Wednesday, 24 July, 2024

1. Социалният капитал – предпоставка за бъдещо развитие


Община Троян

Местна инициатива с традиции

На територията на община Троян функционират 22 бр. населени места. Всяко населено място се характеризира със своите дадености, потребности и потенциал. Всяко едно от тях формира общото икономическо развитие на общината. Ето защо за местната власт беше важно да намери подходяща форма за стимулиране на инициативата на жителите на населените места за тяхното развитие и просперитет.  Така беше създадена Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“, чиято основна цел е утвърждаване на партньорството между структурите на гражданското общество и местната власт чрез реализиране на съвместни проекти, насочени към обществено значими дейности.

Общинската програма поставя началото си в община Троян през 2000 г. Програмата се обявява всяка година и е с бюджет обикновено от 50 хил. лв. общинския средства. Тя дава възможност на жителите от всяко населено място да подготвят проект от всяка една сфера на обществения живот.

Програмата финансира 70% от стойността на проектното предложение, а останалите 30% са от кандидата под формата на финансово или нефинансово участие. Оценяването на подадените проектни предложения се извършва от самите жители на общината на специално обявен за случая форум. За последните 19 г. са реализирани стотици местни проекти, основно за подобряване на жизнената среда в селата, популяризиране на културно-историческото наследство и подобряване на туристическия продукт и услуги.

Община Троян притежава много богат природен, културен и стопански потенциал. Сектор „Индустрия“ е с почти вековна традиция, базирана първоначално на силно развитото занаятчийско производство. Богато и добре съхранено е културно-историческо наследство: исторически и архитектурно-етнографски обекти; религиозни паметници; манастири с национална и международна значимост; съхранени битови традиции и занаяти; интересни музеи; богат културен календар. Уникален е и Централният Балкан.

Разбира се не всички посочени местни дадености са достатъчно оползотворени, което основно се дължи на огромния финансов ресурс, който е необходим за тяхното реализиране и поддържане. Общината отдава приоритет на:

– Туристически маршрут „Виа Траяна Балканика“ – преминаващ през общините Сопот, Карлово и Хисаря. Най-дългият маршрут у нас, съчетание на няколко вида дейности и индустрии – хранително-вкусова, винена, земеделие, хотелиерство и ресторантьорство, на балнео и СПА туризъм.

– Археологическият комплекс „Состра“, включващ римски кастел, път и крайпътна станция, с категория „национално значение“. Налице са необходимите предпоставки за реставрация, изграждане на приходо-генерираща инфраструктура – посетителски център, търговска зона със заведения за обществено хранене и настаняване;

– Център за рекреация и отдих“ в село Шипково, община Троян. Използването на минералната вода и балнеолечението в с. Шипково е със сто годишна история, но не е развито на подобаващо ниво;

Община Болярово

Целенасочена политика на социални придобивки

Освобождаване на родителите от заплащане на такси за посещение на детска градина и финансово подпомагане на учащите

От  2011 г. общината премахва таксите за посещение на детска градина. В резултат се постига пълен обхват на децата в учебните заведения. Практиката се надгражда, като на децата и учениците се отпускат финансови средства за подготовката на учебната година.

Осигуряване на стимули на общопрактикуващи лекари и на стоматолози на територията на община Болярово

Община Болярово е гранична община, обхващаща 20 отдалечени населени места с общ брой на населението 4170 души. С решение на общинския съвет са приети редица стимули, за да се подкрепи медицинското обслужване на населението: осигуряват се безплатни общински жилища за докторите и семействата им, осигурява се безплатно отопление, ежемесечно финансово подпомагане на всяка лекарска практика, осигуряват се безплатно общински помещения, които се ползват от лекарите за кабинети в отделните села.  Общината закупува стоматологичен стол и оборудва кабинета по дентална медицина, ползван на зъболекаря безплатно.

Запазването на социалния капитал на общината дава увереност, че заедно с местните хора могат да социализират  и разработят потенциала за туризъм на яз. „Малко Шарково“, минералните извори на село Стефан Караджово и културното наследство на село Воден.

 

Община Луковит, село Дерманци

Лидерска школа за ученици и родители на Общообразователно училище „Неофит Рилски

Лидерската школа е творение на местната общност, която успява да ангажира родителите в училищно-възпитателния и социалния процес, и да промени нагласите към собственото развитие и самооценките на децата и родителите, ангажираността им и мотивацията в учебния процес. Преодолян е възгледът, че училището е място, в което просто присъстват децата, когато те не са вкъщи. Така училището става център  на общността, възпитава отговорност и взаимодействие, благотворителност и предприемачество.

Общината и училищното ръководство в Дерманци планират надграждането на своя общностен център чрез ангажиране на местния бизнес и предприемачи, за да стимулират бъдещото израстване и ориентиране на младите хора, а и на техните родители.

