Wednesday, 24 July, 2024

Растеж чрез активиране на местния потенциал


6. Ванг

Доброволци на популярния музикален фестивал „Винерок“, който се провежда във Ванг. Снимка: Ане Марте Фьор / Винерок

Основни предизвикателства: Обезлюдяване
Основни цели: Запазване и прираст на населението. Увеличаване броя на привлекателните за образованите и по-млади пълнолетни лица работни места. Поддържане и развиване на добри обществени услуги и добър асортимент от дейности за хора от различни възрасти.
Местни ресурси: Природа и култура, човешки ресурси
Основни обяснения за успеха: Използване на местната общност. Желание и ангажираност от страна на местните младежи, които искат да дадат своя принос и да бъдат креативни, подкрепени от гражданите на общината и политиците. Оригиналност, автентичност и отговорен маркетинг

6.1 Местен контекст и предизвикателства

Фигура 10 Герб и местоположение

Ванг е община с близо 1600 жители, която се намира в област Инландет. На 250 километра от Осло и от Берген и на малко повече от Тронхейм, Ванг се намира в центъра на южната част на Норвегия. Селището Ванг е общинският център и повечето жители на община Ванг живеят там и в няколко малки села по протежение на езерото Вангсмьосе и реката Бегна (Стороне).

Основното предизвикателство във Ванг е обезлюдяването през 90-те и началото на 2000-те. През последното десетилетие населението остава на стабилно ниво.

Във Ванг природата се използва от стотици години, предимно като източник на храна, но в последно време и за туризъм и преживявания. Това, което характеризира Ванг в днешно време, е положително развитие в броя на създадените работни места, особено в сектори, свързани с туризма (активност и преживявания, продажби и търговия, настаняване и хранене), строителството, традиционните занаяти, културния и творческия сектор. Във Ванг и околните общини има огромен брой къщички и ваканционни домове, няколко планински хотели и други туристически съоръжения. Освен това се наблюдава растеж в технологичните предприятия. На фигура 11 е представено демографското развитие и развитието на броя на работните места във Ванг след 2000 г.

Селското стопанство е било и остава важен отрасъл, с множество малки ферми, занимаващи се предимно с производство на трева като фураж за домашните животни. В източната част на общината има и промишленост, както и четири водноелектрически централи.

Фигура 11: Демографско развитие и развитие на броя на работните места във Ванг, 2000-2019 г.

Брой работни места               Население

6.2 Активиране на местния потенциал – кой и какво

6.2.1 Ролята на общината

Общинският генерален план е документът, в който политиците определят своите дългосрочни цели за развитието на местната общност, както и насоките за работата на общината за постигането на тези цели. В Общинския генерален план на Ванг се набляга на следните цели.

 • Население: укрепване на усилията за обръщане на тенденцията на обезлюдяване
 • Дейности: принос за разнообразие от културни дейности и дейности на открито за населението
 • Общински услуги: поддържане и развитие на добри общински услуги с фокус върху близостта до ползвателите
 • Жилища: работа за разширяване на жилищните възможности за хората от всички възрасти и с различни потребности, включително готови за строеж на жилища парцели в различни части на общината
 • Бизнес: приоритизиране на бъдещото развитие на туризма при запазване на местната история и култура, културни пейзажи, строителни традиции, атмосфера и среда, насърчаване на сътрудничеството между селското стопанство и туризма, увеличаване предлагането на работни места за образовани хора
 • Сътрудничество: положително отношение към сътрудничеството с други общини и региони

Това, което характеризира работата в областта на развитието във Ванг, е ясното разпределение на задачите и отговорностите между общината и други местни участници в развитието. Местните политици решиха, че общината трябва преди всичко да бъде отговорна за предоставянето на добри обществени услуги за хора от всички възрасти, включително висококачествени детски градини и училища, здравни и социални услуги. Детските градини и училищата са особено важни за привличането на по-млади пълнолетни лица, които искат да създадат семейство и да намерят работа. Общината се опитва също така да подкрепи инициативи и дейности, които се харесват на деца и млади хора, като например културни преживявания и преживявани в природата, места за социално общуване.

