Wednesday, 24 July, 2024

Растеж чрез активиране на местния потенциал


2.  Фрьоя

Далоя, Фрьоя. Снимка: Istock.com

Основни предизвикателства: Да се издържи на темпото на висок прираст на населението и растеж на местните морски отрасли

Едностранна структура на отрасъла

Основни цели: Да бъде водещ международен участник в морските отрасли
Местни ресурси: Природа (морски ресурси и туризъм), компетентност в рамките на морския отрасъл
Основни обяснения за успеха: Гъвкавост, тясно сътрудничество с бизнес общността, ангажираност на местно равнище

2.1 Местен контекст и предизвикателства

Фигура 8 Герб и местоположение

Фрьоя е най-отдалеченият остров по крайбрежието на Трьонделаг в Централна Норвегия и има почти 5000 жители. Общината включва остров Фрьоя и 5400 малки острова и островчета около главния остров. На Фрьоя има две големи селища: Титран на запад и Систранда (административният център) на изток. Ландшафтът на Фрьоя може да се характеризира като открит, без дървета, равнинен, с множество малки езера.

Общината е силно зависима от рибата и аквакултурите, като 50% от създаването на стойност във Фрьоя са свързани с този отрасъл[2]. Особено важно е рибовъдството. Наред с рибовъдството, други важни отрасли са хранителната промишленост и транспортът. Селското стопанство е важен вторичен източник на доходи за много жители, свързан най-вече с овцевъдството. Фрьоя е най-големият доставчик на диви овце в Норвегия.

Близостта до морето и равнинният ландшафт правят Фрьоя идеално място за вятърна енергетика. В Титран се намира първата в Норвегия модерна вятърна електроцентрала. Но по-нататъшното развитие на вятърната енергетика предизвика множество местни дебати и протести. Бизнес интересите и интересите, свързани с опазването на околната среда, си противостоят.

През 90-те години на миналия век и началото на този век развитието във Фрьоя се характеризираше с намаляване на населението и на броя на работните места. Това се промени драстично. През последните 10 години Фрьоя регистрира забележителен прираст на населението и ръст на работните места в промишлеността и търговията.

През периода 2009-2018 г. населението нарасна с над 20 %, а броят на работните места в промишлеността и търговията – с 35 %.

На фигура 19 е представено демографското развитие и развитието на броя на работните места във Фрьоя от 2000 г. досега.

Фигура 19: Демографско развитие и развитие на броя на работните места във Фрьоя, 2000-2019.

Брой работни места;                Население

Измерването на привлекателността показва, че Фрьоя е втората най-привлекателна община в Норвегия за периода 2009-2018 г. Като цяло това успешно развитие може да се обясни с растежа на рибовъдните и аквакултурните отрасли във Фрьоя. Това е изненадващо, тъй като тези отрасли не регистрират същия растеж в цялата страна. Нарастващата зависимост от няколко индустрии означава, че Фрьоя е по-уязвима на променящите се пазарни условия в тези отрасли. Успехът във Фрьоя следователно е резултат и от това как общината се справи с този растеж.

2.2 Активиране на местния потенциал – кой и какво

2.2.1 Ролята на общината

В общинския план за бизнес развитие за периода 2014-2018 г. Фрьоя има много ясна стратегия. При подготовката на плана общината извърши SWOT анализи за различни сектори и проведе семинар с участието на местни бизнес организации, регионални участници и изследователски институт. В плана са очертани шест приоритета:

  • Експлоатиране на предимствата на Фрьоя. Тези предимства са в морския отрасъл и корабоплаването. Общината иска също да даде приоритет на културата и създаването на стойност, базирана на природата, местната възобновяема енергия и експертния център. Планът показва ясно желание да се даде приоритет на тези отрасли.
  • Фрьоя иска да бъде водещ международен участник в морските отрасли. Аквакултурата е двигателят на общината. Ето защо е много важно да се подкрепя бизнеса по отношение на наличната площ, условията за бизнес, труд, компетентност и изграждане на имидж.
  • Знания и компетентност. Това е свързано с повишаване на компетентността, образованието и научните изследвания.
  • Набиране на персонал. Общината иска да бъде привлекателна както за потенциалните новодошли, така и за хората, които са живели във Фрьоя, например млади хора, заминали, за да учат.
  • Привлекателни и конкурентни условия за бизнес. Това се отнася както за потенциалните нови предприятия, така и за съществуващите предприятия. Особено важно е общината да има инфраструктура, която е подходяща за търсенията на бизнеса.
  • Благоустрояване на централната зона около Систранда. Това се прави отчасти като се дава приоритет на строежа на жилища близо до центъра, привличат се повече магазини и се акцентира върху магазините в центъра.

Когато описва успеха в общината, нашият информатор изтъква други три основни фактора: способност за приспособяване към променящите се условия на пазара в морските отрасли, тясно сътрудничество между общината и бизнес общността и ангажираност на местно равнище от страна на най-големите предприятия във Фрьоя.