Община Полски Тръмбеш

Социално предприемачество от първостепенно значение

Община Полски Тръмбеш реализира поредица социални проекти с желанието да успее да помогне на всички нуждаещи и да се избегне социалното изключване.За хората които не могат да се справят сами, общината предоставя всеки ден  услугата доставка на храна. Храна за обяд и вечеря се доставя във всички населени места, до домът на всеки един желаещ жител. Услугата е регулярна, независимо от лошите климатични условия и особено през зимния сезон. Всеки ден се доставя храна на 350 жители на общината.

Поради затруднения във финансирането, общината поддържа персонал само за приготвяне и доставка на храната. Няма финансова възможност за назначаване на повече персонал от който има необходимост за да може като услуга да се предоставя и почистване на жилището, дребни комунално-битови услуги, медицинско и психологическо консултиране. За тези услуги общината  ползва различни национални и европейски програми и проекти, но това е за кратко- за времето на продължителността на проектите, което води до страх и несигурност в хората,.

Друг проблем е амортизираната материална база и транспортни средства. Сградата на Домашен социален патронаж е построена през 1979 година и независимо многобройните ремонти до сега, тя се нуждае от основно обновяване и ремонт. Автомобилите, които всеки ден пътуват във всички населени места от общината са амортизирани и за тяхната поддръжка общината изразходва много средства.

Община Полски Тръмбеш има потенциала да доразвие дейността на Домашен социален патронаж Полски Тръмбеш. С разширяването на дейността на Домашен социален патронаж, Община Полски Тръмбеш поставя в приоритет социалните услуги в общността, като по този начин ще създаде условия за ефективно упражняване на правото на хората с увреждания и самотно живеещите на независим живот и социално включване, в т. ч. минимизиране на потребността от институционален тип грижа.

Предвид регистрираните устойчиви тенденции за намаляване и застаряване на населението на община Полски Тръмбеш, то стратегически приоритет за следващите години е осигуряване на адекватни услуги за възрастните и самотно живеещи хора.

Община Лясковец

С традиции в градинарството и с модерни политики за бизнеса

Малките общини в България се характеризират с по-ниско ниво на гражданска активност, както и ограничени ресурси за подобряване на средата и качеството на живот. Друг съществуващ проблем в малките общини е липсата на възможности за финансиране на местни граждански организации, които традиционно не са конкурентни за кандидатстване по оперативните програми или пред международни донори. В контекста на това община Лясковец разработи и стартира Фонд за подкрепа на местни инициативи съвместно с платформа „Агора“ , където читалища, неправителствени организации и междублокови пространства могат да получат до 3000 лева за реализация на малки проекти на територията на община Лясковец.

Фондът цели осигуряване на устойчив местен финансов ресурс за подкрепа на гражданската активност, базиран на общинския бюджет, с което се гарантира устойчивост на процеса във времето и същевременно се поставя акцент на местните приоритети и местното развитие. Проекти могат да подават неправителствени организации, определени за извършване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), читалища по реда на Закона за народните читалища (ЗНЧ), етажна собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), осъществяващи дейността си на територията на Община Лясковец, които допринасят за развитие на местната общност.

До настоящия момент са проведени две сесии за набиране на проекти през 2018 и 2019 година, като проектите са по приоритет „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот”. По тях беше трансформирано е пространството в Музея на гурбетчийското градинарство като ново културно пространство в града, обновени частично са читалищата, подобрена е комуникацията между поколенията чрез организиране на културни и фолклорни събития в детските градини и пенсионерски клубове.

Обогатяване на културния календар. На територията на гр. Лясковец има регистрирани 120 сгради – паметници на културата предимно възрожденски, свързани с местната история и култура. В град Лясковец се намира единственият по рода си Музей на гурбетчийското градинарството, разположен в най-атрактивната част на града – „Ланджов двор”, който е паметник на културата от Възрожденската епоха. Върху непристъпните скали на Арбанашкото плато, над гр. Лясковец доминира манастирският ансамбъл „Св. Св. Апостоли Петър и Павел”. В последните 5 години, община Лясковец обогати културния си календар с шест нови събития – национални и международни фестивали и събори.

Привличане на инвеститори

Община Лясковец реализира редица политики и инициативи в подкрепа на малкия и среден бизнес. Само за последните четири години на територията на община Лясковец над 60 нови фиpми са създали производствени  бази и логистични центрове. Общината вече може да се похвали с три икономически зони, като инвеститорският интерес продължава да е в непрекъсната динамика. Инициатива на Община Лясковец за подобряване на информационните услуги за гражданите и бизнеса е стартирането на „Информационно Гише на предприемача”, което предоставя информация за стартиране на бизнес, възможности за финансиране и всички процедури свързани с упражняването на стопанска дейност. Поддържа се Местната инициативна група „Лясковец – Стражица”, която осигурява финансиране за подкрепа на бизнеса, земеделието и туризма. Оказва се съдействие на малкия и среден бизнес да участва в международни търговски изложения и панаири, организирани от побратимените общини на Община Лясковец. Тези политики могат да бъдат доразвити и надградени.