Що се отнася за бизнес развитието, Община Ванг има безвъзмездни средства за стопанска дейност и фонд за бизнес развитие в помощ на растежа на предприятията и предприемачите. Тя осигурява също инвестиционна подкрепа за желаещите да инвестират в селското стопанство. Също така тя е възложила на външни изпълнители голяма част от своята работа в областта на развитието, в общи линии на местна частна корпорация за развитие. Този въпрос ще бъде разгледан по-подробно в следващия раздел.

6.2.2 ‘Иновангсьон’

‘Иновангсьон’ е името на местната корпорация за развитие (името е игра на думи, свързана с ‘innovasjon’ – иновация на норвежки, и Ванг). Иновангсьон е създадена през 2011 г., когато ентусиастите, стоящи зад местния музикален фестивал „Винерок“, поискаха да определят своето бъдеще. Местната банка за развитие и фестивалът „Винерок“ се включиха като собственици, а общинският съвет на Ванг подкрепи инициативата като същата година финансира две работни места на пълен работен.

През 2015 г. те стартираха процес създаване на обща визия за тяхната работа, в който участие взе цялата община. Измислиха лозунга „Ванг гради Ванг“, който набляга на това, че всеки в общността – от общинската управа до предприятията, НПО и гражданите – има обща отговорност за превръщането на Ванг в добро място за живеене и работа. Освен това те определиха четири основни приоритетни области на своята работа: 1) бизнес развитие, 2) жилищни възможности, 3) места за общуване и дейности и 4) разширяване на информираността за местните възможности и качества извън границите на Ванг.

Общината одобри визията и приоритетните области на Иновангсьон и двете страни се споразумяха, че децата и младите пълнолетни хора винаги ще имат приоритет при работата в областта на развитието. С други думи Иновангсьон и общината имат обща програма. Извън това, обаче, общината много внимава да не се меси в начина, по който Иновангсьон върши своята работа.

Нашите информатори изтъкват предимствата от наличието на частна компания за развитие, тъй като тя не е подложена на същата бюрокрация, с която би се сблъскала общинската администрация, например правила и разпоредби и йерархични процеси за вземане на решения. Ако Иновангсьон иска да започне проект, в който вярва, тя може да го направи по ефективен начин.

Нашите информатори подчертават също още две неща, които са важни за Иновангсьон: 1) доверието на общината и на обществеността и 2) формиране на култура, в която няма нищо лошо да се провалиш. Компанията се опитва да работи на основата на опита, чрез процеси на проба – грешка. Нашите информатори споделят, че компанията осъзнава, че бъдещето е част от всички процеси на развитието и е важно да се оценят всички проекти и инициативи, да се учим от грешките и да се пренесат научените уроци даден един проект към следващия. Иновангсьон се стреми също така да споделя своя опит, като не забравя, че прозрачността и споделянето (също и на нещата, които са се объркали) може да изгради доверие.

Както се вижда от този доклад, Ванг не е единствената община, която поема основна отговорност за осигуряването на качествени обществени услуги, докато множество задачи, свързани с развитието, се поемат от отделни компании. Въпреки това е интересно да се отбележи каква голяма част от нашите информатори във Ванг подчертават важността от разбиране ролята на другия и изграждане на взаимно доверие.

Социални събирания и места за срещи

Както вече посочихме, местата за срещи и дейности са една от четирите основни цели на Иновангсьон. Местата, където могат да се срещат хора от всякакви възрасти, са фактор, който нашите информатори подчертават, когато става въпрос за задържането и привличането на нови жители. Местата за срещи са важни по-специално за новодошлите, защото ги улесняват да се интегрират в местната общност, да контактуват с хора и да  създават мрежи.

