Wednesday, 19 June, 2024

Растеж чрез активиране на местния потенциал


10 успешни общини в Норвегия

МАРИТ С. КВЕРНЕНЕС, НАНА ЛЬОКА И ЕРИК МАГНУСЕН

TF-доклад № 542

2020 г.

Предговор

Чрез проекта ГАЛОП, финансиран по финансовия механизъм на ЕИП, НСОРБ (България) и KS (Норвегия) целят да идентифицират и популяризират стратегии / модели за устойчиво местно развитие, водещи до подобряване на възможностите за заетост и намаляване на бедността в малките населени места в неравностойно положение. Основната цел е да се подпомогне социално-икономическото развитие на българските общини в неравностойно положение и да се създаде растеж чрез активиране на техните местни ресурси и потенциал.

В този доклад Изследователски институт „Телемарк“ представя портфейл от норвежки общини, в които местният потенциал е активиран и използван стратегически. Представените случаи представляват избрани норвежки общини, които умело работят за местно развитие, основано на местната индустрия, традиции, култура, наследство и природа. Всички представени случаи успяха да създадат някакъв местен растеж, въпреки че някои от тях все още срещат големи предизвикателства. Освен това техните методи и стратегии бяха малко по-различни. В този доклад описваме основните характеристики на тяхната работа.

Съдържанието на доклада отчасти се основава на предишни анализи, проведени от колеги от Изследователски институт „Телемарк“. Благодарни сме за разрешението им да доразвием тяхната работа.

Надяваме се, че тези анализи на примери от практиката могат да вдъхновят допълнителни подходи по проекта ГАЛОП и да допринесат за разработването на модели на местно развитие за активиране на местния потенциал в България.

Бьо, 05.12.2019 г.

Нана Льока

Ръководител на проекта