  

Община Смядово

Мобилен екип за социално-здравни услуги

За осигуряване на качествена грижа в семейна среда на нуждаещите се от постоянно обгрижване хора с увреждания и самотноживеещи и създаване на условия за социалното им включване и преодоляване на социалната изолация, както и осигуряване на условия за активен професионален живот за семейства, в които има деца с увреждания, община Смядово реши да подаде ръка и създаде „Мобилен екип за подкрепа, чрез предоставяне на комплекс от социално-здравни услуги“. Практиката обхваща всички населени места на територията на общината

Първоначално мобилната група се създаде и беше част от дейностите по проект «Качествена грижа за достоен живот в Община Смядово» на Община Смядово по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020.

Същността на социалната услуга включва пакет от социални дейности в подкрепа на хора в риск от социално изключване, асистентска почасова подкрепа в дома за дейности, в които потребителят среща трудности, професионална подкрепа от социален работник, психолог, медицинска сестра, в зависимост от потребностите в домашна среда, дистанционна подкрепа в ситуация на риск-чрез подаване на сигнал от страна на потребителя чрез персонално оборудване/дистанционна грижа/. Потребители на тази услуга са лицата от целевата група подали заявления за ползване на социалната услуга, както и други хора с увреждания и възрастни хора, в риск, които живеят в домашна среда.

В някои случаи се налага хората с увреждания да ползват здравни услуги на медицински специалисти от областния град, тъй като на територията на общината няма такива. Поради това бе закупено специализирано транспортно средство. Чрез него се доставят и лекарствени средства, които липсват в местните аптеки. При посещения на социални мероприятия също възниква необходимост от придвижване на хората с увреждания – транспортното средство е снабдено със специализирана платформа за инвалидна количка. По график транспортното средство се използва от психолога, медицинската сестра и социалния работник за предоставяне на услуги в домовете на лицата, които са в невъзможност да се движат поради заболявания. Специализираното транспортно средство осигурява достъп на хората до социални и културни мероприятия на община Смядово, които са важни за поддържането на контакти и включването им в живота на общината. След изтичането на срока на проекта дейностите на мобилната група бяха с намален капацитет за няколко месеца, след което се осигури финансиране от общинския бюджет.

Развиване в социалното предприемачество.

Общата цел е да се развие социалното предприемачество в община Смядово като фактор за подобряване качеството на живот на уязвимите групи и устойчивата им социална интеграция чрез икономическа и обществена активност. Разполагаме с необходимия човешки ресурс и материална база, но липсват средства за стартиране на иновативни модели за развитие на социалното предприемачество. Най-честият проблем, с който се сблъскваме е достъпът до финансиране.  Социалните предприятия на територията на община Смядово включват хора, които искат и могат да извършват стопанска дейност или друга дейност в полза на обществото, а не само за лична изгода. Дейностите, които бихме искали да реализираме заедно със социалните ни центрове са:   1. “Създаване на пункт за обработка на стари дрехи и текстил с цел отделяне и повторна употреба на текстилни отпадъци“. Старите дрехи и текстил ще се събират чрез поставяне на специални контейнери в гр. Смядово и в пункта за обработка. Цялостната обработка ще се извършва от потребители на социалните домове на територията на гр. Смядово. 2. Създаване на общинско социално предприятие за обществено хранене – Смядово насочено към осигуряване на топла храна за население на община Смядово. Със създаването на социалното предприятие ще се осигури заетост на хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица (неактивни и безработни лица) и ще се подкрепи процеса на тяхната социализация и възстановяване на трудовите навици.

Община Тополовград

Социални иновации

Въвеждането на социални иновации се налага от факта, че общинската администрация и социалните партньори нямат достатъчен капацитет за идентифицирането и прилагането на нови модели и практики в социалната дейност, както и поради това, че предоставяните социални услуги за етнически и уязвими общности са с много ниска ефективност по отношение на потенциала за социално включване. Досегашните модели на работа за социално включване са остарели и не предлагат гъвкавост, за да бъдат на необходимата ниво на ефективност, така че е необходимо общинската администрация, в координация със социалните партньори да възприеме нови идеи, подходи и практики в тази сфера, и да осигури тяхното устойчиво прилагане на базата на изградения капацитет и изградените партньорства.

Реализираха се 2 дейности за включване чрез заетост на роми и трайно безработни:

 1. Учреди се ДЗЗД „Земеделски кооператив Рома –Тополовград” и съдружниците се обединиха за постигане на следните общи стопански цели:

– Осъществяване на производство на земеделска продукция на територията на община Тополовград;

– Маркетинг и продажба на съвестно добитата продукция;

– Участие в традиционния есенен панаир в гр. Тополовград;

– Участие за изпълнение на договори с предмет реализиране на пазара на съвместно добитата от съдружниците земеделска продукция.

