите, местния бизнес и инвеститорите проявили интерес за развитие на бизнес на територията на общината. В качеството си на работодател по национални програми и проекти общината допринася за насърчаване на заетостта, както и инвестира в човешки ресурси, чрез подобряване на образователното и квалификационно равнище на безработни лица. Така е подобрен е културният и екологичният облик на общинския център през който се минава за Черноморския курорт Слънчев бряг. А в партньорство с община Къркларели, Турция, успешно бе изпълнен проект: „Създаване на екологична-културна визия отвъд границите. Представяне на две различни практики за екологичния потенциал на трансграничния регион”.

Община Руен има потенциал за развитие на еко-туризма. На екопътека „с. Топчийско“ се намират  защитените природни забележителности /скалните образования „Професора”, „Костенурката”, „Свинската глава”, и други. Другата екопътека свързва хижа „Луда Камчия” като върви по поречието на реката, където има природна зона от местно значение „Айваджък дере” до село Люляково. В село Люляково има манастир „Св. Св. Йоаким и Анна” и етнографската сбирка отразяваща облеклото, бита и обичаите на потомците на преселените българи от Мала Азия. Подобна етнографска сбирка има и в село Добра поляна, където може да се види бита, местните обичаи и облекло на турците през годините.

В община Руен съществува кукерска група, която през месец март по Сирни заговезни като предшественик на пролетта се играят маскарадни кукерски игри.  Кукерските костюми са изработени по проект.  Това наследство трябва да се комбинира в разпознаваем продукт и подобаващо да се популяризира.

Община Ракитово

Умела социализация на културното наследство

Нашата добра практика-проект е: „Създаване и популяризиране на културно– историческия продукт в община Ракитово, чрез адаптация на Палеонтологично находище – с. Дорково, като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина”, финансиран от МРРБ. Проектът е допринесъл за разширяване географията на туризма в региона. Създадени са условия за разкрити работни места пряко в обслужването на двете туристически атракции и в дейности, свързани с туризма – ресторантьорство, хотелиерство, търговия на дребно и др.

Проектът е подобрил състоянието на природната забележителност “Палеонтологично находище- с. Дорково” чрез мерки по консервация и развитието му като туристическа атракция. Повишава атрактивността на средновековна крепост “Цепина” чрез социализация на културно – исторически паметник. Подобрява се туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на двете атракции и достъпа до тях, в т.ч. и за хора със затруднена мобилност. Изградена е допълнителна дребно мащабна инфраструктура към атракциите за облагородяване на района около тях. Обучен е необходимия персонал в категории “анимация” и “екскурзоводство”, който обслужва атракциите. Подобрени са маркетинга и рекламата на двете туристически атракции. Като резултат от проекта е повишена удовлетвореността на посетителите на атракциите  и района като цяло. 

Проектът е допринесъл за разнообразяване на традиционния спа и ваканционен продукт, характерен за целия регион, както и за опазване на природното и културно наследство на община Ракитово.  Устойчивостта на резултатите е обезпечен финансово, посредством включването му като разход в общинския бюджет на Ракитово, регулярната поддръжка на реновираните обекти, с оглед максимално дълго запазване на доброто им състояние.

Постигнатите резултати от настоящия проект имат възможност да бъдат мултиплицирани и в други региони от страната, където съществува потенциал за развитие на специализиран вид туризъм, основан местното природно и културно-историческо богатство; на сходни проблеми и потребности. Туристическите ресурси включват природните забележителности, съхранената природна среда, обектите на културното наследство, минералните извори, териториите, подходящи за развитие на зимни спортове и др. Всички тези природни и антропогенни дадености са ресурс за развитие на разнообразни форми на туризъм – познавателен, културно-исторически, селски, еко, планински, пещерен, ловен, спа, зимен ски туризъм и др. Може да се отбележат:

 Пещера “Лепеница” – Запазени са уникалните природни образувания необикновено красиви пещерни форми като сталактити, сталагмити, сталактони, драперии, пещерни езерца, бисери и рози; Биосферен резерват “Мантарица” – резерватът е запазен като обиталище на глухарите и обхваща девствени иглолистни гори. Обявен за биосферен резерват през 1977 година, включен в листата на ЮНЕСКО; “Острата скала” – намира се на североизток от село Дорково – природна забележителност; Ранно християнски църкви от края на V-VІ век сл. Хр. в Ракитово, Костандово, Дорково. Останки от крепост-град Градот – намира се в местност Градот край гр. Ракитово; Часовниковата кула. Намира се в гр. Ракитово. Същата е строена през 1872 година, обявена за паметник на културата.

