Wednesday, 24 July, 2024

Растеж чрез активиране на местния потенциал


12. Ключове към успеха

За да се насърчи растежът и положителното развитие, трябва да се идентифицират и използват възможностите, които представляват тези местни ресурси и качества. Някои от общините са се справили сами, други са използвали като помощ експертните знания и опита на професионалисти. Аурланд например е използвала специфичен метод (LRA), разработен от изследователи от Норвежкия университет за биологически науки. Систематичните планове и лоялността към дългосрочните цели за развитие са от основно значение. В същото време, не бъдете прекалено строги. Гъвкавостта, динамичността и способността за коригиране на курса са важни, когато се борави с местното развитие. Трябва да си готов да реагираш бързо и ефективно, когато се появят неочаквани възможности, и да не позволяваш на бюрократичните процеси да пречат.

Ограничените бюджети и недостигът на капацитет означават, че повечето общини трябва да вземат трудни решения и да определят приоритети. В общинската „борба“ за задържане и привличане на нови жители, добрите обществени услуги са предимство.

Изключително важно е да се определят участниците, които искат да допринесат за положителното местно развитие. Междусекторното сътрудничество и диалогът са от съществено значение за развитието. Това се подчертава във всички интервюта. Развитието изглежда почти невъзможно без екипната работа на общината, местния бизнес, собствениците и доброволците. Мобилизирането на гражданите на местната общност може да бъде от голямо значение. Гражданите трябва да поемат отговорност за своята местна общност. В същото време общината трябва да ги мотивира и подкрепя. Това изгражда доверие и създава импулс за развитие. Възползвайте се от местните ресурси и креативността. Правилната иновативна визия може да бъде открита сред неочаквани групи.

В това отношение са важни сътрудничеството и диалогът с гражданското общество и организации. Няколко от общините, представени в този доклад, изтъкват сътрудничеството си с гражданското общество като ключ към успеха им. Доброволческите организации и сдружения играят важна роля в местната общност, като създават обща идентичност и изграждане на доверие между жителите. Активното гражданско общество също така повишава качеството на живот на жителите, като създава места за срещи, организира събития и допринася за услугите в общината. Както видяхме, организациите могат да бъдат и важни участници в иновационните процеси.

Ако е стартиран проект за благоустройство с определен мащаб, уверете се, че организаторите на строителството използват местни доставчици и компании във възможно най-голяма степен. Това може да стане чрез изискванията по договора и е жизненоважна стратегия за бъдещото увеличение на местния растеж.

Почти всички общини, избрани в този доклад, подчертават значението на компанията за развитие. Компанията за развитие, която е частично собственост на общината, сама по себе си може да засили сътрудничеството между общината и местната индустрия / бизнес, но също така да инициира и координира бизнес развитието и да ръководи програмите и процесите за развитие по професионален начин.

За общините, които инвестират в туризма, създаването на компания за управление на дестинации очевидно е от съществено значение. Компанията за управление на дестинации може да координира всички местни участници в туризма, да инициира и ръководи проекти и не на последно място да води стратегическата работа, свързана с маркетинга, видимостта и изграждането на положителна репутация. В случая с Рьорос, например, стратегията е да се създаде имидж на основата на качеството и автентичността.

Много от общините са създали различни форми на мрежи, съюзи или кооперации между местните дребни производители. Нашите информатори подчертават, че за успеха на тези организационни форми е важно създаването на солидна основа за сътрудничество още в началото. Отделете време за съгласуване и изготвяне на устав и оперативни документи с ясни правила и процедури за това как членовете трябва да се държат и да си сътрудничат и как трябва да става приемането на нови членове, включително разпределението на разходите. Лидерството също е важно. Кооперациите служат за пример: кооперацията е „миниатюрна демокрация“, при която всички членове имат една акция и един глас. Различия в мненията между членовете обаче винаги ще има. Такива ситуации изискват строг и ясен лидер, който – когато е необходимо – се осмелява да се включи в дискусиите и да позволи на мнозинството да вземе решение. Има време за дискусии и време за решения. Започването с нещо малко може да се окаже умен избор. Успешното сътрудничество по конкретни по-малки проекти изгражда доверие и може да осигури основа за по-голямо сътрудничество в бъдеще.

Създаването на места с градски качества в селските райони е ключова стратегия за няколко от общините в селските райони (например Афьорд, Трена, Ванг и Рьорос) за привличането на повече граждани. По-конкретно, те създадоха градски профил върху фундамента на селски район. Това означава на практика в допълнение към всички качества, характерни за селските райони, да се развиват (но в по-малък мащаб) качества, дейности и услуги, които могат да предложат по-големите градове.

Постигането на статут на обект от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО може да има голямо значение (Аурланд и Рьорос). Въпреки това, статутът на обект от Списъка на световното наследство не е гаранция за растеж сам по себе си; 80% от обектите от Списъка на световното наследство не регистрират растеж след получаване на статут. Въпреки това, на места, където възможностите са съзнателно използвани, статутът на обект от Списъка на световното наследство е дал резултати. Регионите, които успяват да използват статута като катализатор за растеж, се характеризират от добра организация, добри и дългосрочни планове за управление (които те спазват и контролират изпълнението им) и целенасочен маркетинг. Общото между тях също така е, че е трябвало да мине известно време, често 10 или повече години, преди да започнат да се усещат ефектите на местно ниво. В Аурланд печалбите от статута започнаха да идват за пръв път, когато използваха модела „Регионален парк“.

Популяризирайте и показвайте вашата общност, вашите качества и предимства. Това очевидно е много важно за развитието на туризма, но местната индустрия и бизнес също имат полза от открояващ се местен профил и добра репутация.

В заключение, и за да заявим очевидното, търпението е от ключово значение. Няма прости решения, а положителната промяна рядко се случва за едни ден. Напротив, тя изисква постоянна и упорита работа с течение на времето. Има две основни и важни неща, които са общи за общините в селските райони, които представяме в този доклад: Те са се сблъскали с предизвикателства и неуспехи по пътя си и е минало доста време, преди положителните резултати и ефекти да се появят под формата на повече жители и / или икономически растеж.