Община Тополовград ще подкрепя  функционирането и  развитието на създадения земеделски кооператив „Рома“ чрез включване в различни видове дейности.  

 1. Създадено бе предприятие „Подкрепа за социално включване” в община Тополовград по проект, финансиран по процедура „Развитие на социалното предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Новосъздаденото социално предприятие предоставя услуги в общността чрез разкриване на социална кухня и осигуряване на лична помощ по домовете на лица, които имат нужда от грижа и подпомагане.

Община Тополовград разполага с редица дадености, които могат да се използват за създаване на един значително разширен туристически продукт, който да привлича както български, така и чуждестранни туристи. Културно-историческите забележителности, които имат значителен туристически потенциал са свързани с древните обитатели на района – траките /долмени, светилища и др./ и източно православните религиозни паметници /манастири, църкви, скални църкви, параклиси/.

Сакар планина е един български мегалитен парк, а негов център е община Тополовград където са запазени най-голям брой от тези интересни и загадъчни човешки творения.

Като туристически атракции в близост до района могат да се използват останките на крепостите „Букелон” /при с.Маточина/ и „Кастра Рубра” /при с.Изворово/. В района са запазени раннохристиянски скални църкви от Х век. Източно православна светиня за цялата Сакар планина е манастира „Св. Троица” а също и над 30 православни храма в общината.

Интерес представляват и някои запазени местни обичаи, песни, хора и кухня и ароматните и опияняващи местни вина и ракии, и всичко това допълнено с непринуденото местно гостоприемство, представляват също добра база за развитие на туризма.

 

Община Омуртаг

Последователна политика към уязвимите групи

Общината води целенасочена социална политика към подобряване качеството на живот на лица от рисковите групи.

В края на 2017 г. Община Омуртаг приключи реализацията на проект „Помощ за независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., чрез който се  продължи и разшири дейността на създаденото по процедура „Помощ в дома“ звено за услуги в домашна среда към съществуващ «Домашен социален патронаж» (Общо 98 бр. потребители получиха социални и здравни услуги в домашна среда).. През 2016г., е изпълнен Проект „Оборудване на кухненски блок на „Домашен социален патронаж“ гр. Омуртаг“. Финансиран от Фонд “Социална закрила”. Реализирани са дейности по доставка и монтаж на ново кухненско оборудване. В кухнята на Домашен социален патронаж се приготвя храна също и за ползвателите на социалната услуга в общността „Обществена трапезария”.

От 01.11.2016 г. е в процес на изпълнение проект „Осигуряване на топъл обяд в Омуртаг“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. През 2018г. приключи реализацията на Проект “Активно включване на хора с увреждания и техните семейства за успешна реализация“. В проекта 58 потребители с увреждания получиха социална интегрирана услуга в т. ч. здравна от мед. лица и психологическа подкрепа, а – 20 лица, полагащи грижа за лице с увреждане от посочените потребители бяха включени в професионално обучение по професия „Социален асистент”, специалност: “Подпомагане на възрастни” и предоставяне на социална интегрирана услуга; – 18 лица, полагащи грижа за лице с увреждане от посочените потребители бяха включени в професионално обучение по професия „Работник в озеленяването “,специалност „Озеленяване и цветарство“ заетост; – 18 лица, полагащи грижа за лице с увреждане от посочените потребители бяха включени в професионално обучение по професия „Помощник в строителството “ специалност „Основни и довършителни работи “ заетост. Чрез реализираните по-горе проекти, се даде възможност на членовете на семействата на потребителите на услуги, които са в трудоспособна възраст да останат в заетост или да започнат работа.

Плановете за бъдещо развитие и надграждане включват осигуряване на финансиране за разширяване капацитета на услугите, с цел обхващане на по-голям брой потребители в повече населени места от общината.

Така предоставянето на здравно-социални услуги в дома за възрастни над 65 г. с невъзможност за самообслужване и хора с увреждания ще се осъществява на територията на цялата община и ще се даде възможност на близките на потребителите, които са в трудоспособна възраст да останат в заетост, да започнат работа или собствен бизнес.

Общинското ръководство търси възможности и за привличане на инвеститори и насърчаване на местния бизнес чрез активно управление на земеделския и горски фонд, чрез доизграждане на транспортната и техническата инфраструктура и разширяване на индустриалната зона на град Омуртаг.

 

Община Стрелча

В децата е бъдещето

Ваканционна програма за работа с деца „Детско лято“

Община Стрелча, съвместно с местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни разработи и изпълнява програма за ваканционна работа с деца  на възраст от 7 до 16 години.