Между 2004 и 2005 г., Фрьоя регистрира нисък растеж на местната икономика и обезлюдяване. Общината успя да промени тази ситуация чрез сътрудничество между общинската администрация, политиците, бизнес общността, гражданското общество и жителите. Като малка община, силно зависима от развитието на морските отрасли, Фрьоя трябваше да се справи с тези колебания. Според наш информатор, това увеличи възможностите за адаптиране в общината. Плановете и целите са важни, но също толкова важна е способността да се променя курсът, когато е необходимо. В допълнение, от дълго време е налице много тясно сътрудничество между общината и бизнес общността.

Общината се стреми да се адаптира към нуждите на местните отрасли. В замяна бизнес общността допринася, като поема социална отговорност и подкрепя инициативи, които подобряват качеството на живот на всички жители на Фрьоя, като спортната зала, развлекателните дейности и експертния център, описани в следващия раздел. Фактът, че най-големите компании във Фрьоя имат местни собственици, допринася за тяхното желание да инвестират в общността. Тези инвестиции са в интерес и на бизнес общността, тъй като повишават качеството на местната общност, в която работят и живеят служителите на компаниите.

Теглене на ферма за аквакултури 1 във Фрьоя, първото в света крайбрежно рибно стопанство. Снимка: Салмар.

2.2.2 Повишаване на професионалната квалификация и наемане на квалифицирана работна ръка

В съответствие със стратегията й да стане водещ участник в морските отрасли, община Фрьоя, заедно с местни и регионални участници, пое активна роля за насърчаване повишаването на професионалната квалификация, знанията и набирането на квалифицирана работна ръка в морските отрасли. Това е важно, за да може да се набира работна ръка в съответствие с нуждите на морските отрасли. В допълнение към това общината е предприела мерки за повишаване на компетентността и набирането на персонал в общинските служби.

Експертен център

През 2016 г. във Фрьоя беше открит център, наречен “Blått Kompetansesenter” (blått е „синьо“ на норвежки и се отнася за океана и морските отрасли). Целта на центъра е да свързва образованието, бизнеса и научните изследвания в морските отрасли. Визията на центъра е тясно обвързана с амбицията за развитие на водещо световно образование в областта на аквакултурата и риболова. Центърът има също връзки с цялостната регионална стратегия за развитие на морските отрасли в региона.

Центърът е организиран като частен бизнес с няколко акционери, от които областната управа притежава 35%, а община Фрьоя – 4,7%. Други големи акционери са бизнес организации и морски предприятия в района. Помещенията на центъра се отдават под наем на различни участници, ангажирани в развитието на умения във Фрьоя. Това включва местни компании (както в морската промишленост, така и в други отрасли), местната бизнес организация, изследователски институт и организации за образование и изследвания.

 

Сътрудничество между образователните институции и бизнес общността

От 2012 г. регионалният университет „Норвежки университет за биологически науки“ (NTNU) има официално сътрудничество с бизнес общността на морските отрасли във Фрьоя и местното средно училище, което е силно профилирано в областта на рибовъдството и аквакултурите. Сътрудничеството се изразява в организиране на конференция два пъти годишно, която осигурява форум за срещи на бизнеса, студентите и представителите на университета.

Сътрудничеството е от голямо значение за обмена на компетентност между бизнес общността и образователните институции. Например, тя доведе до сътрудничество за изпитването на нови технологии и над 100 магистърски дисертации по теми, свързани с индустрията във Фрьоя.

През 2017 г. сътрудничеството беше официално разширено и обхвана цялото крайбрежие на Трьонделаг и област Согн ог Фьордане.

„Пакетът Фрьоя“

През 2014 г. община Фрьоя стартира инициатива за набиране на персонал под името „Frøya-pakken“ или „Пакетът Фрьоя“. На наскоро наетите постоянни служители в общинските служби с три години висше образование или повече бяха предложени увеличение на заплатата (по-висок ранг), както и опрощаване на студентския заем от общината. Пакетът също така предоставя безплатно членство за шест месеца в местната фитнес зала, пропуски за местни фестивали и безплатен вход в местния плувен басейн за една година.

Намерението, което стои зад инициативата, е да се превърне Фрьоя в по-привлекателно място за преместване и да се увеличи наемането на учители, медицински сестри и други подходящи професии в общинските служби.

В допълнение към „Пакетът Фрьоя“  общината предприе мерки за повишаване на професионалната квалификация на съществуващите служители като улесни продължаващото образование и децентрализираното образование.

2.3 Резултати

  • 20 % прираст на населението за периода 2009-2018 г.
  • 35 % ръст на броя на работните места за периода 2009-2018 г.
  • Сътрудничество и повишаване на професионалната квалификация между общината, местния бизнес и образователните институции

2.4 Планове за бъдещо развитие

През 2015 г. Фрьоя прие нов общински генерален план (социалният елемент) за периода 2015-2027 г. Планът подчертава силния ангажимент за повишаване на професионалната квалификация и сътрудничество между общината, морските отрасли и образователните институции.

Продължаващият растеж на морските отрасли създава възможности, но също така увеличава натиска върху способността на общината да се адаптира към нуждите на местния бизнес. Например, има нужда от подготовка на подходящи области за бизнес дейност. Прирастът на населението оказва същия натиск върху общинските услуги, които се предоставят за жителите на Фрьоя[3]. Способността на общината да се справи с това предизвикателство продължава да нараства с продължаващия растеж.