Wednesday, 19 June, 2024

Растеж чрез активиране на местния потенциал


10. Рьорос

Снимка: Томас Расмус Юел Скауг/Dagbladet

Основни предизвикателства: Отсъствие на демографски растеж, застаряло население, отсъствие на растеж в местния бизнес и работните места
Основни цели: Повишено, устойчиво създаване на стойност, по-голяма привлекателност за туристите и гражданите
Местни ресурси: Местна индустрия, наследство, човешки ресурси
Основни обяснения за успеха: Екипна работа, Списък на световното наследство на ЮНЕСКО, стратегическо развитие на Рьорос като марка, асоциирана с качество

10.1 Местен контекст и предизвикателства

Фигура 16 Герб и местоположение

Рьорос е община в средната част на Норвегия (област Трьонделаг). Пейзажът е хълмист с големи планински плата, районът традиционно е обитаван и от местните саами. Населението е приблизително 5600 души от които 3850 живеят в едноименното селище Рьорос. Рьорос е един от най-студените региони в Норвегия. Средствата за препитание традиционно са доминирани от животновъдството, но добивът на мед е важен сектор от 17-ти век. Селището е създадено в резултат на добивната промишленост. Днес минната индустрия е затворена, но местната промишленост все още е важен поминък в Рьорос. Компаниите за производство и дизайн на храни са жизненоважна част от това.

В Рьорос има два национални парка, а селището е обект от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО заради историята си в областта на минното дело. Днес около 1 милион души годишно посещават Рьорос. Селището е на второ място в годишния национален индекс на най-добрите общини в Норвегия по отношение на културата.

На фигура 17 е представено демографското развитие и развитието на броя работни места в Рьорос след 2000 г.

Фигура 17: Демографско развитие и развитие на броя работни места в Рьорос, 2000-2019 г.

Брой работни места;                   Население

Едно от предизвикателствата на Рьорос беше липсата на растеж в местния бизнес, промишлеността и туризма. Днес тази негативна тенденция е обърната – отчасти чрез системната стратегическа работа по създаването на специална репутация чрез брандиране на Рьорос като място, свързано с качество и автентичност. Тази работа се осъществява под формата на сътрудничество между общината, жителите, компанията за управление на дестинации, бизнес градината, местната индустрия, местното и националното ръководство на обектите от списъка на световното наследство и други.

10.2 Активиране на местния потенциал – кой и какво

Рьорос отдавна е привлекателна туристическа дестинация, но съвременният пазар е все по-взискателен, а днешните туристи са придирчиви. Норвегия е скъпа дестинация и норвежките дестинации не могат да се конкурират по цена. Следователно е необходимо да се разработи дестинацията въз основа на други ценности. Рьорос работи стратегически по брандирането на района чрез качество, местна уникалност, автентичност и устойчивост. Кметът обяснява тази стратегия като „култивиране на духа на района“. Този дух се открива например в старите сгради, местните хранителни традиции и гордостта на гражданите от културата. Акцентът върху качеството е разработен в рамките на местната хранителна индустрия, ресторанти, места за настаняване, местните домакини, преживявания, пазаруване и др. Днес, след 6-7 години работа, стратегията се прилага като начин на мислене, проникнал както в туризма, така и в местната индустрия и е предимство в конкуренцията с други дестинации. Важният принцип днес е развитието да се случва по начин, който подсилва тази марка. Както настоящият, така и бившият кмет подчертават, че екипната работа и сътрудничеството са от решаващо значение за успеха.

10.2.1  Ролята на общината

Общината е важен фактор в този процес на развитие предимно чрез ролята си на координатор и организатор на събития. Общината е домакин на много срещи, семинари и работни срещи, както и важен организатор на годишни събития като коледния пазар, ежегодната надпревара с кучешки впрягове и зимния фестивал. Общината харчи повече пари от много други общини за културни прояви, но счита това за инвестиция в развитието на бизнеса, тъй като всички културни събития водят до повече посетители и повишена активност. Не всички от тези културни събития, обаче, биха се състояли без доброволци. Според кмета голяма част от случващото се в Рьорос е доброволческа работа: „Сякаш цялата общност работи заедно“. Този ангажимент е важен и за доверието в Рьорос като марка.

Общината положи много усилия за стимулиране на местния бизнес и промишленост. Днес тя има назначен ръководител на създаването на стойност. Според нашите източници това е било от голямо значение. Общината има също план за бизнес развитие и създаване на стойност. В него са определени седем области на специално внимание: предприемачество и нови предприятия, местна индустрия, местна търговия, производство и преработка на местна храна, туризъм, творчески сектор, бизнес, свързан със статута на обект от Списъка на световното наследство. Развитието на градски център и предлагането на „градски качества“ също е превърнато в стратегия.