„Детско лято“ има за цел да спомага за развитието на децата в отделните сектори за постигане на по-ефективна защита във всички сфери на обществения живот. Чрез ангажиране на свободното им време с приятни занимания да провокира у тях желание за развиване на творчески, спортни или други умения, да надгражда знания и формира социално ангажирани млади хора.

Заложените дейности са насочени към превенцията и противодействието на агресивни прояви, употреба на алкохол, цигари, наркотични вещества, пристрастяване към интернет и други опасни поведенчески прояви, така актуални  сред подрастващите и учениците. Дейностите, заложени за изпълнение в програмата имат фокус в различни сфери, като привличаме за партньори в отделни мероприятия Исторически музей – Стрелча, Народно читалище «Просвещение», полицейски участък. Видове мероприятия включват:

 • Организиране на игри « Търсене на съкровище»
 • Презентации за местното археологическо наследство
 • Походи сред природата за опознаване на разнообразието на местната флора и фауна
 • Засаждане на цветни лехи в парковете и училищните дворове
 • Апликации с природни материали на тема „Пъстър свят“
 • Изложби на домашни любимци
 • Игри, свързани с разделно събиране на отпадъци
 • «Полицаят – приятел на детето»
 • Спортни прояви – футболни турнири, шах турнири, « Бързи, смели и съобразителни», стрелба с лък.
 • Рисунка на асфалт

В резултат от изпълнение на програма «Детско лято» и  ангажирането на децата в свободното от учебни занимания време,  дава възможност за пълноценен организиран отдих, като в същото време предпазва от рискови ситуации на улицата и формиране на вредни навици, обогатява се детската личност със знания и умения от различни области на познанието в игрова форма. Стимулира се стремежът им за себе доказване и утвърждаване. Докосват се скритите интереси и дарования у децата.

Националният балнеолечебен курорт Стрелча е разпознаваем с уникалните си историко–географски характеристики, природни и исторически забележителности, лечебни минерални извори и розови насаждения.

Минерални извори

Стрелчанската минерална вода лекува заболявания на опорно – двигателния апарат, нервна система, сърдечно-съдовата система, дихателната система, бъбречно–урологични, обменно–ендокринни,  жлъчно–чернодробни  и гинекологични заболявания. Обособени са общински лечебно – възстановителен комплекс с минерална баня; медицински  възстановителен център – оборудван със съвременна техника за физиотерапия и ЛФК; закрит  плувен басейн з за спортно-профилактични цели.  Имаме и открит минерален плаж със спортни съоръжения.

Розопроизводство

Розопроизводството в Стрелча датира от първите години след Освобождението. В настоящия момент Стрелча е един от най- големите розопроизводителни центрове с над 4000 дка розови насаждения. Съчетанието на плодородна почва и благоприятен климат създават условия за  добиване на най-качественото розово масло в страната. На територията на града има две дестилерии за производство на розови продукти, едната от които е втората най-стара действаща розоварна в България, построена 1953г, където може да се проследи процеса на добиване на розово масло. Празникът на розата, който традиционно се провежда в последната събота на м. май, e един от най-забележителните празници, посветен на красотата и цветята, пролетта и благоуханието на маслодайната роза. Той се допълва от Средногорския етнографски фестивал се представя и популяризира  музиката, танците и обичаите на Средногорието.

Всички тези дадености, обаче, трябва да се обвържат в единен туристически продукт, чрез който дестинацията да се популяризира и привлече значим брой потребители, които отново и отново да се връщат и да предпочитат Стрелча през останалите конкурентни балнео-курорти.

Община Средец

Оползотворяване на горските територии и еко-туризъм

Община Средец изпълни проект финансиран от ФМ на ЕИП 2009-2014 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в община Средец“.

Община Средец включва 32 населени места с компактни групи ромско население, изложени на социални рискове като безработица, бедност и географска изолираност. По данни от националното преброяване през 2011 г. ромският етнос съставлява 15.5% от жителите и 75% от безработното население на община Средец. Паралелен проблем се явява високата раждаемост на деца в семейства с недостатъчни възможности за отглеждане на дете и родителски практики, възпрепятстващи социализирането на децата в по-късна възраст.  Детските заведения на територията на общината към момента се посещават от 684 деца до 6 годишна възраст, като през 2011 г. на територията на общината са родени 177 деца,  една трета от които в квартали с компактно ромско население, които са константно изложени на социални рискове. Децата в уязвимо социално положение на територията на общината надхвърлят 90%. Онова, което искаме да споделим като добра практика по проекта е назначаването на ромски медиатори, които провеждаха срещи от врата на врата с родители от ромското население. Целта на тези срещи е привличане на родители (роми и други) към процеса на социализация на самите тях, така и на децата им.