Иновангсьон заедно с другите местни участници в общината организират редовни социални събирания, където хора от всички възрасти се срещат и си прекарват добре Често се сервират местни храни и напитки, като всяко събиране обикновено е тематично, например обсъждане на местни проблеми, викторини, танци или концерти. Освен това за новите жители на Ванг е „задължително“ да представят себе си и своите интереси на тези събирания. Всичко това е част от визията „Ванг гради Ванг“.

„Забавление в петък“ е едно от редовните социални събирания на Иновангсьон. Хора от всички възрасти се събират да хапнат, да се опознаят и да си прекарат добре. Снимка: Ида Стрьомстад / Иновангсьон

Предпочитам ферма

Преди няколко години Иновангсьон направи проучване сред хора, които обмислят да се преместят във Ванг и други места в същия регион, за това какъв вид жилище искат. Проучването показа, че много от тях искат да се установят във ферма или в стопанство, но че е трудно да се сдобият с такова. Малките стопанства бяха най-търсената дума на водещия онлайн пазар за жилища в Норвегия. В същото време се знаеше, че много ферми в общината не са заети. В този контекст беше създаден проектът „Предпочитам ферма“ (Huga på gard на норвежки), който има за цел да увеличи оборота на стопанства, които не се използват.

Проектът е сътрудничество между компанията за развитие „Иновангсьон“ и съседните общини Ванг и Вестре Слидре. Той се финансира чрез фондове за развитие на селските райони от областния управител и двете общини, а политиците и представителите на земеделските служби и местните клонове на организацията на фермерите в двете общини ръководят проекта. „Предпочитам ферма“ има специален ръководител на проекта, чиято работа е да намери възможни продавачи и купувачи на незаети ферми, да популяризира местните възможности на пазара за ферми и малки стопанства и да разбира законите, разпоредбите, политиките и процесите, свързани с продажбата на ферми. Организацията на фермерите предлага и схема за наставничество за тези, които решат да закупят и стопанисват ферма.

Светлини и активност в малко стопанство във Ванг. Снимка: Innovangsjon.no

Проектът постигна голям успех. Продажбата на ферми и малки стопанства се увеличи, много млади хора, които искат да се занимават с фермерство, получиха възможност за това. Работата по изтъкването и маркетинга на местните възможности и доброто сътрудничество между фермерските организации и местните участници се изтъкват като формулата за успех на проекта.

6.2.3 Гъвкаво офис пространство 1724 и Големият скок

Снимка: www.1724.no

След успеха на „Винерок“ няколко местни предприемачи видяха потенциала на инвестициите в отрасли, които не са типични за селищата в селските райони на Норвегия, осъзнавайки също, че заедно ще бъдат по-силни. Те обединиха сили със желание за сътрудничество и създаване на взаимодействие и създадоха свое собствено гъвкаво офис пространство. Свързаха се с общината, която притежаваше стар дом за възрастни хора във Ванг, който вече не се използваше, и получиха договор за лизинг за гъвкавото офис пространство. Местната банка за развитие предостави банков заем, а местен дизайнер се зае със задачата да създаде „най-яката офис среда“ в Норвегия.

През 2013 се нанесоха първите наематели, а днес 1724 е пълно с фирми и предприемачи от творческия и технологичния сектор.

Освен това 1724 предлага на хора, които искат да започнат собствен бизнес, безплатни офиси за ограничен срок, а чрез Иновангсьон – достъп до компетентности, например как да попълнят необходимите заявления, по въпросите на маркетинга, счетоводството и други неща, които са важни, когато преминаваш от една добра идея към ръководенето на бизнес.

Чрез проект със заглавие „Големият скок“ местни участници от Ванг (Иновангсьон наред с други) сътрудничат със съседната община за създаване на допълнителен растеж в творческите сектори чрез развиване на клъстери и мрежи. Тези мрежи функционират като форуми, където предприемачите от тези сектори се срещат, сътрудничат и полагат основите на една по-силна бизнес общност и засилено създаване на стойност и растеж. Винаги ще бъде трудно да се определи значението на проекти за развитие като този, но е факт, че през последните години в творческия сектор във Ванг и съседната община имаше 14-15 нови стартиращи компании.