Общината работи в тясно сътрудничество с местната компания за управление на дестинации и с бизнес градината.

10.2.2  Бизнес градината

Бизнес градината в Рьорос е компания за развитие, която работи за създаването на стойност на местно и регионално равнище. Бизнес градината предлага професионални услуги за местните предприемачи и фирми. Тя организира курсове и семинари и има гъвкаво офис пространство, което отдава под наем, както и стажантска програма.

Планинска стажантска програма

Създаването на планинската стажантска програма през 2009 г. беше важна стратегия за повишаване на местната компетентност в Рьорос. Тази програма привлича наскоро завършили лица на добри и интересни временни работни места в предприятия в Рьорос. Стажантът получава летящ старт на кариерата си, а компанията получава достъп до висока и модерна квалификация. След стажа на много участници се предлагат постоянни длъжности в Рьорос и те се установяват в общината. Набирането на нови стажанти (и фирми, използващи стажанти) се извършва от бизнес градината.

Бизнес градината също води програма (финансирана от областната управа), насочена към повишаване на компетентността и капацитета в рамките на туризма и местната хранителна промишленост. Целта на този проект е да се създаде национална образователна арена за местни дребни производители на храни с цел повишаване на професионализма и създаване на растеж в сектора на местните производители на храни и на по-малките туристически предприятия.

10.2.3 Компанията за управление на дестинации

Подобно на други туристически дестинации, Рьорос разбра от собствен опит, че създаването на дестинация е от голямо значение. Компанията за управление на дестинации може да координира участници, да инициира и ръководи проекти и не на последно място да води стратегическа работа, свързана с маркетинга и изграждането на репутацията на мястото: за Рьорос част от стратегията е създаване на имидж, основан на качеството и автентичността. Компанията за управление на дестинации работи за това Рьорос да получи разрешение за използване на марката „Устойчива дестинация“ (сравни Лердал). Рьорос постигна това сертифициране през 2013 г.

10.2.4 Статут на обект от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО

Снимка: Община Рьорос

Рьорос получи статут на обект от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 1980 г. Това е жизненоважна част от разбирането и оценяването от общността на нейните местни традиции. Днес местният акцент е върху качеството и запазването на местната архитектура, култури и традиции. Това е фундаментът за храната, търговията, събитията и преживяванията.

Статутът на обект от Списъка на световното наследство има много положителни отражения в резултат на стратегическата работа. Две важни специализирани компании са установили централите си в Рьорос: Националният център за консервация на сгради и Фондът за национално наследство. Сътрудничеството с Дирекцията за културно наследство, местния музей и местния Борд за световно културно наследство (политици и администрация) също е от значение за активирането на местния потенциал. От 80-те години на миналия век са създадени над 100 позиции в еквивалент на пълно работно време като пряка последица от статута на обект от Списъка на световното наследство – много от тях са специализирани длъжности. Това допринесе за превръщането на Рьорос в по-динамичен и жизнен район.

10.2.5  Мрежи

Масово производство по поръчка

Няколко от местните компании се включиха в иновационен проект за така нареченото масово производство по поръчка. Проектът е за предлагане на качествени и персонализирани продукти, но в същото време е ефективен и има ниски разходи. Някои от големите индустриални компании обединиха усилия и създадоха този иновативен проект в сътрудничество с изследователи и технолози. Това е стратегия за поддържане на живота на местната индустрия в скъпа страна като Норвегия. Продуктите са персонализирани, изключителни и с добро качество. Тази стратегия доведе до обновяване на индустрията. Норвежкият съвет за научни изследвания финансира изследователския проект.

 

Рьоросмат

Рьоросмат (Рьоросхрана) е мрежа и марка на местни дребни производители на храни, с акцент върху качеството. Мрежата предлага споделена платформа за дистрибуция, продажба и маркетинг. Това създава по-добра икономика за малките и уязвими компании. Днес продукти от Рьорос се продават в цяла Норвегия. Рьоросмат работи съвместно с компанията за управление на дестинации и в съответствие със същите концепции като туристическата индустрия като цяло: автентичност, качество и местна уникалност.

Снимка: Rørosmat.no

10.3 Резултати

  • Слаб прираст на населението
  • По-голям брой туристи
  • Ръст на местния бизнес
  • Повече предприятия реинвестират печалбите в растеж

10.4 Планове за бъдещо развитие

Стимулиране и улесняване прираста на населението. Като се имат предвид статутът на обект от световното наследство и защитените територии, много е важно да се намерят подходящи райони за нови жилища.

Допълнителна подкрепа за местната индустрия чрез регулационни планове и инфраструктура. Регулационните планове ще помогнат на местната индустрия да се развива по-бързо и по-ефективно.

По-добри познания за местния бизнес и индустрия.

Намиране на правилния баланс за растеж. Твърде много туристи могат да разрушат преживяванията и репутацията.