След приключване на проекта един от ромските медиатори продължи да работи в община Средец. И към настоящия момент работи с лица от уязвими групи, с цел приобщаването им към общността, развитие на трудови умения, включване в обучения и осигуряване на трудова заетост.

В бъдеще смятаме да надградим постигнатите резултати от дейността на ромските медиатори, като продължим участието им в следващи проекти, в т.ч. по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Община Средец има възможностите да се превърне в устойчива самоуправляваща се общност с икономика, базирана на местните ресурси и сравнителни предимства, със съвременна инфраструктура и качествена жизнена среда. Най-значимите опорни точки за развитие на Общинска   икономика, приоритетно базирана на местни  ресурси, са:

Общински гори

Общинските горски територии на Община Средец са концентрирани в югоизточната част на Общината и са с обща площ 21 800 ха.. Горските територии се управляват от Общинско предприятие „Общински гори” гр. Средец.    Освен добива на широколистна и иглолистна дървесина от горските територии се добиват редица странични продукти, като гъби, билки,  диворастящи плодове и др., както и осъществяване на дейности като ловен и селски туризъм. За да се насърчи местната икономика се планира разработването и реализирането на проект за оползотворяване на отпадна дървесина и биомаса за отопление. Той ще даде възможност за нови работни места и алтернативно отопление за местното население, което от своя страна ще допринесе за подобряване на социално икономическото развитие на общината.

Туризъм.

С напредъка и развитието на селския туризъм в България, в община Средец се създадоха благоприятни условия, които привличат все повече туристи, желаещи да избягат от шума на големия град и напрегнатото ежедневие. Стратегическото географско разположение на община Средец – близост до областния град Бургас и чистият въздух и красивата природа на Странджа планина, я прави желана дестинация от много хора. Осигуряването на информираност (примерни маршрути, туристически обекти, природни забележителности, културни и исторически обичаи) би било по-лесно ако се създаде Туристически информационен център (ТИЦ), в който да бъде събрана всичката тази полезна информация под формата на флаери, брошури, туристически карти, алманах и др. За нуждите на любителите на екотуризма е необходимо да бъдат създадени нови еко пътеки с места за отдих – заслон с пейки и маси. В община Средец има културно-исторически обекти, които са на трудно достъпни места. За увеличаване на посещаемостта им е нужно да се изработят и поставят информационни табели, които да привлекат вниманието на туристите и да ги насочат към обекта.

Община Долна Митрополия

Патронажни грижи за независим и достоен живот

Проектът-добра практика се финансира по схема № BG05M9OP001-2.040-0054-C01 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Насочен е към надграждане на създадения модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора, като ще се надградят резултатите по проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“, който е реализиран от Български червен кръст съвместно с МТСП и МЗ с финансиране от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и съфинансиране от институциите.

Целта на проекта е да се отговори на нуждите на целевите групи в най-голяма степен, като се има предвид, че освен услугите, които се предоставят от действащия екип, ще се предостави възможност за срещи с психолог. Екипът ще предоставя мобилни почасови услуги в домашна среда – за лична и здравна помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности на минимум 80 нуждаещи се лица за период от 12 месец. Проектът гарантира по-висока ефективност на предоставените услуги при използването на значително по-малък финансов ресурс чрез прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на различни социални услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки потребител. Предоставяните услуги в семейна среда ще са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот на потребителите. За целта е закупен подходящ автомобил, с който доставчиците на услугата да достигат до домовете на потребителите и при необходимост да ги превозят до здравни заведения, административни сгради и др. Провежда се обучение на лицата, които изпълняват интегрираната социална услуга, за да бъдат напълно подготвени и компетентни при предоставянето й.

Общината планира да развие туризма като допълнителна или алтернативна заетост (спрямо земеделския профил на територията).

Най-привлекателна или обещаваща в това отношение е природата в село Байкал, което се намира на брега на р. Дунав и се характеризира с изключително голямо био-разнообразие и има условия за риболов и отдих. Там се намира и пристанищна инфраструктура, която има нужда от инвестиции, за да представя нови възможности за развитието на туризма или речното плаване. В село Байкал съществува място, предвидено за строеж на нова вилна зона, има изграден къмпинг по линия на международната регата “Тит“ от Шварцвалд до Силистра по река Дунав.

Природни забележителности са и местността “Лагера“, “Ореша“ , “Парка“ в село Оряховица, а защитени обекти са вкаменели дървета в близост до река Искър и стебла в местността “Калето“ в село Ставерци.  В някои населени места на общината са открити останки от антични некрополи, антични селища, римски пътища. На територията на община Долна Митрополия няма изградени хотели и почивни домове. Също така няма заведения и информационно-рекламни центрове. Голяма част от средствата за подслон и местата за настаняване на територията на общината имат нужда от ремонт.