6.2.4 Винерок – грандиозен и устойчив музикален фестивал

Основна стратегия за генериране на растеж и развитие във Ванг е съчетаването на местните природни и културни ресурси. Превъзходен пример е музикалният фестивал Винерок, който се превърна в може би най-популярният и зрелищен музикален фестивал на Норвегия, откакто се проведе за първи път през 2006 г. Винерок се организира във Ванг, на 1060 метра надморска височина в района на националния парк Йотунхеймен. През последните години 3000-те билета за фестивала се разпродават за секунди.

Снимка: Ларс Хемсинг / Винерок

Ръководителят на музикалния отдел на P3 (национална радиопрограма за популярна музика) отдава успеха на Винерок на грандиозната обстановка в норвежките планини, която го кара да изпъкне пред всеки друг фестивал в Норвегия. Той подчертава също гостоприемството на фестивалния екип, който създава силно чувство за общност сред посетителите на фестивала, което ги кара да се връщат година след година.

Главният изпълнителен директор на фестивала отдава успеха на фестивала на своя  местен екип и доброволци. Цялата общност на Ванг допринася за фестивала. Наред с музиката, фестивалът е също форум за местната кухня, туризъм, преживявания на открито и дейности в планините. Освен това фестивалът си сътрудничи с Община Ванг по интегрирането на бежанци. Нашите информатори подчертават, че Винерок, който привлича вниманието на национално равнище, има огромно значение за популяризирането на местните качества на Ванг като местна храна, природа и творчески сектор.

Независимо че всяка година билетите за фестивала се разпродават, ръководството не планира да го разшири, за разлика от амбициите на повечето други фестивали в Норвегия. Причината е в устойчивостта и в разбирането, че трябва да опазят природата и околностите, които ползват и в които съществуват. Това ограничава капацитета на фестивала, независимо че той трае само няколко дни годишно.

Устойчивото развитие е една от най-големите потребителски тенденции в наши дни. Хората искат да правят неща, които са добри за околната среда и климата и хората в Норвегия все повече предпочитат да харчат парите си за онези компании, които предлагат устойчиви услуги и преживявания, а не за други, които не предлагат това. Няма съмнение, че фестивалът печели от тази тенденция и използва устойчивостта и близостта до природата като стълбове за своя маркетинг и за изграждането на положителна репутация.

6.3 Резултати

 • След години на обезлюдяване, днес населението се запазва на стабилно ниво.
 • От създаването на Иновангсьон досега около 100 души с висше образование са се преместили във Ванг – повече, отколкото във всяка друга община в селските райони
 • Бизнесът се справя все по-добре и е по-разнообразен от всякога, има технологични фирми, разрастващ се строителен отрасъл и богат културен живот.
 • Желанието и ангажираността на местните младежи, които искат да дават своя принос и да бъдат креативни, подкрепяни от гражданите на общината и политиците, създадоха общ стимул и оптимизъм у хората във Ванг.

6.4 Планове за бъдещо развитие

Нашите информатори изтъкват две области на политиката, на които ще бъде даден по-голям приоритет през следващите години от новоизбрания общински съвет.

 • Устойчиво развитие чрез гарантиране, че растежът в туризма и строежа на къщички не отнема от природните ресурси в общината и околностите.
 • Увеличаване на капацитета в общинската служба за планиране и по-ефективни процеси на местно планиране. Доскоро местният и регионалният строителен сектор не проявяваше особен интерес към разработването на жилищни проекти. В същото време в частта за земеползване на общинския устройствен план почти няма регулация на райони за жилища. Това доведе до дефицит на възможности за настаняване във всички части на общината. Днес частните предприемачи са готови да забият лопати в земята, но са спирани от бавни общински процеси, когато се стигне до планове за земеползване, предложения за план за зониране и разрешителни за строеж.