 

Община Правец

Спорт за всеки

Разполагаща със съвременна инфраструктурна база и хармонично организирана среда за обитаване общината се стреми към  утвърждаване визията „Община Правец – привлекателен за живот и работа екологично чист район, ефективно използваща своя потенциал създаване на нови работни места, бизнес и туризъм, със съхранено природно и културно наследство.” Стратегически приоритет е създаването на предпоставки за привлекателност на общината като предпочитано място за живеене с фокус върху младите хора и семейства. Използвайки вече създадената и добре поддържана инфраструктура пред местното управление възникна необходимост от цялостна концепция – съдържаща проекти обединени под мотото „Спорт за всеки”. Породена бе от липсата на адекватна организация и база, и на възможности за спорт и активен отдих. Така в периода 2013-2019 г. се пристъпи към последователно изграждане на спортни детски площадки за различни възрастови групи, с различни сюжети , съсредоточени в близки локации в район с преобладаващо население в активна възраст; изграждане на  комбинирани пешеходни и велоалеи с възможност за формиране на различни по дължина и сложност маршрути; изграждане на фитнеси на открито; изграждане на малка лекоатлетическа писта със сектор за дълъг скок; изграждане на  игрища за минифутбол , волейбол и баскетбол; възстановяване на плувен басейн в ОУ ”Васил Левски; и др.

Изградените съоръжения, освен че създават  възможност за здравословно прекарване на времето, са и място за социално общуване, пораждащо редица инициативи, свързани както със спортни мероприятия, така и с възпитателни мероприятия ориентирани към опазването на градската среда и природата.   

 

Туристическите ресурси, с които разполага община Правец имат голям потенциал. Околната среда е съхранена и  чиста, със запазено разнообразие на флората и фауната, с редки и защитени животински и растителни видове. На територията на общината има и повече от 200 недвижими паметници на културата: тракийски надгробни могили (над 120), крепости; архитектурни паметници от времето на Възраждането (в Правец, Калугерово, Видраре, Правешка Лъкавица и др.) в т.ч. 5 църкви и 3 манастира; исторически музей в гр. Правец и на музейни сбирки в с. Видраре.

Въпреки гореописаното туристическата функция на община Правец в настоящия момент не е добре експонирана и не отговаря напълно на туристическите ресурси и потенциал, с които разполага територията.

Община Кюстендил

Засилено трансгранично сътрудничество в полза на малките населени места

В кратък период от време Община Кюстендил реализира няколко проекта, насочени към малките населени места от територията й, а именно:

Проект: „Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще“, финансиран чрез  Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България –Македония 2014-2020 г. Чрез изпълнение на дейностите по проекта се осигури транспортен и пешеходен достъп до природната забележителност „Полско-Скакавишки водопад“ (община Кюстендил) – рехабилитация на общински път, изграждане на еко пътеки и диференциране на зони за отдих и наблюдение;

Проект „Зелени трансгранични населени места – за по-добро обучение“, финансиран по Програма INTERREG-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 г. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са реновиран и оборудван еко-образователен център в община Кюстендил, находящ се в село Слокощица;

Проект „Опазване на духовните светилища – устойчив туристически потенциал в Струмица и Кюстендил“, финансиран по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония. Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване на туристическата инфраструктура в община Кюстендил (района на средновековна църква “Успение Богородично“ с. Раждавица) посредством подобрен достъп до църквата,  рехабилитиран общински път за достъп до нея и подобряване на достъпа /еко – пътека/ между църквата и природна забележителност Полско – Скакавишки водопад;

Проект  „Превръщане на линиите на разделение в точки за сближаване“, финансиран по Оперативна Програма „Трансгранично сътрудничество република България – Република Македония”. Чрез изпълнение на дейностите по проекта се  реставрира скривалището към вилата на ген. Жеков в лесопарк „Хисарлъка” и се благоустрои прилежащата територия; асфалтира се черен път и се рехабилитира съществуващ, водещ до храм паметник „Св. Троица” с костница на загиналите в село Гюешево.

Кюстендилският край притежава изключително богато културно-историческо наследство от античността, Средновековието и Възраждането. На територията на Кюстендилска община се намират 569 паметника на културата.

Със своите паметници на културата, стотиците природни забележителности, минерални извори, както и значителните площи със статут защитена територия, Кюстендилски регион притежава една привлекателна мрежа от природни и културни ресурси. Нещо повече, това разнообразие на ресурси е съсредоточено на сравнително малка територия, позволяваща достъп до много разнообразни обекти за кратко време. Съчетанието между високия процент защитени територии, големия брой и разнообразие на културни обекти, богатството на традиции и стопански дейности – всичко това придава на региона сериозно конкурентно предимство в областта на туризма.

Богатото движимо и недвижимо, материално и нематериално културно наследство на територията на община Кюстендил, наситеният с културни празници календар, заедно с изключителните природни ценности, уникален пейзаж, минерални води и благоприятен климат са предпоставка за привличане на интерес и инвестиции, за активизиране на социално-икономическото развитие и за подобряване качеството на живот.