Основно местата за настаняване се намират в село Байкал, което го определя като основна туристическа дестинация и курортно селище в общината. Общият брой на легла за настаняване е около 85 от които 60 легла са в село Байкал. Прилежащите острови стопанисвани от Министерството на земеделието и горите са 3 на брой и са годни за ловен туризъм.

Община Силистра

Облагородяване на кметствата

Кметствата в Община Силистра вземат дейно участие в инициативата на МОСВ, кампанията „За чиста околна среда“. Тя се провежда всяка година в две направления: дейности свързани с изпълнение на проекти, насочени за кметствата и дейности свързани с изпълнение на проекти насочени към детски градини и училища. Към момента са изпълнени над 30 бр. проекти. Участие са взели кметства и образователни институции от всички села в Община Силистра.  Сред изпълнените са следните проекти: ,,Изграждане на детска площадка със зона за отдих“ с. Сребърна, ,,Изграждане на детска площадка със зона за отдих“ с. Айдемир, ,,Създаване на детска площадка с кът за отдих в с. Калипетрово“, ,,Изграждане на детска площадка и зона за отдих„ с. Брадвари, ,,Кът за отдих и почивка“ с. Сребърна, ,,Създаване на зелени градинки с места за отдих и игри“ с. Богорово и др. За бъдещото развитие и надграждане на изброените проекти, Община Силистра търси различни инструменти за изграждане на добра инфраструктура между селата –  както от местния бюджет, средства предоставени от държавния бюджет и чрез програми финансирани от ЕС. Така през последните години са ремонтирани основни улици в с. Сребърна, с. Калипетрово, с. Айдемир, с. Срацимир, с. Йорданово, с. Брадвари, с. М. Ценович 

Община Силистра е съчетание от богата природа, древна история и утвърдена национална значимост. Община Силистра е ключова транспортна точка, тъй през нейната територия преминават ключови железопътни, водни и шосейни транспортни коридори. Плодородните полски територии, разкриват възможностите за рекреация и интензивно селско стопанство. Богатството на Дунав и природният резерват „Сребърна” създават възможности за туризъм в крайбрежните райони на общината. Запазените селски традиции, читалища и църкви са неограничен ресурс за контакт между отделните обекти и изграждането на система от местни културни пътища.. Изявата на селата и тяхната специфика, провокирането на сътрудничество и партньорство между съседни села, могат да възстановят цялостния баланс и да стимулират по-пълноценно и по-съзидателно общинско развитие.

Община Поморие

Обновяване на образователната инфраструктура в селата

Община Поморие води целенасочена политика за обновяване на образователните заведения в малките населени места с оглед обхващане на децата от уязвимите групи и последващото им включване в образователната система. Добри практики в това отношение са:

 1. Изграждането на нова детска ясла в град Ахелой, филиал към ДГ “Теменуга” – проектът включва двуетажна сграда  – детска ясла за 2 групи по 15 деца на възраст от 10 месеца до 3 години. Филиалът на Детска градина „Теменуга”, гр. Ахелой ( населено място под 10 000 души) ще разполага с достатъчно пространство за игри и занимания на малките деца. Всяка група ще има своя спалня, съблекалня, кухня, санитарни и помощни помещения и кътове за игра. В двора също ще има обособен кът за игри на открито, различен от този за по-големите деца. Новата сграда ще разполага със самостоятелно котелно помещение, лекарски кабинет, рампа за деца с увреждания и паркинг.
 2. Обновяване на образователна инфраструктура- общ. Поморие”. Проектът е изпълнен по Оперативна Програма ”Регионално Развитие” (2007-2013). Извършени са строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на 3 ключови обекта на образователната инфраструктура, 2 от които са на територията на населени места под 10 000 човека – сградата на ДГ ”Сребърно Звънче” – с. Страцин и сградата на ДГ ”Теменуга” – гр. Ахелой

Община Поморие разполага с редица преимущества от природно-климатичен и географско териториален характер, които, обаче, не са използвани в достатъчна степен. Един от основните проблеми на туристическия отрасъл, който поради благоприятните природни дадености на община Поморие има структуроопределящо значение за местната икономика, е слабо развитата инфраструктура във вътрешността на общината, а именно в населените места под 10 000 души.

Незадоволително е и състоянието на обществените сгради от образователно и културно естество в селския район на общината ( читалища, училища, детски градини). За преодоляване на тези недостатъци е идентифицирана необходимост от подобряване на техническа и социална инфраструктура, която ще подобри и модернизира икономическото развитие и ще допринесе за преодоляване изолираността на населените места извън административния център на Община Поморие.

Качеството на образованието е една от основните предпоставки за успешната интеграция на лицата от малцинствените групи, преобладаващи в  малките населените места в община Поморие. Остра е нуждата от интегрирането на иновативни и интерактивни учебни методи, които да подобрят учебния процес чрез дигитализация.  Необходимо е и подобряването на  инфраструктурата чрез прилагането на мерки за енергийна ефективност.

 

 

Община Кричим

30-годишен опит в социалните услуги

Общината последователно и успешно развива комплекс от социални услуги. На нейната територия функционира:

– Център за обществена подкрепа, чиято целева група са децата в риск от изоставяне, децата със специални нужди, децата в риск от отпадане или отпаднали от образователната система и деца в риск или жертва на насилие;

– Дневен център за стари хора, работещ вече 11 години и утвърдил се като добре работеща структура за преодоляване на обществената изолация на старите хора. Центърът предлага редица социални, здравни и образователни услуги;

– Домашният социален патронаж действа от 1990 г. и се финансира от общинския бюджет изцяло. Осигурява помощ в домакинството и храна по домовете на възрастни хора и инвалиди;

– От 1998 г. работи детската млечна кухня, която е основно модернизирана и храни ежедневно около 60 деца.

Съвместното планиране с местния бизнес и обществеността акцентира върху потенциала за оползотворяване на културното, историческото и природното наследство на общината. Културно-историческото наследство на Кричим, включва ценни: “Калето” с Асеновия надпис; трите манастира – “Св. Богородица”, “Св. Врач”, “Св. Св. Безсребреници Козма и Дамян”; наличието на могили-гробници. Освен всичко това, този край от страната ни е дарен с красотата на планината и благата на природата. За това говори резерватът “Изгорялото гюне”, който е категоризиран през 1999 г. и в него расте редкият вид на дървовидната хвойна. Сред природните забележителности се отличава кричимският минерален извор. Той е със значителен дебит и водата е лековита.. Засега минералният извор не се използва ефективно. Наличието на минералния извор и значителния му дебит представлява една добра предпоставка за бъдещо широко негово използване. Това може да стане като изворът се отдаде на концесия или се потърсят инвеститори, които ще се заинтересуват от популяризирането му и използването на лечебните му възможности.

 

Община Велико Търново

Инициатива за местните общности

Община Велико Търново ежегодно провежда конкурс за подбор на проектни предложения по Програма „Инициативи на местните общности”, която стартира през 2009 г. и се е превърнала в един от най-успешните модели за инвестиции на местните общности. За 10-годишния период на реализиране на програмата общината е инвестирала в идеи на местните общности в размер на общо 2 780 000 лв. Реализирани са малки проекти с местно значение, одобрени на конкурсен принцип. Сред допустимите дейности за финансиране са реконструкция на площадни пространства; рехабилитация на улични  платна; мерки за енергийна ефективност на сгради общинска собственост; ремонт на детски спортни площадки и др. Допустими за финансиране по програмата са проекти, които се реализират на територията на кметства и кметски наместничества, като кандидати могат да бъдат инициативни групи, сдружения с нестопанска цел и читалищни настоятелства.

Опазване живота и здравето на децата

Един от основните и актуални проблеми в днешното общество е опазването на живота и здравето на децата и повишаване на тяхното благосъстояние. Община Велико Търново ефективно работи в тази насока, като през 2016 г. е разкрит първият в страната Център за превенция и спорт в с. Балван, общ. Велико Търново. Центърът разполага с обзаведена фитнес зала и специализирани кабинети за превенция на пожарната и пътна безопасност и оказване на първа помощ при катастрофи, бедствия и аварии, както и с 4 изградени площадки на открито за пътна и пожарна безопасност, за оцеляване в природата и приложно колоездене. 

Разкриването на Центъра е съвместна инициатива на Община Велико Търново, Областна дирекция на МВР, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, с. Балван, Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001”, Съюз на пивоварите в България и Областен съвет на БЧК. Успешното партньорство е доказало своята ефективност при организирането на инициативата Лятна детска полицейска академия, която се провежда ежегодно от 2011 г. с деца от 20-те Центъра за работа с деца и младежи, функциониращи в малките населени места на територията на Община Велико Търново.

За да се  засили развитието на населените места в периферията на общината, са необходими общи мерки, свързани със стимулиране на партньорствата и търсене на алтернатива за  финансиране на проекти, включително и за съвместно развитие на групи от тях. Неизползваните възможности за развитие на тези населени места могат оползотворени чрез :

– Прилагане на интегриран подход в развитието на туризма и опазването на културното наследство;

– Равномерно разпределение на туристическите посещения –недостатъчна популярност на културни ценности и природни забележителности в перифериите на общината;

– Съвместни инициативи за регламентирано опазване и социализация на културно наследство между съседни населени места;

– Включване на забележителностите на селата и градовете от периферията – църкви и читалища като част от местния и регионалния туристически продукт;

– Съхраняване на културни ценности в риск от физическо разрушаване или загуба на автентичност;

– Комбиниране  на  различните  финансови източници за опазване и социализация на културното наследство;

– Обвързване  на  културните  ценности  и  исторически  места  със съвременни функции и дейности (социализация).